Õpilaste vastuvõtu tingimused

Kinnitatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 11.03.2024 käskkirjadega nr 1-2/24/23 ja 24.05.2024 nr 1-2/24/43

 

1. Õpilaste vastuvõtu eel- ja põhitingimused

441 - neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)    

 

ehitusviimistlus

põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100%

elektroonikaseadmete tehnik

põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100%

IT-süsteemide nooremspetsialist

põhiharidust tõendava dokumendi matemaatika, füüsika, keemia ja bioloogia hinnete aritmeetiline keskmine hinne 20%, arvutipõhine test 40% ja individuaalne vestlus 40%

kaubandus

põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100%

keevitus- ja metallitööd

põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50% ja kirjalik test 50%

kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus

põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100%

kokk

põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100%

laotöötaja

põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100%

mootorsõidukitehnik

põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50% ja individuaalne vestlus 50%

pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia

põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100%

puitkonstruktsioonide ehitus

põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100%

sisetööde elektrik

põhiharidust tõendava dokumendi füüsika, matemaatika ja keemia hinnete aritmeetiline keskmine hinne 40% ja kirjalik test 60% (vajadusel lisaks vabas vormis vestlus)

tisler

põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100%

toitlustusteenindus

põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50% ja individuaalne vestlus 50%

turismiteenindus

põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100%

   

421 – teise taseme kutseõpe, 431 – kolmanda taseme kutseõpe

abikokk

individuaalne vestlus 100%

kutsevaliku õppekava

individuaalne vestlus 100%

   

442 - neljanda taseme kutseõppe esmaõpe, 452 - viienda taseme kutseõppe esmaõpe, 453 – viienda taseme kutseõppe jätkuõpe

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator

individuaalne vestlus 100%

hooldustöötaja

haridust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 25% ja individuaalne vestlus 75%

IT-süsteemide nooremspetsialist

arvutipõhine test 50% ja individuaalne vestlus 50%

juuksur

keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50% ja individuaalne vestlus 50%

kergete rõivaste rätsep

keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50% ja individuaalne vestlus 50%

kokk

põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100%

kondiiter

keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 40% ja individuaalne vestlus 60%

kosmeetik

keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 40% ja individuaalne vestlus 60%

laojuht  

keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50% ja individuaalne vestlus, mille käigus tõendab õpilaskandidaat kutse olemasolu või enda kompetentsust valdkonnas (nt töökogemus: tööandja tõend, arengumapp eneseanalüüsiga, äriregistri väljavõte, koolituste tunnistused vms) 50%

majutusettevõtte juhtimine

keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50% ja individuaalne vestlus, mille käigus tõendatakse kutse olemasolu või enda kompetentsust valdkonnas (nt töökogemus: tööandja tõend, arengumapp eneseanalüüsiga, äriregistri väljavõte, koolituste tunnistused vms) ning lisaks võõrkeele - inglise keele B2-keeleoskustaseme vastavuse tõendamine 50%

müügikorraldaja

keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100%

raamatupidaja

keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 25% ja test 75%

sekretär

keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 25% ja individuaalne vestlus 75%

spaateenindaja

keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50% ja individuaalne vestlus 50%

tegevusjuhendaja

keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 25% ja individuaalne vestlus 75%

väikeettevõtja

keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 25%, vestlus 75%

ärikorralduse spetsialist

keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 25%, vestlus 75%

elektrituuliku tehnik    kirjalik test  35% (max 10 punkti) ja individuaalne vestlus 65% (max 20 punkti)

 

2. Õpilaste vastuvõtu lisatingimused

2.1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse korraldatud üritusel (õpituba, töötuba, õpilasvari, tehnoloogiapäevad, erialale vastavad huviringid) osalemine: 0,3 punkti.

2.2. Soovituskiri: 0,3 punkti (töötamine, sh suvevaheajal, erialasel ametikohal või sellele lähedasel erialal; alus: tööandja tõend/ametikiri, millele on märgitud töötamise aeg, ametikoht).

 

3. Vastuvõtukatsed ja tulemused

3.1. Individuaalne vestlus ja test (kirjalik, arvutipõhine).

3.1.1. Individuaalne vestlus ja test (edaspidi ka „vastuvõtukatse“) korraldatakse eelkõige nende erialade korral, kus põhivastuvõttudel on läbi aastate tekkinud ja võib tekkida konkurss või kus on vajalikud varasemad eelteadmised.

3.1.2. Vastuvõtukatsed on kohustuslikud ja nende põhiline eesmärk on kindlaks teha, kas ning kuivõrd õpilaskandidaat on valmis õpinguteks valitud õppekaval, milline on tema motivatsioon eriala omandamiseks ja hiljem – tööle asumiseks.

3.1.3. Vastuvõtukatsed on õppekavade lõikes erinevad ja võivad lisaks sisaldada ka praktilist katset.

3.1.4. Vastuvõtukatse käigus hinnatakse õpilaskandidaadi oskust ennast tutvustada ja saadakse ülevaade, kas õpilaskandidaat suudab end kindlalt, arusaadavalt ning piisavalt iseloomustada või teeb seda vaid suunavate küsimuste abil, lühidalt vms.

3.1.5. Õpimotivatsiooni hindamisel tuleb õpilaskandidaadil põhjendada enda õppimissoovi ja kooli valikut. Hinnatakse, millised on teadmised õppekava ja konkreetses valdkonnas tegutsevate ettevõtete küsimustes ning kas õpilaskandidaadil on selge ettekujutus tulevikus (kooli lõpetanuna) erialasele tööle asumise osas.

