Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste vastuvõtu kord

 

"Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskiri"

kinnitatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kooli nõukogu 27.09.2018 protokoll nr 8 otsusega nr 2, muudetud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kooli nõukogu 02.02.2024 protokolliga nr 1-3/24/4

lisa 1

"Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste vastuvõtu kord"

1. ÜLDSÄTTED

1.1. "Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste vastuvõtu kord", mille aluseks on "Kutseõppeasutuse seadus" (RT I, 02.07.2013, 1; RT I, 19.03.2019, 87), "Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord" (RT I, 20.04.2018, 2), "Kutseharidusstandard" (RT I, 28.08.2013, 13; RT I, 17.04.2019, 6), "Töökohapõhise õppe rakendamise kord" (RT I, 29.12.2013, 2; RT I, 19.06.2019, 4) ja "Haridusliku erivajadusega õpilase kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord" (RT I, 08.01.2019, 8), sätestab õpilaste kutseõppe tasemeõppesse vastu võtmise korra, sh õpilaste vastuvõtuga seonduvate komisjonide moodustamise ja töökorralduse alused.

1.2. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi ka "kool") õpilaste vastuvõtt kooli on aastaringne.

1.3. Kooli vastuvõtukomisjoni tegevust õpilaste vastuvõtu korraldamisel toetavad vajadusel kooli direktori käskkirjaga kinnitatud dokumentide vastuvõtukomisjon ja valdkondade vastuvõtukomisjonid.

1.4. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste vastuvõtu korra täitmise ja käesoleva korraga reguleerimata küsimuste lahendamise eest vastutab kooli vastuvõtukomisjon.

2. KANDIDEERIMINE ÕPPEKAVADELE JA ÕPILASTE VASTUVÕTT

2.1. Õpilaste suvise vastuvõtu (põhikonkurss) korral on õpilaskandidaadil õigus õpilaste vastuvõtuks avatud õppekavadest kandideerimiseks valida kaks õppekava (esimene ja teine valik):

2.1.1. esmalt kandideerib õpilaskandidaat esimese valiku (eelistuse) õppekavale;

2.1.2. esimese valiku õppekavale mitte sisse saades, on õpilaskandidaadil võimalus kandideerida teisele valitud õppekavale, kuid seda vaid juhul, kui teise valiku õppekaval on olemas vabad õpilaskohad ning õpilaskandidaat on täitnud kõik kohustuslikud vastuvõtu tingimused.

2.2. Õpperühm jäetakse avamata, kui õpilaskandidaatide sooviavaldusi on vähem kui 1/2 vastuvõtuks kavandatud õppekohti (v.a juhtumid, mil kooli juhtkond peab vajalikuks õpperühma avamist kooli strateegilisi huve silmas pidades).

2.3. Kooli võetakse vastu õpilasi nii esma- kui jätkuõppe õppekavade alusel statsionaarses (kooli- või töökohapõhises) ja mittestatsionaarses õppevormis toimuvasse õppesse.

2.4. Teise ja kolmanda taseme kutseõppes õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu.

2.5. Neljanda taseme esmaõppes õpingute alustamise tingimus on põhihariduse olemasolu. Kutsekeskhariduse omandamist võimaldava õppekava alusel õppima asumisel nõutakse põhihariduse olemasolu ning vähemalt 22-aastaselt põhihariduseta isikult põhihariduse tasemele vastavate kompetentside olemasolu, mille olemasolu hindab kool.

2.6. Viienda taseme esmaõppes õpingute alustamise tingimus on keskhariduse olemasolu.

2.7. Ühisõppekavale õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord sätestatakse ühisõppekava koostöölepingus.

2.8. Kooli õppe- ja tugiteenistus (õppe- ja tugiteenistuse juhataja, õppe- ja kajäärinõustaja, õppenõustaja vms tugispetsialist) nõustavad õpilaskandidaati või tema seaduslikku esindajat õpilaskandidaadi potentsiaalile vastava eriala ja õppekava valikul, hinnates tema valmisolekut saavutada õppekavas seatud õpiväljundid ja siirduda pärast õpinguid tööturule või edasisse õppesse.

