Laotöötaja

Vastuvõtt hetkel suletud
Põhiharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Õppevaldkond: teenindus

Õppesuund: transporditeenused

Õppekavarühm: transporditeenused

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne

 

Õppekava lühitutvustus:

Laotöötaja õppekava läbimisel viib õpilane läbi kõiki laotöö toiminguid, lahendab töös ettetulevaid probleeme, juhib kaupade ümberpaigutamiseks tõstukeid ja kasutab muid seadmeid, järgib laos töökorralduse ja ohutustehnika nõudeid, mõistab meeskonnatöö vajalikkust, oskab suhelda klientidega vastavalt klienditeeninduse standarditele ning töötleb informatsiooni iseseisvalt. Õpilane sooritab praktika erinevates ettevõtetes kolme aasta jooksul lähtudes ettevõtte spetsiifikast.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud laotöötaja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Lõpueksam koosneb kolmest osast - valikvastustega test, situatsioonülesannete lahendamine ja praktiline töö.

Põhiõpingute moodulid:

 • logistika alused
 • klienditeenindus
 • lao klienditeenindus
 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • laotehnoloogiad ja -seadmed
 • kauba vastuvõtmine
 • kaupade hoiustamine ja inventeerimine
 • kauba väljastamine ja transport
 • tõstukite juhitmine
 • erialane võõrkeel
 • infotehnoloogia logistikas
 • praktika

Üldõpingute moodulid:

 • sotsiaalained
 • kunstiained
 • võõrkeel
 • loodusained
 • keel ja kirjandus
 • matemaatika

Valikõpingute moodulid:

 • kutsealane liikumine
 • erialane inglise keel laotöötajatele
 • erialane vene keel laotöötajatele
 • erialane saksa keel laotöötajatele
 • erialane soome keel laotöötajatele
 • esmaabi
 • toiduhügieen
 • lao planeerimine ja joonestamine
 • ohtlikud ja eriotstarbelised veosed
 • veoviisid ja konteinerid
 • kaubaõpetus
 • loovusõpetus
 • raamatupidamise alused
 • etiketiõpetus
 • õpioskused
 • eksamiks ettevalmistamine

Võimalused tööturul:

laotöötaja, kaubakäsitleja, kaubapaigutaja, komplekteerija.

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Lisainformatsioon: Edith Rozentov (kutseõpetaja) edith.rozentov[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks

õppekava ja moodulite rakenduskava alates 2021

õppekava kuni 2020

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid

KOOSTÖÖPARTNERID

htm logo

archimedes logo

harno logo

progetiiger

 

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
IBAN: EE891010220034796011
Viitenumber: 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 442 7871
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 445 1954
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)