Tour4Youth – Improving young people employment opportunities in the CB tourism, hospitality, and restaurant sectors

Projektiperiood: 01.08.2023 - 31.10.2025

Projekti nr: CB0100003

 

PROJEKTI KIRJELDUS
Projekt Tour4Youth on suunatud Kesk-Läänemere maapiirkondades elavate noorte töövõimaluste parandamisele, et julgustada neid nende piirkondadega siduma ja oma kogukonnas elu sisse seadma. Projekt loob sellele põlvkonnale silla tööturule sisenemiseks ja inimväärse elatise teenimiseks. Projekti fookuses on töömahukad turismi-, hotellindus- ja restoranisektorid, mis on maapiirkondade tööhõivemaastiku struktuurimuutuste tõttu ühed suurimad noorte tööandjad ja päästerõngas nende tööhõivele.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekeskkonna kaasajastamine tuulegeneraatori õppesimulaatori näol

 eu_sotsfond_logo.jpgProjektiperiood: 17.07.2023-31.12.2023

Projekti number: 2014-2020.1.03-23-0891

Toetuse summa: 100 000 eur

 

 

Projekti eelarve on 104 400 eurot, millest Euroopa Liidu Sotsiaalfond rahastab 100 00 eurot meetmest "Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga  - simulaatorid", mille käigus toetust anti kutseõppeasutustele õppekavade täitmiseks vajalike simulaatorite soetamiseks ja kasutuselevõtuks (sh paigaldus, õpetajate/kasutajate koolitus).

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekeskkonna kaasajastamine elektri- ja hübriidautode simulaatorite näol

eu_sotsfond_logo.jpg

Projektiperiood: 24.07.2023-31.12.2023

Projekti number: 2014-2020.1.03-23-0903

Toetuse summa: 76 980,00 eur

 

 

Projekti eelarve ja toetuse summa on 76 980 eurot ning projekti rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond meetmest "Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga  - simulaatorid", mille käigus anti toetust kutseõppeasutustele õppekavade täitmiseks vajalike simulaatorite soetamiseks ja kasutuselevõtuks (sh paigaldus, õpetajate/kasutajate koolitus).

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kaasajastamine III

eu_sotsfond_logo.jpg

Projektiperiood: 19.07.2023-31.12.2021

Projekti number: 2014-2020.1.03-23-0906

Toetuse summa: 100 000 eur

 

 

Projekti eelarve on 101 932 eurot, millest Euroopa Liidu Sotsiaalfond rahastab 100 00 eurot meetmest "Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga  - simulaatorid", mille käigus toetust anti kutseõppeasutustele õppekavade täitmiseks vajalike simulaatorite soetamiseks ja kasutuselevõtuks (sh paigaldus, õpetajate/kasutajate koolitus).

Mobility Makes Us Professionals X

Projekti periood: 01.06.2023 kuni 31.08.2024 
Projekti nr:  2023-1-EE01-KA121-VET-000147189

erasmusuus

kaasrahastus uus

Õpirändeprojekti raames toimub õppijate ja äsja lõpetanute praktika välisriigi ettevõtetes, haridustöötajate enesetäiendamine välisriigis (töövarjutamine ja tundide andmine kutsekoolides) ning 2 välispraktikut tulevad meie kooliperele täiendavaid teadmisi jagama.

KÄESOLEVA PROJEKTI EESMÄRGID ON: 

1. Täiendada, süvendada, kinnistada ja arendada õpirändes osalejate kutse- ja ametialaseid teadmisi, oskuseid ja kompetentse ning tagada nende vastavus Eesti ja Euroopa tööturu vajadustele.
2. Kinnistada osalejate teoreetilised teadmised ja oskused läbi praktiliste tegevuste harjutamise vilumusteks.
3. Toetada projektis osalejate võtmepädevuste, sotsiaalsete oskuste ja hoiakute, isikuomaduste arendamist läbi rahvusvahelise õpirände.
4. Suurendada õpirändes osalejate õpi- ja töömotivatsiooni ning konkurentsivõimelisust.
5. Tõsta õppetöö kvaliteeti koolis läbi õpetajate mobiilsuskogemuse rakendamise saatvas ja vastuvõtvas organisatsioonis.
6. Aidata kaasa kutseõppe taseme ühtlustamisele Euroopa tasandil läbi ECVET põhimõtete kasutamise.

IT-õppevahendite kaasajastamine Pärnumaa Kutsehariduskeskuses

Projektiperiood: 07.11.2022 - 30.08.2023

Projekti number: 2014-2020.1.03.22-0705

Toetuse summa: 14 972,58 eur

 

 

Projekti eesmärk on tagada kvaliteetsed õpilaste digipädevusi arendavad ning tööturu vajadusi arvestavad õppimisvõimalused Pärnumaa Kutsehariduskeskuses. Projekti tulemusena kaasajastatakse kooli õppekeskkonda, võttes kasutusele kaasaegse CNC plasmalõikuspingi, mis loob võimaluse veelgi paremini õpilastes arendada seadmete käitamise ja programmeerimisega seotud oskuseid, tõsta tehnoloogilise kirjaoskuse taset ning anda praktiline kogemus digitaliseeritud tootmis- ja tööstusprotsessidest.

