Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskonna põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi PKHK) õpilaskonna moodustavad kutseõppe tasemeõppe õpilased.

1.2. PKHK õpilaskond juhindub oma tegevuses kutseõppeasutuse seadusest, kooli põhimäärusest, PKHK õpilaskonna põhikirjast ja heast tavast.

1.3. PKHK õpilaskond otsustab ja korraldab iseseisvalt, kooskõlas kutseõppeasutuste seaduse ja seaduse alusel antud õigusaktiga õpilaselu küsimusi, lähtudes PKHK õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

1.4. PKHK õpilaskonnal on õigus:

1.4.1. moodustada teiste õpilaskondadega liite ja organisatsioone õigusaktidega sätestatud alustel ja korras;

1.4.2. astuda rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd;

1.4.3. määrata oma täisealine esindaja kooli nõukokku. Esindaja valib ÕE aktiiv oma liikmete seast;

1.4.4. otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis seaduse ja seaduse alusel antud õigusaktide kohaselt kuuluvad õpilaskonna pädevusse ning mis ei ole samadel alustel antud kellegi teise otsustada ega korraldada.

1.5. Õpilaskonna esindusorgan on õpilasesindus (edaspidi ÕE), mis esindab õpilaskonda suhetes kooli, Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.

1.6. Õpilaskonnal on põhikiri, milles sätestatakse õpilaskonna esindus- ja täitevorganite moodustamise kord, nende õigused, kohustused, vastutus ning töökord.

1.7. Õpilaskonna põhikirja võtab vastu ja seda muudab õpilaskond lihthäälteenamusega oma üldkoosolekul.

1.8. PKHK õpilaskonna õpperühmade esindajate üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt 2/3 õpperühmade esindajad. Üldkoosoleku otsused, v.a. isikuvalimised, võetakse vastu avalikul hääletusel lihthäälteenamusega.

1.9. Õpilasesindus esitab õpilaskonna põhikirja kooli nõukogule kinnitamiseks. Kooli nõukogu kinnitab õpilaskonna põhikirja, kui see vastab seadusele ja seaduse alusel antud õigusaktidele.

1.10. Igal PKHK õpilasel on kohustus:

1.11.1. osaleda õppetöös, täites õppekava ja õppeülesandeid;

1.11.2. täita seaduste, kooli põhimääruse, sisekorraeeskirja, õppekorralduseeskirja ja muude õigusaktidega kehtestatud kohustusi ning kanda vastutust nende rikkumise korral.

1.12. Igal PKHK õpilasel on õigus:

1.12.1. kandideerida kirjaliku avalduse alusel ÕE aktiivi;

1.12.2. osaleda õpilasesinduse presidendi valimistel või kandideerida ise ÕE presidendi ametikohale;

1.12.3. valida oma õpperühma esindajaid ÕE-sse (ÕE selgitust v.t punktist 2.3);

1.12.4. saada teavet ÕE töö kohta;

1.12.5. teha ettepanekuid ÕE-le nende tegevuse paremaks korraldamiseks;

1.12.6. pöörduda ÕE poole oma õiguste kaitseks;

1.12.7. kasutada kõiki kooli loodud võimalusi hariduse omandamiseks;

1.12.8. valida valikmooduleid kooli õppekavas sätestatud korras;

1.12.9. kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kehtestatud tingimustel ja korras;

1.12.10. saada õpilaspilet.

II ÕPILASESINDUS (ÕE)

2.1. PKHK õpilaskonna esindusorgan on õpilaskonna põhikirja alusel Õpilasesindus.

2.2. ÕE täitevorgani rollis on ÕE president ja aktiiv.

2.3. Õpilasesinduse moodustavad kõigi PKHK õppegruppide esindajad (1-2 õpilast grupist), kelle õppegrupp valib ennast esindama ÕE üldkoosolekule.

2.4. ÕE ei ole juriidiline isik. Tal on õigus kasutada, vastavalt PKHK juhtkonnaga sõlmitud leppele, kooli rekvisiite, ruume, tehnilisi vahendeid, tegevustoetust ja ÕE-le sihtotstarbeliselt eraldatud vahendeid.