2.9. Töökohapõhisesse õppesse võetakse õpilasi vastu kooli, õpilase ja praktikakoha koostöös.

3. ÕPILASKANDIDAADI ESITATAVAD KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID

3.1.  Kooli kandideerimiseks esitab õpilaskandidaat vormikohase avalduse elektrooniliselt (e-vastuvõtu keskkonnas) või paberkandjal (koolis kohapeal):

3.1.1. Elektroonilise avalduse esitamisel tuvastatakse avalduse esitaja isik digitaalselt. Paberkandjal avaldusele lisatakse õpilaskandidaadi isikut tõendava dokumendi koopia.

3.1.2. Kutseharidusstandardis või õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi (lõputunnistus, hinneteleht vms) originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia (kui nõutud haridustaset või kutsekvalifikatsiooni tõendavad andmed ei ole koolile elektroonilise teenuse kaudu riiklikest registritest kättesaadavad):

3.1.2.1. põhihariduse baasil kutseõppesse või kutsekeskharidusõppesse kandideerimisel - põhiharidust tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);

3.1.2.2. keskhariduse baasil kutseõppesse kandideerimisel - keskharidust või kutsekeskharidust tõendav dokument (keskkooli või gümnaasiumi või kutsekeskhariduse lõputunnistus ja hinneteleht);

3.1.2.3. põhihariduse nõudeta kutseõppesse kandideerimisel - viimati omandatud haridust tõendav dokument;

3.1.2.4. kutsekvalifikatsiooni või vastavate kompetentside olemasolu tõendav dokument (jätkuõppe õppekavadele kandideerimisel);

3.1.2.5. põhihariduse baasil kutseõppesse või kutsekeskharidusõppesse kandideerimisel, kui on eelnevalt omandatud kesk- ja/või kõrgharidus - lisaks põhiharidust tõendavale dokumendile ka järgmiste haridustasemete omandamist tõendavad dokumendid.

3.1.3. vajadusel teised kooli poolt nõutud dokumendid:

3.1.3.1. nimemuutmise dokument, kui lõputunnistusel ja isikut tõendaval dokumendil olevad andmed ei kattu;

3.1.3.2. ametliku tõlkebüroo poolt kinnitatud eesti keelne tõlkedokument, kui õpilaskandidaat on omandanud hariduse või õpingud läbinud välisriigis (lisa võõrkeelse originaaldokumendi juurde);

3.1.3.3. korrektne digitaalne dokumendifoto e-vastuvõtu keskkonnas või pildistatud koolis;

3.1.3.4. õpitulemuste kaart ja detailne hinneteleht (vajadusel õpiväljundite kirjeldus, õppekava) - nõue kehtiv õpilaskandidaatidele, kes soovivad ületulekut teisest kutseharidusasutusest ja nendele, kes mingil põhjusel Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste nimekirjast välja arvatud, kuid soovivad enda õpinguid jätkata;

3.1.3.5. lapsevanema või eestkostja nõusolek - piiratud teovõimega (sh alaealine) õpilaskandidaadi vanema või eestkostja kinnitus õpilaskandidaadi kooli õppima asumise kohta e-vastuvõtu keskkonnas või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

3.2. Koolil on õigus tühistada õpilaskandidaadi kooli kandideerimine või kooli vastu võtmise otsus, kui õpilaskandidaadi avaldusel olevad andmed on puudulikud, vastuvõtu ajakavaga sätestatud tähtajaks on esitamata sisseastumiseks kohustuslikud dokumendid või esitatud andmed on võltsitud.

3.3. Õpilaste suvise dokumentide vastuvõtu (põhikonkurss, vajadusel järelkonkurss) ajakava kehtestatakse kooli vastuvõtukomisjoni otsusega ja kinnitatakse kooli direktori käskkirjaga.

3.4. Õpilaste vastuvõttu puudutav (õppekavad, ajakava, õppetöö korraldus jne) informatsioon avalikustatakse hiljemalt üks kuu enne õpilaste vastuvõtu algust kooli kodulehel https://hariduskeskus.ee/; informatsioon kooli vastuvõtukomisjoni koosoleku otsusel välja kuulutatud järelkonkursi või täiendava õpilaste vastuvõtu kohta üksikutele vabadele õpilaskohtadele - vajadusel (jooksvalt).

4. ÕPILASTE VASTUVÕTU TINGIMUSED JA VASTUVÕTU KORRALDUS

4.1. Õpilaste vastuvõtt on korraldatud kooli direktori käskkirjaga kinnitatud vastuvõtu põhi-, eel- ja lisatingimuste ning paremusjärjestuse alusel:

4.1.1. Eeltingimus on eelneva haridustaseme õppeasutuse lõpetamist tõendava dokumendi (lõputunnistuse) teatud hinnete aritmeetiline keskmine vms.
 
