Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus (üldehitus)

Vastuvõtt hetkel suletud
Põhiharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: arhitektuur ja ehitus

Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne

Õppekava lühitutvustus:

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse (üldehituse) õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsid, mis võimaldavad töötada oskustöölisena ehitus-, remondi- või kinnisvarakorrashoiu valdkonnas.

Õppekava lõpetanu väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest ehituse valdkonnas. Üldehitaja laob erinevatest kivimaterjalidest kandvaid ja mittekandvaid konstruktsioone (müüritisi); ehitab ja valmistab juhendamisel raudbetoonkonstruktsioone; järgib nii töö kavandamisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel kui ka töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

Õpilase kompetentsus kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide ladumisel loetakse tõendatuks, kui ta on iseseisvalt kavandanud ja ladunud välisseina fragmendi, mis sisaldab etteantud materjalist vundamendi sokliosa ladumist, hüdroisolatsiooni paigaldamist, väikeplokist müüritise ladumist, soojusisolatsiooni ja tuuletõkke paigaldamist ning puhasvuuk-kivivoodri ladumist.

Õpilase kompetentsus betoonitöödel loetakse tõendatuks, kui ta on valmistanud iseseisvalt etteantud jooniste järgi ja piiritletud aja jooksul rakise, valmistanud, paigaldanud ja fikseerinud sarruse, valanud (meeskonnatööna) betoonisegu raketisse, iseseisvalt hooldanud betoneeritud pingu, demonteerinud raketise ja teostanud betoonpindade järelhoolduse.

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga (ca 100 eurot) tööriiete, turvajalanõude, isikukaitsevahendite ja esmaste töövahendite ostmiseks.

Põhiõpingute moodulid:

 • sissejuhatus kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse eriala õpingutesse
 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • ehitusjoonestamise alused
 • ehitusmõõdistamise alused
 • troppimine ja tõstetööd
 • müüritööde alused
 • müüritööd
 • hüdro- ja isolatsioonitööd
 • betoonitööd
 • müüritööde praktika
 • betoonitööde praktika
 • krohvimistööd

Üldõpingute moodulid:

 • keel ja kirjandus
 • kunstiained
 • matemaatika
 • sotsiaalained
 • võõrkeel
 • loodusained

Valikõpingute moodulid:

 • puitkarkass-seinte ehitamine
 • katusekonstruktsioonide ehitamine
 • üldkehaline ettevalmistus
 • riigikaitseõpetus
 • ripplagede ehitus
 • kuivkrohvplaatide paigaldus
 • ettevalmistus kutseeksamiks
 • plaatimistööd

Lisainformatsioon: Janek Klaamas (kutseõpetaja) janek.klaamas[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks

õppekava

kutsestandardid

praktikaettevõtted

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid

KOOSTÖÖPARTNERID

htm logo

archimedes logo

harno logo

progetiiger

 

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
IBAN: EE891010220034796011
Viitenumber: 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 442 7871
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 445 1954
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)