2.5. ÕE peab oma üldkoosolekuid vastavalt vajadusele. Korralise ÕE üldkoosoleku kutsuvad kokku ÕE president ja/või aktiiv.

2.6. ÕE üldkoosolekut ei toimu ja uusi valimisi ei korraldata, kui eelmisel üldkoosolekul valitud ÕE president soovib oma ametikohal jätkata ja sellega nõustub ÕE aktiiv.

2.7. ÕE üldkoosolekud toimuvad reeglina õppetöövälisel ajal.

2.8. Erakorralise ÕE üldkoosoleku kokkukutsumise õigus on ÕE presidendil, aktiivil, 1/3 ÕE liikmetel ja kooli direktoril.

2.9. ÕE  üldkoosolekul võetakse otsused vastu põhikirjas sätestatud korras ja igal õppegrupil on valimistel üks hääl. Isikuvalimised toimuvad salajasel hääletusel ja ÕE üldkoosolekul kinnitatud korras.

III ÕPILASESINDUSE PRESIDENT

3.1. ÕE valib oma üldkoosolekul ÕE presidendi. Presidendi volitused kestavad kuni uue presidendi valimiseni.

3.2. President moodustab aktiivi liikmete hulgast oma meeskonna;

3.3. juhib ja koordineerib ÕE aktiivi tööd;

3.4. võib moodustada oma otsusega ajutisi toimkondi, määrates kindlaks nende koosseisu, ülesanded ja tegevusaja;

3.5. koostab koostöös huvijuhiga ÕE aasta tööplaani;

3.6. valmistab ette ÕE juhatuse koosolekute päevakorrad ja viib läbi koosolekud;

3.7. juhatab ÕE üldkoosolekuid ja viib läbi ÕE uue presidendi valimised;

3.8. esitab ÕE aktiivi ja ÕE üldkoosoleku otsuste alusel ettepanekuid ja pöördumisi kooli nõukogule;

3.9. esindab õpilaskonda oma koolis ja väljaspool kooli;

3.10. presidendi äraolekul täidab kõiki tema ülesandeid asepresident (asepresidendi selgitust v.t punkt 5.4.6)

IV ÕPILASESINDUSE AKTIIV

4.1. Saab kokku koosolekutel kord nädalas.

4.2. Jagab ülesanded omavahelisel kokkuleppel aktiivi liikmete vahel:

4.2.1. koostab koosolekute protokollid ja edastab need aktiivi liikmetele;

4.2.2. seisab PKHK õpilaste õiguste ja huvide eest;

4.2.3. järgib ja edendab kooli traditsioone;

4.2.4. aitab kaasa koolielu probleemide lahendamisele;

4.2.5. kaasab aktiivseid õpilasi ÕE tegevusse;

4.2.6. esindab õpilaskonda koolisiseselt ja väljaspool kooli;

4.2.7. viib läbi ÕE üldkoosolekuid ja rakendab ellu seal vastuvõetud otsuseid;

4.2.8. kohtub infovahetuse eesmärgil PKHK direktoriga;

4.2.9. uuendab ja korrigeerib ÕE põhikirja ning esitab kinnitamiseks kooli nõukogule;

4.2.10. edastab infot ÕE Facebooki lehel;

4.2.11. peab ÕE liikmete listi ja edastab seal õpilasi puudutavat infot;

4.2.12. hoiab korras ÕE tööruumi;

4.2.13. teeb koostööd kooli projektide koordinaatoriga;

4.2.14. esindab ÕE-d PKHK õppetoetuste komisjonis ning õppe- ja kasvatustöö komisjonis;

4.2.15. korraldab vajadusel küsitlusi õpilaste probleemide ja huvide väljaselgitamiseks;

4.2.16. teeb ettepanekuid toitlustamise, õpilaskodu, õppekeskkonna ja õppekorralduse parendamiseks;

4.2.17. valmistab ette ja viib läbi õpilasüritusi koostöös huvijuhiga;

4.2.18. aitab kaasa ja osaleb kooli tutvustavate ürituste korraldamisel nagu messid, avatud uste päevad;

4.2.19. jäädvustab kooli õpilasüritusi;

4.2.20. vastutab temale kasutada antud tehnika korrashoiu eest.

