Arengukava

Kooli õppeaasta eesmärgid tulenevalt kooli arengukavast, sisehindamise tulemustest ja õpilaste ja töötajate rahulolu küsitlustest.

Käesoleval õppeaastal on rohkem fookuses alljärgnevad alaeesmärgid:

1.1 Õppekavade (sh täiendusõppe õppekavade) koostamine ja arendamine lähtub huvigruppide vajadusest ja õppekavastrateegiast

 • Koostöös mooduli hindamisülesannete koostamine ja rakendamine
 • Õpetajate vahelise koostöö laiendamine lõimimisel (projektõppe rakendamine)
 • Rakenduskavade täiendamine ja arendamine
 • Uute õppekavade koostamine sihtrühma vajadusi arvestades

1.3 Õppe- ja kasvatusprotsessi läbiviimine ja selle arendus toetab õppija arengut kutseharidusstandardis määratletud õpiväljundite saavutamisel

 • Uued investeeringud õpikeskkonna parendamiseks (tuleviku klassiruumi kavandamine A-020 ja kasutuselevõtt FCL mudeli järgi, uute simulaatorite kasutuselevõtt õppeprotsessis)

1.4  Tugisüsteem ja selle arendus toetab õppijat

 • HEV õppijate toetamine ja toetussüsteemi arendamine
 • Rühmajuhatajate ja ÕKR-de aktiivsem osalemine tugisüsteemi töös

2.2 Personali motiveerimine ja motivatsioonisüsteemi arendamine

 • Tulemusrahastamise sidumine motivatsioonisüsteemiga ja kutsetasemega
 • Stažeerimine ja kolleegilt-kolleegile kogemuse jagamine

3.1 Koostöö määratletud huvigruppidega toetab õppe- ja kasvatusprotsessi eesmärkide saavutamist ning toetab kooli jätkusuutlikkust

 • Koostöö üldhariduskoolidega (tehnoloogia ja tööõpetuses), õpilasvarjutamine
 • Innovatsioonikohvikute jätkamine (keskendumine sõnale innovatsioon ja tegevusalade leidmine, kus on toimumas kõige suuremad tehnoloogilised muutused)

3.4 Õppe- ja kasvatustöö kvaliteedi tagamine

 • Lisa aasta, eelkutseõpe, erinevad võimalused õpilaste motiveerimiseks ja paremaks erialavalikuks.
 • Kogemuste vahetamine teiste kutsekoolidega, hea praktika ülekandmine
 • Projektõppe arendamine ja rakendamine (rakendada rohkem moodulisiseseid ja moodulite vahelisi lõiminguid, eesmärgiga muuta õppetöö sidusamaks)

4.3 Digitaristu ja õppevara arendamine

 • Simulaatorite kasutuselevõtt ja rakendamine õppeprotsessis
 • Uute digimaterjalide loomine ja kasutamine

5.1 Kutseõppes katkestajate arvu vähendamine

 • Õppekavatöörühma rolli suurendamine ( õppekavarühmades süstemaatiliselt võlglastega tegelemine ja abistamine)
 • Osakutseõppe õppekavade laiendamine

5.3 Nõrgema konkurentsivõimega inimestele õppes osalemiseks tingimuste loomine

 • PRÕM õppe pakkumine ÕKR-des

Vaata ka Kooli eesmärgid õppeaastal 2017/2018

Arengukava dokumendid: 

Pea- ja alaeesmärkideks aastatel 2015 - 2020 on:

I peaeesmärk:  Muutunud õpikäsitus

Eesmärk on iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamine

Alaeesmärgid: 

1.1 Õppekavade (sh täiendusõppe õppekavade) koostamine ja arendamine lähtub huvigruppide vajadusest ja õppekavastrateegiast

1.2 Õppe- ja kasvatusprotsessi korraldus ja arendus toetab õppekavade eesmärkide saavutamist

1.3 Õppe- ja kasvatusprotsessi läbiviimine ja selle arendus toetab õppija arengut kutseharidusstandardis määratletud õpiväljundite saavutamisel

1.4  Tugisüsteem ja selle arendus toetab õppijat

II peaeesmärk: Pädevad ja motiveeritud töötajad

Eesmärk on viia töötaja, õpetaja ja koolijuhi töö hindamine ja tasustamine vastavusse nendele ametikohtadele esitatavate nõuete ja töö tulemuslikkusega.

Alaeesmärgid:

2.1 Personali eestvedamine ja arendamine on tõhus, lähtub hetke- ja arenguvajadustest ning toetab jätkusuutlikkust

2.2 Personali motiveerimine ja motivatsioonisüsteemi arendamine

2.3 ÕKR tõhus eestvedamine ja juhtimine, jätkusuutlikkuse tagamine

2.4 Enesehindamisesüsteemi arendamine ja kvalifikatsiooni tõstmine

III Peaeesmärk: Elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus

Eesmärk on luua kvaliteetsed, paindlikud ja mitmekesiste valikutega ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused ja karjääriteenused, et suurendada erialase kvalifikatsiooniga inimeste arvu erinevates vanuserühmades ja regioonides.

Alaeesmärgid:

3.1 Koostöö määratletud huvigruppidega toetab õppe- ja kasvatusprotsessi eesmärkide saavutamist ning toetab kooli jätkusuutlikkust

3.2 Info- ja nõustamisteenuste ning karjäärisüsteemi arendamine ja populariseerimine

3.3 Praktikakorraldus vastab kaasaja nõuetele

3.4 Õppe- ja kasvatustöö kvaliteedi tagamine

IV peaeesmärk: Digipööre elukestvas õppes

Eesmärk on rakendada õppimisel ja õpetamisel kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt ja tulemuslikumalt, parandada kogu elanikkonna digioskusi ning tagada ligipääs uue põlvkonna digitaristule.

Alaeesmärgid:

4.1 Digikultuuri integreerimine õppeprotsessi

4.2 Digipädevuste arendamine ja hindamine

4.3 Digitaristu ja õppevara arendamine

V peaeesmärk: Võrdsed võimalused elukestvaks õppeks ja õppes osaluse kasv

Eesmärk on kõigile võrdsete võimaluste loomine elukestvaks õppeks.

Alaeesmärgid:

5.1 Kutseõppes katkestajate arvu vähendamine

5.2 Töökohapõhise õppe arendamine

5.3 Nõrgema konkurentsivõimega inimestele õppes osalemiseks tingimuste loomine

5.4 VÕTA arendamine

 

Eelmise perioodi arengukava dokumendid: