Üldinfo

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (PKHK) eripäraks on kompaktne koolilinnak loodussõbralikus keskkonnas Niidupargis ja laialdane erialade valik. PKHK on üks suuremaid kutse- ja täiendusõppekeskusi Eestis.

Kool on sõnastanud oma missiooniks:

 • Koostöös huvigruppidega kaasaegsete kutseoskustega töötajate koolitamine ja aktiivne osalemine võrgustikes ning regionaalses arendustegevuses.

Kooli tunnuslause on kutse heast koolist.

Koolil on hea koostöö Pärnumaa Ettevõtlus ja Arenduskeskusega, kohaliku omavalitsusega, SA Pärnu Haigla, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga ja kõikide õppevaldkondade praktikabaasidega (ettevõtetega), mida on üle 200. Tehakse ühisprojekte Lääne-Eesti piirkonna koolide ja ettevõtetega. Pärnu maakonna juhtivateks majandusharudeks on metsa- ja puidutööstus, masina- ja metallitööstus, tekstiilitööstus, elektroonikatööstus ja turismi- ja hotellimajandus. PKHK-s eelisarendatakse ka vastavaid õppevaldkondi. PKHK loodi 2003. aastal. Selleks korraldati ümber Pärnu Kutseõppekeskuse, Sindi Kergetööstuskooli, Pärnu Kodumajanduskooli ja Tihemetsa Põllumajandustehnikumi tegevus. Kooli õppetegevus toimub Pärnu linna territooriumil aadressidel Niidupargi tn 12, 12/1 ja 8. Saarde valla territooriumil paikneb kooli metskond suurusega 5489 ha, mis on 01.01.2018 seisuga Luua Metsanduskooli halduses. 1.aprillil 2005 anti Pärnu linna poolt Pärnumaa Kutsehariduskeskuse käsutusse Niidupargi kinnistu. 2004. aastal rakendus ja viidi lõpule Eesti riigi ja Euroopa Liidu poolt rahastatav projekt “Pärnumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuuri väljaehitamise I etapp 2003 - 2006”, mille tulemusena valmis õppehoone jaanuaris 2006 ning õppetöökoda puidu- ja ehituserialadele 01. juunil 2006 Voltveti koolituskeskuse peahoone tiiva renoveerimine jõudis lõpule 2008.a jaanuaris. Projekti II etapi tulemusena valmis 2010/11 õppeaasta alguseks teeninduse ja toitlustuse õppehoone. Majutamise ja toitlustamise valdkonna uus õppehoone pälvis Eesti graafilise disaini aasta-auhinna keskkonnadisaini kategoorias, mis näitab õppekeskkonna kaasaegsust ja õpilasesõbralikkust. Oktoobris 2011 valmis autoremondi- ja metallitöö eriala õppebaas ning 2012. a septembris avati Niidupargi õpilaskodu. Riigi Kinnisvara AS vahendusel teostati 2012. a CO2 kvoodi vahenditest Voltveti Koolituskeskuse mõisahoone ulatuslikud ehitustööd fassaadi, katuse ja küttesüsteemi osas ning Niidupargi õppekompleksi võimlale teostati välisfassaadi soojustus ja katusetööd.

01.05.2016 seisuga töötab PKHK-s 166 töötajat. Kooli igapäevastest tegemistest saab lugeda meie aastaraamatutest.

Pilt koolistPÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS

Niidupargi tn 12
80047 Pärnu
Kontakttelefon: (+372) 442 7888
Faks: (+372) 442 7889
E-post: parnumaa[at]hariduskeskus.ee
Koordinaadid: N58.385768, E24.540174

Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001

Arveldusarve:
Saaja - Rahandusministeerium
Arveldusarve number - EE891010220034796011
Viitenumber - 2800047737

NB! Hea koostööpartner.

Alates 20.06.2017 on Pärnumaa Kutsehariduskeskusel kasutusel FitekIN Arvekeskus (e-arve menetluskeskkond). Uus arvete edastamise aadress on parnu.khk[at]arved.ee

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse andmekaitsespetsialist:

Bert Blös (Privanor OÜ) bert.blos[at]privanor.ee, 5379 4636

 

PÄRNU ÕPILASKODU:

(+372) 44 51 963 

ASUKOHA KAART

Vaata kaarti (Google Maps)

Sõidujuhised:

TÖÖTAJATE KONTAKTANDMED

Töötajate kontaktandmed

 

TÖÖTAJATE E-POST:
eesnimi.perekonnanimi[at]hariduskeskus.ee
(ä=a, õö=o, ü=y, ś=s)

 

Kooli 2018/19 õa eesmärgid tulenevalt kooli arengukavast 2016 - 20120, sisehindamise tulemustest ja õpilaste ja töötajate rahulolu küsitlustest.

Käesoleval õppeaastal on rohkem fookuses alljärgnevad alaeesmärgid:

1.1 Õppekavade (sh täiendusõppe õppekavade) koostamine ja arendamine lähtub huvigruppide vajadusest ja õppekavastrateegiast

 • Koostöös mooduli hindamisülesannete koostamine ja rakendamine
 • Õpetajate vahelise koostöö laiendamine lõimimisel (projektõppe rakendamine)
 • Rakenduskavade täiendamine ja arendamine
 • Uute õppekavade koostamine sihtrühma vajadusi arvestades

1.3 Õppe- ja kasvatusprotsessi läbiviimine ja selle arendus toetab õppija arengut kutseharidusstandardis määratletud õpiväljundite saavutamisel

 • Uued investeeringud õpikeskkonna parendamiseks (tuleviku klassiruumi kavandamine A-020 ja kasutuselevõtt FCL mudeli järgi, uute simulaatorite kasutuselevõtt õppeprotsessis)

