Ohtlike ainete kasutamise piirangud, trükiplaat, pindliitekomponendid ja pindliide

You are here: Home > RoHS   > RoHS reguleerimisala otsustusjuhend

RoHS reguleerimisala otsustusjuhend

 
RoHS direktiivi reguleerimisala otsustusjuhendiga on võimalik tutvuda www aadressilt:
Allpool lühike kokkuvõte nimetatud dokumendist.
 
Teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramist
käsitleva direktiivi (RoHS) reguleerimisala
Otsustusjuhend

Juhend on välja töötatud EL RoHS pädevate asutuste võrgustikus peetud arutelude käigus.
Tegemist on teavitava ja nõuandva dokumendiga, millel ei ole õiguslikku jõudu.
Liikmesriikide ametiasutuste suhtes kehtib nende riiklik õigussüsteem ning nad saavad käesolevat juhendit kohaldada üksnes selle õigussüsteemi piires.
1. versioon – 13. märts 2007
 
RoHS direktiivi otsustamisjuhend on selleks, kuidas talitada ja toimida juhul, kui on vaja määrata mõne elektri- või elektroonikaseadme kuuluvust RoHS direktiivi reguleerimisalasse.
 
Juhendi ülesehitus põhineb otsustusprotsessi otsustuspuul (juhendi 4. osa)
Seda juhendit uuendatakse pidevalt.
Juhend tehakse avalikkusele kättesaadavaks nende nõudmisel.
 
Vajadus sellise juhendi järele tuleneb ka sellest, et võib tekkida olukordi, kus nii RoHS kui ka WEEE direktiivide määratluses on olukordi, kus võiks rakendumist tõlgendada kas piirangu alla jäävaks või mitte.
 
Kui näiteks RoHS direktiivi Artikkel 3 Mõisted osas a) selgitab, et RoHS piirangud kehtivad elektri- ja elektroonikaseadmetele, kavandatud kasutamiseks kuni 1000 V vahelduvvooluga ja 1500 V alalisvooluga,
siis spetsialistil võib tekkida mitmeid lisaküsimusi, nagu:
  • kas seade mis toodab nimetatud pinget
  • kas seade kannab üle nimetatud pinget,
  • kas seade mõõdab nimetatud pinget
  • kas seade vajab nõuetekohaseks toimimiseks elektrivoolu

.....

iga sõna kohta selles direktiivis võiks esitada küsimuse - mida mõistetakse, mida tähendab, kuidas mõõta või kuidas arvestada elektri- ja elektroonikaseadmete hulka.

Näiteks tuleks nii mõista:

Vajab töötamiseks elektrivoolu või elektromagnetvälja tähendab, et elektri- ja elektroonikaseade vajab elektrivoolu või elektromagnetvälja vähemalt ühe kavandatud funktsiooni täitmiseks

selleks ongi koostatud see otsustusjuhend.

 

 
 
 
nach oben