Ühiskasutuses tekstiilitehnoloogia õppeklass Pärnus

Projektiperiood: 03.01.2022 - 15.09.2023

Projekti number: 2014-2020.1.03.21-0314

Toetuse summa: 52 021,83 eur

 

 

Projekti eesmärk on laiendada koostööd Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ja Pärnu põhikoolide vahel, uuendada õppekavade elluviimist nii kutsehariduses kui põhikoolides ning toetada Pärnu koole nüüdisaegse õpikäsituse rakendamisel.
Projekti käigus luuakse Pärnu koolide ühiskasutuses kaasaegne tekstiilitehnoloogia õppeklass, kus on õppetöös võimalik kasutada:

PKHK nutikas õppimine

Projektiperiood: 03.01.2022  - 31.05.2023

Projekti number: 2014-2020.1.03.21-0301

Toetuse summa: 19 485,43 eur

 

 

Projekti eesmärk on mitmekesistada ja ühtlustada õpet mootorsõidukitehniku kutse omandamisel ning toetada õpilaste digipädevuse ja erialaste IT oskuste ning tehnoloogilise kirjaoskuse kujundamist. Projekti tulemusena luuakse kvaliteetne digitaalne ülesannete kogu elektroonilise töövihiku kujul, mis aitab kinnistada ja kontrollida "Autonduse käsiraamatu" teemasid.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekeskkonna kaasajastamine II

Projektiperiood: 01.08.2022 - 30.06.2023

Projekti number: 2014-2020.1.03.22-0428

Toetuse summa: 60 189,60 eur

 

 

Projekti eesmärk on luua kvaliteetsed ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused Pärnumaa Kutsehariduskeskuses. Projekti käigus soetatakse ja võetakse kasutusele 6 õppekohaga pneumaatika ja elektropneumaatika simulatsioonisüsteemid, mis toetavad oluliselt kutseõppe õppekavaliste eesmärkide senisest tõhusamat ja tulemuslikumat saavutamist.

ECO-TAG

Projektiperiood: 01.11.2022-31.01.2025.
Projekti nr: 2022-1-ES01-KA220-VET-000085592

erasmusuus

kaasrahastus uus

PROJEKTI KIRJELDUS

Project Eco-Tag logoKliimamuutused ja keskkonnaseisundi halvenemine kujutavad endast eksistentsiaalset ohtu Euroopale ja ülejäänud maailmale. Seetõttu tehakse poliitilisel tasandil rahvusvahelisi jõupingutusi antud väljakutse lahendamiseks ning nende tagajärgede leevendamiseks, selliste meetmetega nagu jätkusuutlike koolide keskkonnamärgised. Need märgised aga ei arvesta (HoReCa) sektori kutsekoolidega kellel on majutus-, toitlustus- ja teeninduseraialad. Seetõttu on vajalik luua erikoolitus ja spetsiaalne jätku suutlikkuse sertifikaat.

Projekt ECO-TAG keskendub sellele konkreetsele väljakutsele kokanduse, gastronoomia, kokakunsti, köögihalduse ja toitlustusteenustega tegelevate kutsekoolide vaatenurgast. Selle eesmärk on käsitleda nende keskkonnamõju ja nende seost toiduainesektoriga. See võimaldab luua spetsiifilisi ja üldisi säästvaid pädevusi (mille aluseks on Euroopa jätkusuutlikkuse raamistik "Green Comp"), muuta käitumist ja seega vähendada süsiniku jalajälge.

Mobility Makes Us Professionals IX

Projekti periood: 01.06.2022 kuni 31.08.2023
Projekti nr: 2022-1-EE01-KA121-VET-000059849

erasmusuus

kaasrahastus uus

Õpirändeprojekti raames toimub õppijate ja äsja lõpetanute praktika välisriigi ettevõtetes, haridustöötajate enesetäiendamine välisriigis (töövarjutamine ja tundide andmine kutsekoolides) ning 6 välispraktikut tulevad meie kooliperele täiendavaid teadmisi jagama.
 

