Ohtlike ainete kasutamise piirangud, trükiplaat, pindliitekomponendid ja pindliide

You are here: Home > RoHS   > Sissejuhatus

Sissejuhatus

Eurooplane toodab keskmiselt 14 kg seda liiki jäätmeid aastas, mis sobiksid taasringlusesse. 90 elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetest jõuab eelkäitluseta prügimäele või põletamisele.
Ameerikas visatakse prügimäele iga aasta 100 miljonit PC-d, mobiiltelefoni või muud elektroonikatoodet (2005.a andmetel - *E-Gad, Elizabeth Royte, Conformity Magazine, November 2005).
Arvestuste kohaselt -  teades, et elektroonikajäätmete hulk kasvab 3 korda kiiremini olmejäätmete kasvuga võrreldes – peaks arvuteid visatama prügimäele iga päev üle 136 tuhande.
 
Maailmas tekib igal aastal ligikaudu 20-50 miljonit tonni nö "e-jäätmeid", millest oluline osa saadetakse vaesematesse riikidesse, kus need tekitavad olulisi keskkonnapro- bleeme. ÜRO keskkonnaprogrammi hinnangul visatakse näiteks ainuüksi Ühendriikides igal aastal minema 14-20 miljonit personaalarvutit, vahendas Reuters (2005.a.)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (EESJ) osakaal olmejäätmetes on 4 ja nende määr kasvab 16–28 iga viie aasta jooksul ehk kolm korda kiiremini kui olmejäätmete keskmine kasv.
Lisaks sellele on EESJ üks suuremaid raskmetallide ja orgaanilise ebapuhtuse allikaid.
Elektri- ja elektroonikaseadmeid võib nimetada probleemtoodeteks (jäätmeseaduse eelnõus toode, mille jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist).
 
27. jaanuaril 2003. aastal võttis Euroopa Nõukogu ja europarlament vastu kaks direktiivi.
 
1) Direktiiv 2002/96/EC – elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta:
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tekke vältimine ning nende jäätmete korduvkasutamine, ümbertöötlemine või teiste lõplikku kõrvaldamist vähendavate taaskasutuse vormide kasutamine;
elektri- ja elektroonikaseadmete elutsükliga seotud isikute – tootjad, müüjad ja tarbijad – ning EESJ käitlusega otseselt seotud isikute keskkonnaalase käitumise parandamisele kaasaaitamine.
 
2) Direktiiv 2002/95/EC – teatud ohtlike ainete kasutamise kitsenduste kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes:
liikmesriikide seaduste lähendamine elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutatavate ohtlike ainete piirangute ja inimeste tervishoiu ning jäätmete keskkonnasõbraliku taaskasutamise ja kõrvaldamise osas.
RoHS direktiiv on tuntud elektroonikatööstuses ka pliivaba tehnoloogiana, kuna ühena selle direktiiviga piiratud ohtlikest ainetest on Plii.

 
Selliseid sümboleid kasutatakse visualiseerimaks pliivaba tehnoloogiat.
 
Haruldasi metalle ja mineraale kasutatakse paljudes tehnoloogiatoodetes nagu näiteks mobiiltelefonides ja hübriidautodes. Stephan Csoma Brüsselis asuvast tehnoloogiafirmast tõi näiteks, et tonnis äravisatud mobiiltelefonides leidub 300-350 grammi kulda.
 
Seadusandlust muudetakse ja täiendatakse pidevalt.
Tuleb uusi määrusi ja direktiive, mis reguleerivad nii ühtlike ainete kasutamist elektroonikaseadmetes, kui ka elektroonikajäätmete käitlemist ja taaskasutust.
Augustis 2012 jõustusid elektroonikajäätmete kogumise ja töötlemise täiustatud eeskirjad. Elektroonikajäätmed (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed, elektroonikaromud) on üks kiiremini kasvavaid jäätmevoogusid ja see rikas teisese toorme allikas on vaja teha turule kättesaadavaks. Kasutatud telerites, sülearvutites ja mobiiltelefonides on kulda, hõbedat, vaske ja haruldasi metalle, mille ringlussevõtuks on vaja jäätmeid süsteemikindlalt koguda ja töödelda. Uus direktiiv on suur samm edasi ja annab tõuke ressursside paremaks kasutamiseks kogu Euroopas.
Selle direktiiviga nähakse ette, et müüdud elektroonikaseadmetest tuleb alates 2016. aastast koguda 45%; teisel etapil, alates 2019. aastast tuleb koguda juba 65% müüdud elektroonikaseadmetest ehk 85% tekkivatest elektroonikajäätmetest. Liikmesriigid võivad valida, millise neist kahest võrdväärsest näitajast nad võtavad aluseks selle eesmärgi saavutamise mõõtmisel. Alates 2018. aastast laiendatakse direktiivi praegust piiratud reguleerimisala, nii et see hõlmaks kõiki elektroonikajäätmete kategooriaid.
Direktiiv annab liikmesriikidele tõhusamad vahendid võitluseks jäätmete ebaseadusliku ekspordiga. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ebaseaduslik vedu on tõsine probleem, eriti kui jäätmed on maskeeritud kasutatud seadmete lubatud saadetiseks, et hiilida mööda ELi jäätmekäitluseeskirjadest. Uue direktiiviga kohustatakse eksportijaid katsetama, kas seadmed töötavad või mitte, ja esitama dokumendid sellise saadetise kohta, mida võidakse pidada ebaseaduslikuks.
Veel üks oodatav täiustus on halduskoormuse vähendamine eri riikide registreerimis- ja aruandmiskohustuste ühtlustamise kaudu. Liikmesriikide e-jäätmetootjate registreid käsitlevaid nõudeid on ühtlustatud.
Hiljemalt 14. veebruariks 2014 peavad liikmesriigid viima oma elektri- ja elektroonikajäätmeid käsitlevad õigusaktid uue direktiivi ja uute eesmärkidega vastavusse. Pärast seda kuupäeva võivad tarbijad väiksemad elektroonikajäätmed suurtesse kauplustesse tagasi viia, kui muud olemasolevad kogumisviisid ei ole tõendatult vähemalt sama tõhusad. Liikmesriigid peavad tagama, et pärast aastat 2016 kogutakse asjaomases riigis müüdud elektri- ja elektroonikaseadmete kogusest kokku 45%. Pärast 2018. aastat laiendatakse direktiivi reguleerimisala praegustelt kategooriatelt kõikidele elektri- ja elektroonikaseadmetele.
Mõni liikmesriik võib kehtestada piiratud ajaks erandeid uute eesmärkide saavutamisest, kui see on põhjendatud vajaliku taristu puudumise või elektroonikaseadmete vähese tarbimisega.
 
Huvitav on ju ka näiteks selline küsimus:

· Kas autoraadiod kuuluvad elektri- ja elektroonikaseadmete hulka?
Ei kuulu. Autoraadiod kuuluvad romusõiduki osade hulka, sest need on toodetud spetsiaalselt
autodele ja kodumajapidamises neid igapäevaselt ei kasutata. Autoraadioid tuleb koguda ja
käidelda vastavalt Vabariigi Valitsuse 17 . juuni 2010 määruse nr 79 ja keskkonnaministri
8 . juuli 2004 määruse nr 89 nõuetele.

 
Aga põhjalikumalt saab kogu selle materjaliga allpool juba iseseisvalt tutvuda.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nach oben