4.1.2. Põhingimus on õppekavale kandideerimiseks kohustuslik katse (test, vestlus vms), mis tuleb läbida kooli direktori käskkirjaga õpilaste vastuvõtu ajakavas kinnitatud ajal. Ettenähtud ajal põhitingimuste mitte täitmisel (mõjuva põhjuseta testi või vestluse sooritamata jätmine vms) õpilaskandidaadi kandideerimine kooli õppekavadele tühistatakse.
 
4.1.3. Lisatingimus on kooli vastuvõtukomisjoni poolt kehtestatud kriteerium, mille täitmisel lisatakse õpilaskandidaadi keskmisele hindele ja/või katse tulemusele lisapunktid.
 
4.2. Õpilaskandidaatide paremusjärjestus (pingerida) kujuneb konkreetsele õppekavale kehtestatud vastuvõtu tingimuste täitmisel saadud punktide alusel.
 
4.3. Kõikide sisseastumiskatsete läbimise järel tekkinud võrdsete tulemuste korral, paremusjärjestuses viimastele õpilaskohtadele, otsustab õpilaskandidaadi kooli vastu võtmise kooli vastuvõtukomisjon.
 
4.4. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education, ISCED).
 

5. KOOLI SISSE SAANUD ÕPILASKANDIDAATIDE NIMEKIRJADE AVALIKUSTAMINE JA KOOLI ÕPILASTE NIMEKIRJA KANDMINE

5.1. Kooli vastuvõtukomisjon  kinnitab õpilaste suvise vastuvõtu sisseastumiskatsete tulemused ja kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjad, mis avalikustatakse e-vastuvõtu keskkonnas SAIS.


5.2. Kooli vastu võetud õpilaskandidaat kinnitab  kooli määratud tähtajaks e-vastuvõtu keskkonnas või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis enda õppima asumise.

5.3. Hiljemalt õppetöö alguseks kantakse õpilaskandidaadid kooli direktori käskkirja alusel kooli õpilaste nimekirja ja registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) lähtudes kooli vastuvõtukomisjoni otsustest ning õpilaskandidaatide kooli õppima asumise kinnitustest.

5.4. Kahe nädala jooksul (õppetöö algusest) mõjuva põhjuseta õppetööle mitte asunud esimese aasta õpilane arvatakse kooli õpilaste nimekirjast välja.

5.5. 30. septembrini saab vabanenud õpilaskohale võimaluse asuda õppima paremusjärjestuselt järgmine, põhi- või järelkonkursil kandideerinud ja kõik vastuvõtutingimused täitnud, õpilaskandidaat. Paremusjärjestuse puudumisel - täiendava õpilaste vastuvõtu õpilaskandidaat.

6. ÕPILASTE VASTUVÕTT ÕPPEAASTA KESTEL

6.1. Õppeaasta kestel võetakse õpilaskandidaate vastu õpilaste vastuvõtuks avatud õppekavadele nende avalduse alusel, millele lisatakse p 3 ap-d 3.1, 3.1.1-3.1.3.3 ja 3.1.3.5 nimetatud dokumendid.

6.2. Teises kutseharidusasutuses õppinud õpilane, kes soovib mujal alustatud õpinguid jätkata Pärnumaa Kutsehariduskeskuses, peab lisaks vormikohasele avaldusele ja p 6 ap 6.1 viidatud dokumentidele esitama ka p 3 ap-d 3.1, 3.1.3.4 nimetatud dokumendid eelnevalt läbitud õpingute kohta.

6.3. Õppeaasta kestel võetakse vabadele õpilaskohtadele p 6 ap 6.2 nimetatud ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuses eelnevalt õppinud õpilaskandidaate vastu õpilaskandidaatide avalduste, esitatud kohustuslike dokumentide, õppeosakonna juhataja ning kooli direktori nõusoleku (käskkirja) alusel.

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
SEB: EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor bank EE701700017001577198
Viitenumber (arved): 2800082789
Viitenumber (toetused): 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 5695 2568
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 5682 0189
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee
Küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitika

Meie veebileht kasutab parema kasutajakogemuse tagamiseks küpsiseid

Vaata lähemalt