KÄESOLEVA PROJEKTI EESMÄRGID ON: 

1. Täiendada, süvendada, kinnistada ja arendada õpirändes osalejate kutse- ja ametialaseid teadmisi, oskuseid ja kompetentse ning tagada nende vastavus Eesti ja Euroopa tööturu vajadustele.
2. Kinnistada osalejate teoreetilised teadmised ja oskused läbi praktiliste tegevuste harjutamise vilumusteks.
3. Toetada projektis osalejate võtmepädevuste, sotsiaalsete oskuste ja hoiakute, isikuomaduste arendamist läbi rahvusvahelise õpirände.
4. Suurendada õpirändes osalejate õpi- ja töömotivatsiooni ning konkurentsivõimelisust.
5. Tõsta õppetöö kvaliteeti koolis läbi õpetajate mobiilsuskogemuse rakendamise saatvas ja vastuvõtvas organisatsioonis.
6. Aidata kaasa kutseõppe taseme ühtlustamisele Euroopa tasandil läbi ECVET põhimõtete kasutamise.

Green PRO

Projekti periood: 01/09/2022 - 29/02/2024
Projekti nr: 2022-1-LV01-KA220-VET-000089115

erasmusuus

kaasrahastus uus

Projekti partnerid:
Valmieras tehnikums, Läti https://valmierastehnikums.lv/lv
Cultura e Dintorni, Itaalia; https://www.culturaedintorni.org/

Projekti eesmärk on motiveerida kutseõppeasutuste õpilasi mõtlema keskkonnasõbralikumatele lahendustele igapäevaelus, õppeprotsessis, praktikas või töökohal. Nägema probleemseid olukordi ja oskama pakkuda jätkusuutlikumaid alternatiive. Selle saavutamiseks kasutatakse erinevaid meetodeid ja lähenemisviise.

Mobility Makes Us Professionals VIII

Projekti periood: 20.07.2020 - 19.07.2022    
Projekti nr: 2020-1-EE01-KA116-077614

erasmusuus

kaasrahastus uus

Õpirändeprojekti raames toimub õppijate ja äsja lõpetanute praktika välisriigi ettevõtetes, haridustöötajate enesetäiendamine välisriigis (töövarjutamine ja tundide andmine kutsekoolides).
 
KÄESOLEVA PROJEKTI EESMÄRGID ON: 

1. Täiendada, süvendada, kinnistada ja arendada õpirändes osalejate kutse- ja ametialaseid teadmisi, oskuseid ja kompetentse ning tagada nende vastavus Eesti ja Euroopa tööturu vajadustele.
2. Kinnistada osalejate teoreetilised teadmised ja oskused läbi praktiliste tegevuste harjutamise vilumusteks.
3. Toetada projektis osalejate võtmepädevuste, sotsiaalsete oskuste ja hoiakute, isikuomaduste arendamist läbi rahvusvahelise õpirände.
4. Suurendada õpirändes osalejate õpi- ja töömotivatsiooni ning konkurentsivõimelisust.
5. Tõsta õppetöö kvaliteeti koolis läbi õpetajate mobiilsuskogemuse rakendamise saatvas ja vastuvõtvas organisatsioonis.
6. Aidata kaasa kutseõppe taseme ühtlustamisele Euroopa tasandil läbi ECVET põhimõtete kasutamise.

Kutsevaliku õppe rakendamine Pärnumaa Kutsehariduskeskuses

Projektiperiood: 09.03.2021 - 30.04.2024 eeaannorway grants logo

Projekti number: 2014-2021.1.05.20-0048

Toetuse summa: 241 686 eur

Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul

PRÕM tegevus 8.8 „Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses“el sotsiaalfond horisontaalne v

Projektiperiood: 15.08.2016-31.08.2023

Toetuse summa: 16 928,64 eur

 

Pärnumaa Kutsehariduskeskuses toimub alates 2017.aastast SA Innove üleriigilise haridusprojekti PRÕM raames täiendav eesti keele õpe eesti keelest erineva emakeelega õpilastele. Sihtrühmaks on kooli õppima asunud I kursuse õpilased, kelle kodune keel on vene keel. 

Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine (PRÕM)

PRÕM tegevus 8.6 „Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine“el sotsiaalfond horisontaalne v
Projektiperiood01.03.2015 30.06.2023

Pärnumaa Kutsehariduskeskuses toimub alates 2015. aastast SA Innove üleriigilise haridusprojekti PRÕM raames töökohapõhine õpe. Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem, moodustades vähemalt 2/3 õppe mahust.

Töökohapõhine õpe sobib paljudele – noorele esimese eriala omandamiseks, täiskasvanule ümberõppeks ja uue eriala omandamiseks, töötajale erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning kvalifikatsiooni tõstmiseks.
Täpsemalt saab töökohapõhisest õppest ehk õpipoisiõppest lugeda kutsehariduse kodulehelt  ning  Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
SEB: EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor bank EE701700017001577198
Viitenumber (arved): 2800082789
Viitenumber (toetused): 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 5695 2568
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 5682 0189
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee
Küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitika

Meie veebileht kasutab parema kasutajakogemuse tagamiseks küpsiseid

Vaata lähemalt