Ohtlike ainete kasutamise piirangud, trükiplaat, pindliitekomponendid ja pindliide

You are here: Home > RoHS   > RoHS mõiste

RoHS mõiste


RoHS mõiste – millest see tuleneb 
 
27 jaanuaril 2003. aastal võttis Euroopa parlament vastu direktiivi Ohtlike ainete kasutamise piiramiseks elektri- ja elektroonikatoodetes.
Selle täpsem eestikeelne nimetus on alljärgnev.
 
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2002/95/EÜ,
27. jaanuar 2003,
"Teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes"
 
Miks kasutatakse lühendvormi RoHS, kusjuures lühendi R, H ja S on kirjutatud suurte tähtedega, ning o väikese tähega?
See lühend tuleneb sama direktiivi ingliskeelsest originaalnime lühenist: R (Restriction) o (of) H (Hazardous) S ( Substances).
 
DIRECTIVE 2002/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 27 January 2003
on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.
 
Milleks selline direktiiv?
Millest see direktiiv räägib?
Kellele seda direktiivi vaja on?
Mille kohta see direktiiv kehtib?
Kas on erandeid selle direktiivi kasutamiseks?
Mis juhtub, kui selle direktiivi ei täideta? Kes vastutab? Kuidas?
Kes kontrollib selle direktiivi täitmist?
 
Küsimusi, nagu iga seadusega võib tekkida palju.
Selle õppematerjaliga on soov materjali koostajal anda vastuseid sellistele küsimustele.

Elektri- ja elektroonikaseade on seade, mis vajab töötamiseks elektrivoolu või elektromagnetvälja, ning seade selle voolu ja välja tekitamiseks, suunamiseks ning mõõtmiseks ja on mõeldud kasutamiseks pingel mitte üle 1000 V vahelduvvoolu ning mitte üle 1500 V alalisvoolu korral. 
 
Vajab töötamiseks elektrivoolu või elektromagnetvälja tähendab, et elektri- ja elektroonikaseade vajab elektrivoolu või elektromagnetvälja vähemalt ühe kavandatud funktsiooni täitmiseks. 
 
Elektri- ja elektroonikaseadme valmistaja on isik, kes valmistab elektri- ja elektroonikaseadme või kes laseb elektri- ja elektroonikaseadme projekteerida või valmistada ning turustab seda oma nime või kaubamärgi all.
 
Volitatud esindaja on isik, kes on saanud valmistajalt kirjaliku volituse tegutseda valmistaja nimel kindlaksmääratud ülesannetega. 
 
Elektri- ja elektroonikaseadme importija on isik, kes laseb toote kolmandast riigist Euroopa Liidu turule. 
 
Elektri- ja elektroonikaseadme turustaja on turustusahelas osalev füüsiline või juriidiline isik, välja arvatud valmistaja või importija, kes teeb elektri- ja elektroonikaseadme turul kättesaadavaks. 
 
Ettevõtjaks on elektri- ja elektroonikaseadmete valmistaja, volitatud esindaja, importija ja turustaja. 
 
Turule laskmine on toote esmakordselt Euroopa Liidu turul kättesaadavaks tegemine.
 
Turul kättesaadavaks tegemine on toote tasu eest või tasuta tarnimine Euroopa Liidu turule kaubandustegevuse käigus kas turustamiseks, tarbimiseks või kasutamiseks.
 
Valmistaja kohustused leiab jäätmeseaduse §-st 26-10.
 
Importija kohustused leiab jäätmeseaduse § 26-12.
 
Turustaja kohustused leiab jäätmeseaduse § 26-13.
 

 
nach oben