Ohtlike ainete kasutamise piirangud, trükiplaat, pindliitekomponendid ja pindliide

You are here: Home > RoHS   > Algdokumendid eesti ja inglisekeelselt

Algdokumendid eesti ja inglisekeelselt

 
 
 
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2002/95/EÜ,
27. jaanuar 2003,
teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes
EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,
võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artiklit 95,
võttes arvesse komisjoni ettepanekut, (1)
võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, (2)
võttes arvesse regioonide komitee arvamust, (3) toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras ja
võttes arvesse lepituskomisjonis 8. novembril 2002 heakskiidetud ühisteksti (4) ning arvestades järgmist:
(1) Ohtlike ainete kasutamise piiramist elektri- ja elektroonikaseadmetes käsitlevate liikmesriikide õigusnormide või haldusmeetmete vahelised erinevused võivad tekitada ühenduses kaubandustõkkeid ja moonutada konkurentsi, mistõttu võib neil olla otsene mõju siseturu rajamisele ja toimimisele. Seetõttu on osutunud vajalikuks liikmesriikide õigusakte selles valdkonnas ühtlustada ja kaasa aidata inimeste tervise kaitsele ning elektri- ja elektroonikaseadmete keskkonnaohutule taaskasutamisele ja kõrvaldamisele.
(2) Euroopa Ülemkogu kinnitas 7.—9. detsembril 2000 Nice’is toimunud kohtumisel nõukogu 4. detsembri 2000. aasta resolutsiooni ettevaatusprintsiibi kohta.
(3) Komisjoni 30. juuli 1996. aasta teatises ühenduse jäätmehoolduskava läbivaatamise kohta rõhutatakse vajadust vähendada ohtlike ainete sisaldust jäätmetes ning osutatakse,
et oleks kasulik kehtestada kogu ühendust hõlmavad eeskirjad, mis piiraksid niisuguste ainete kasutamist toodetes ja tootmisprotsessides.
(4) Nõukogu 25. jaanuari 1988. aasta resolutsioonis kaadmiumist tuleneva keskkonnareostuse likvideerimist käsitleva ühenduse tegevusprogrammi kohta (5) kutsub
komisjon viivitamata välja töötama erimeetmeid selle programmi jaoks. Ka inimeste tervist tuleb kaitsta ja seetõttu tuleks ellu viia üldstrateegia, millega piiratakse eelkõige kaadmiumi kasutamist ja soodustatakse asendusainete uuringuid. Resolutsioonis rõhutatakse, et kaadmiumi kasutamine peaks piirnema juhtudega, kui muid sobivamaid ja ohutumaid võimalusi ei ole.
(5) Kättesaadavad tõendid näitavad, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivis 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (6) sätestatud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumist, töötlemist, ringlussevõttu ja kõrvaldamist käsitlevad meetmed on vajalikud jäätmehooldusprobleemide vähendamiseks, mis on seotud asjaomaste raskmetallide ja asjaomaste leegiaeglustitega. Nendele meetmetele vaatamata jõuab ka
tulevikus suur osa elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetest praegustesse jäätmete kõrvaldamise süsteemidesse. Isegi kui elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid kogutakse
eraldi ja võetakse ringlusprotsessi, võivad nendes sisalduvad elavhõbe, kaadmium, plii, kroom(VI), PBB- ja PBDE-ühendid ohustada tervist ja keskkonda.
(6) Arvestades tehnilist ja majanduslikku teostatavust, on kõige tõhusam viis tagada nende ainetega seotud tervise- ja keskkonnariskide olulist vähendamist, millega võib saavutada
kaitse soovitud taset ühenduses, nende ainete asendamine elektri- ja elektroonikaseadmetes ohutute või ohutumate materjalidega. Nende ohtlike ainete kasutamise piiramine suurendab tõenäoliselt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlussevõtu võimalusi ja majanduslikku
tasuvust ning vähendab negatiivset mõju taaskasutusettevõtete töötajate tervisele.
(7) Käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvad aineid on teaduslikult põhjalikult uuritud ja hinnatud ning ühenduse ja siseriiklikul tasandil on nende suhtes eri meetmeid rakendatud.
(8) Käesolevas direktiivis ettenähtud meetmetes on arvesse võetud olemasolevaid rahvusvahelisi juhiseid ja soovitusi ning nende aluseks on hinnang, mis põhineb olemasoleval
teaduslikul ja tehnilisel teabel. Need meetmed on vajalikud inimeste ja loomade tervise ning keskkonna kaitse
*************************************************
(1) EÜT C 365 E, 19.12.2000, lk 195 ja
EÜT C 240 E, 28.8.2001, lk 303.
(2) EÜT C 116, 20.4.2001, lk 38.
(3) EÜT C 148, 18.5.2001, lk 1.
(4) Euroopa Parlamendi 15. mai 2001. aasta arvamus (EÜT C 34, 7.2.2002, lk 109), nõukogu 4. detsembri 2001. aasta ühine seisukoht (EÜT C 90 E, 16.4.2002, lk 12) ja Euroopa Parlamendi
10. aprilli 2002. aasta otsus (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata). Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2002. aasta otsus ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta otsus.
(5) EÜT C 30, 4.2.1988, lk 1. (6) Vt ELT L 37, 13.2.2003, lk 24. 13/31. kd ET Euroopa Liidu Teataja 127
.............................. ja nii edasi võib juba lugeda kas eestikeelselt, või
originaalteksti ingliskeelselt järgmiselt lingilt:
 
 
ning WEEE direktiiv ingliskeelselt
 
 
 
 
nach oben