1.4  Tugisüsteem ja selle arendus toetab õppijat

 • HEV õppijate toetamine ja toetussüsteemi arendamine
 • Rühmajuhatajate ja ÕKR-de aktiivsem osalemine tugisüsteemi töös

2.2 Personali motiveerimine ja motivatsioonisüsteemi arendamine

 • Tulemusrahastamise sidumine motivatsioonisüsteemiga ja kutsetasemega
 • Stažeerimine ja kolleegilt-kolleegile kogemuse jagamine

3.1 Koostöö määratletud huvigruppidega toetab õppe- ja kasvatusprotsessi eesmärkide saavutamist ning toetab kooli jätkusuutlikkust

 • Koostöö üldhariduskoolidega (tehnoloogia ja tööõpetuses), õpilasvarjutamine
 • Innovatsioonikohvikute jätkamine (keskendumine sõnale innovatsioon ja tegevusalade leidmine, kus on toimumas kõige suuremad tehnoloogilised muutused)

3.4 Õppe- ja kasvatustöö kvaliteedi tagamine

 • Lisa aasta, eelkutseõpe, erinevad võimalused õpilaste motiveerimiseks ja paremaks erialavalikuks.
 • Kogemuste vahetamine teiste kutsekoolidega, hea praktika ülekandmine
 • Projektõppe arendamine ja rakendamine (rakendada rohkem moodulisiseseid ja moodulite vahelisi lõiminguid, eesmärgiga muuta õppetöö sidusamaks)

4.3 Digitaristu ja õppevara arendamine

 • Simulaatorite kasutuselevõtt ja rakendamine õppeprotsessis
 • Uute digimaterjalide loomine ja kasutamine

5.1 Kutseõppes katkestajate arvu vähendamine

 • Õppekavatöörühma rolli suurendamine ( õppekavarühmades süstemaatiliselt võlglastega tegelemine ja abistamine)
 • Osakutseõppe õppekavade laiendamine

5.3 Nõrgema konkurentsivõimega inimestele õppes osalemiseks tingimuste loomine

 • PRÕM õppe pakkumine ÕKR-des

Vaata ka Kooli eesmärgid õppeaastal 2017/2018

Arengukava dokumendid: 

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (PKHK) eripäraks on kompaktne koolilinnak loodussõbralikus keskkonnas Niidupargis ja laialdane erialade valik. PKHK on üks suuremaid kutse- ja täiendusõppekeskusi Eestis.

Kool on sõnastanud oma missiooniks:

 • Koostöös huvigruppidega kaasaegsete kutseoskustega töötajate koolitamine ja aktiivne osalemine võrgustikes ning regionaalses arendustegevuses.

Kooli tunnuslause:

 • Kutse heast koolist.

Koolil on hea koostöö Pärnumaa Ettevõtlus ja Arenduskeskusega, kohaliku omavalitsusega, SA Pärnu Haigla, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga ja kõikide õppevaldkondade praktikabaasidega (ettevõtetega), mida on üle 200. Tehakse ühisprojekte Lääne-Eesti piirkonna koolide ja ettevõtetega.

Põhiväärtused

 • Kvaliteet – õpetamisel, õppimisel, koolikeskkonna arendamisel, eestvedamisel
 • Uuendusmeelsus –avatus uutele ideedele ja muutustele
 • Koostöö – kõikidel tasanditel
 • Õppijakesksus – arvestamine õppija vajadustega
 • Vastutustunne - vastutus oma tööde-tegemiste eest, kohusetunne

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu:

 • Riina Müürsepp (direktor) - esimees
 • Elve Lääts (direktori asetäitja finants- ja haldusalal) - aseesimees
 • Hele-Ly Selge (kantseleijuhataja) - sekretär
 • Helke Heinmets (õppe- ja tugiteenistuse juhataja) - liige
 • Toomas Kuuda (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, nõunike kogu esindaja) - liige
 • Sirje Pauskar (täiendus- ja ümberõppeteenistuse juhataja) - liige
 • Jüri Puidet (tehnikaõppeosakonna juhataja) - liige
 • Janely Tähemaa (õpilaskonna esindaja) - liige
 • Sirje Tamm (õpetaja, töötajate esindaja) - liige
 • Varje Tipp (arendusosakonna juhataja) - liige
 • Riina Tõnsing (teenindusõppeosakonna juhataja) - liige

Kinnitatud haridus- ja teadusministri 02.03.2016 käskkirjaga nr 51, muudetud 13.02.2018 kärkkirjaga nr 1.1-2/18/64

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõunike kogu:

 • Teet Tiko - Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna asejuhataja
 • Gerli Mets - Eesti Töötukassa esindaja, Eesti Töötukassa Pärnumaa osakonna juhataja
 • Eeri Tammik - Pärnumaa Omavalitsuste Liidu esindaja, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige
 • August Kull - MTÜ Eesti Mööblitootjate Liidu esindaja, MTÜ Mööblitootjate Liidu juhatuse liige, AS Neiser Group nõukogu liige
 • Marko Kokla - Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja, Virtuaalettevõte OÜ juhatuse esimees
 • Toomas Kuuda - Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Pärnu esinduse juhataja
 • Aime Vilgas - Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu esindaja, Strand AS-i tegevdirektor
 • Sirje Kõlvart - Eesti Kaupmeeste Liidu esindaja, Rimi Eesti Food AS-i Pärnu CHM kaupluse juhataja
 • Urmas Mägi - Eesti Masinatööstuse Liidu esindaja, Fein-Elast Estonia OÜ juhataja
 • Peep Sakk - Eesti Ehitusettevõtjate Liidu esindaja, Eston Ehitus AS-i juhatuse liige
 • Heiti Mering - Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindaja, Tieto Estonia AS äriarendusjuht