3.1.6. Olulised märksõnad: suhtlemisoskus ja -julgus, avatus, informeeritus õppe sisust, teadmised õppekavast, huvi eriala omandamiseks, kutsemotivatsioon, varasemad kokkupuuted (oskused, teadmised) valdkonnaga, teadlikkus iseendast (õpioskused, tugevused, nõrkused), meeskonnatööoskus, teadmised koolist, oskus end reklaamida, suuline väljendusoskus, valmisolek enda digipädevuse arendamiseks, tehniline mõtlemine ja loogika, keemia-, matemaatika-, füüsika- ja IT-alased teadmised.

3.2. Vastuvõtutingimused ja -katsed, tulemused ning paremusjärjestus.

3.2.1. Õpilaste vastuvõtu tulemuste kujunemine (sh näited):

3.2.1.1. haridust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne (ehitusviimistlus, kaubandus, kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus, elektroonikaseadmete tehnik, kokk, laotöötaja, pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia, puitkonstruktsioonide ehitus, tisler, turismiteenindus, müügikorraldaja) või individuaalne vestlus (abikokk, kutsevaliku õppekava, CNC puidutöötlemiskeskuse operaator) (max 5, v.a CNC-vestlus) „5“ ainsa õpilaste vastuvõtu tingimusena 100% skaalal moodustab katse tulemusena max 100 punkti.

Keskmine hinne „3,20“ aga näiteks (3,20 x 100) : 5 = 64 punkti.

CNC-vestluse (max 10) tulemus „4,2“ 100% skaalale teisendatuna on (4,2 x 100) : 10 = 42 punkti.

3.2.1.2. põhiharidust tõendava dokumendi matemaatika, füüsika, keemia ja bioloogia hinnete aritmeetiline keskmine hinne 20% (max 5), arvutipõhine test 40% (max 5 teisendatuna) ja individuaalne vestlus 40% (max 5) (IT-süsteemide nooremspetsialist 441).

Max 100 punkti saadakse, kui õpilaskandidaadi nelja õppeaine keskmine on „5“ ehk 20 punkti, test „5“ = 40 punkti, vestlus „5“ = 40 punkti.

Kui aritmeetiline keskmine on nelja õppeaine lõikes aga näiteks „3,88“, test „3,9“ ja vestlus „4,0“, siis kujuneb lõpptulemus 78,72 punkti põhimõttel: (3,88 x 20) : 5 = 15,52; (3,9 x 40) : 5 = 31,20; (4,0 x 40) : 5 = 32,00.

3.2.1.3. haridust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne (mootorsõidukitehnik, toitlustusteenindus, IT-turvaspetsialist, juuksur, kergete rõivaste rätsep, laojuht, majutusettevõtte juhtimine, spaateenindaja) 50% (max 5) ja vestlus 50% (max 5).

Max 100 punkti saadakse, kui nii keskmine hinne kui ka vestluse tulemus on „5“.

Tulemus kokku 79 punkti saadakse aga, kui näiteks keskmine hinne on „3,90“ (3,90 x 50) : 5 = 39, vestlus „4,0“ (4,0 x 50) : 5 = 40;

3.2.1.4. põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne (keevitus- ja metallitööd) 50% (max 5) ja kirjalik test 50% (max 10).

Max 100 punkti saadakse, kui nii keskmine hinne kui ka testi tulemus on „5“.

Tulemus kokku 59 punkti saadakse aga, kui näiteks keskmine hinne on „3,90“ (3,90 x 50) : 5 = 39, test „4,0“ (4,0 x 50) : 10 = 20.

3.2.1.5. arvutipõhine test (IT-süsteemide nooremspetsialist 442) 50% (max 5 teisendatuna) ja vestlus 50% (max 5).

Max 100 punkti saadakse, kui nii testi kui ka vestluse tulemus on „5“.

Tulemus kokku 79 punkti saadakse aga, kui näiteks keskmine hinne on „3,90“ (3,90 x 50) : 5 = 39, vestlus „4,0“ (4,0 x 50) : 5 = 40.

3.2.1.6. haridust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne (hooldustöötaja, raamatupidaja, sekretär, tegevusjuhendaja, väikeettevõtja, ärikorralduse spetsialist) 25% (max 5) ja vestlus 75% (max 5).

Max 100 punkti saadakse, kui nii keskmine hinne kui ka vestluse tulemus on „5“.

Tulemus kokku 79,50 punkti saadakse aga, kui näiteks keskmine hinne on „3,90“ (3,90 x 25) : 5 = 19,50, vestlus „4,0“ (4,0 x 75) : 5 = 60;

3.2.1.7. keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne (kondiiter, kosmeetik) ning füüsika, matemaatika ja keemia hinnete aritmeetiline keskmine hinne (sisetööde elektrik) 40% (max 5) ja vestlus 60% (max 5).

Max 100 punkti saadakse, kui nii keskmine hinne kui ka vestluse tulemus on „5“.

Tulemus kokku 79,20 punkti saadakse aga, kui näiteks keskmine hinne on „3,90“ (3,90 x 40) : 5 = 31,20, vestlus „4,0“ (4,0 x 60) : 5 = 48.

3.2.2. Õpilaskandidaatide kooli sisse saamise aluseks on kas põhi- või keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetilise keskmise hinde ja/või vastuvõtukatsete tulemus(t)e alusel moodustuv paremusjärjestus.

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
SEB: EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor bank EE701700017001577198
Viitenumber (arved): 2800082789
Viitenumber (toetused): 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 5695 2568
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 5682 0189
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee
Küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitika

Meie veebileht kasutab parema kasutajakogemuse tagamiseks küpsiseid

Vaata lähemalt