4.3. ÕE aktiivi otsused võetakse vastu avalikul hääletusel lihthäälteenamusega. Võrdsel häälte jagunemisel otsustab koosoleku juhataja hääl.

4.4. Aktiivi töökorraldus on sätestatud ÕE kodukorras.

V ÕPILASESINDUSE PRESIDENDI VALIMISED

5.1. Kõigil PKHK kutseõppe tasemeõppe õpilastel on õigus üles seada oma kandidatuur ÕE presidendi valimistele hiljemalt 2 nädalat enne ÕE üldkoosolekut.

5.2. Presidendi kandidaadid kinnitatakse ÕE aktiivi koosolekutel.

5.3. Valimiskomisjoni moodustamine:

5.3.1. valimiskomisjon moodustatakse ÕE üldkoosoleku otsusega ÕE aktiivi liikmetest, kes ei kandideeri presidendiks;

5.3.2. valimiskomisjoni kuulub kolm liiget, kelle seast komisjon valib esimehe.

5.3.3. Valimiskomisjoni ülesanded:

5.3.3.1. registreerib ÕE üldkoosolekul osalevate õpperühmade esindajad;

5.3.3.2. loeb kokku kandidaatide hääled ja vormistab valimistulemused.

5.4. Valimiste korraldus:

5.4.1. ÕE president valitakse isikuvalimistel salajasel hääletusel;

5.4.2. presidendi valimisteks peab olema üles seatud vähemalt kaks kandidaati;

5.4.3. enne valimisi viiakse presidendi kandidaatidele läbi DEBATT;

5.4.4. igal PKHK õpperühmal on üldkoosolekul ÕE presidendi valimistel üks hääl;

5.4.5. valituks osutub enim hääli saanud kandidaat;

5.4.6. valimistel teisena hääli saanud presidendi kandidaat hakkab täitma asepresidendi rolli;

5.4.7. võrdsete tulemuste korral korraldatakse täiendavad valimised samade kandidaatide vahel;

5.4.8. kordusvalimiste võrdsete tulemuste korral otsustatakse presidendi valimine loosi teel;

5.4.9. hääletussedel on kehtiv, kui iga õpperühma esindaja märgib oma hääletussedelile ühe kandidaadi nime;

5.4.10. hääletussedelid on kehtetud kui:

5.4.10.1. hääletussedelile on märgitud kaks või enam nime;

5.4.10.2. hääletussedelile pole märgitud ühtegi nime;

5.4.10.3. hääletussedelile on märgitud vale nimi;

5.4.11. kohe peale häälte kokku lugemist ja tulemuste vormistamist valimiskomisjoni poolt avalikustab valimiste läbiviija valimistulemused, mis fikseeritakse üldkoosoleku protokollis.

VI MAJANDAMINE

6.1. ÕE tegevuse vahendid moodustuvad PKHK poolsetest toetustest, korjandustest, sponsorite toetustest, projektide vahenditest ja omateenitud tulust.

VII LÕPPSÄTTED

7.1. PKHK õpilaskonna põhikirja muutmise võivad algatada ÕE president, aktiiv, 1/3 ÕE liikmetest või 1/10 õpilaskonna liikmetest.

7.2. Põhikirja muudatused võtab vastu ÕE üldkoosolek ja kinnitab PKHK nõukogu oma otsusega.

7.3. ÕE presidendil on õigus astuda ametist tagasi kirjaliku avalduse alusel. PKHK lõpetamisel lõppevad presidendi volitused üheaegselt välja arvamisega õpilaste nimekirjast.

7.4. Presidendi umbusaldamise ettepaneku võib teha1/3 aktiivi liikmetest või 1/3 ÕE liikmetest.

7.5. Presidendile võib avaldada umbusaldust, kui ta:

7.5.1. ei täida temale pandud ülesandeid;

7.5.2. kahjustab oma tegevusega kooli või ÕE mainet.

7.6. Presidendile esitatud umbusalduse alusel peatatakse tema volitused ja need võtab üle asepresident kuni uute valimisteni järgmisel ÕE üldkoosolekul.

7.7. PKHK õpilaskonna põhikiri jõustub pärast kinnitamist kooli nõukogu poolt.

Vastu võetud 03.11.2016 PKHK ÕE XIII üldkoosoleku otsusega
ÕE õigus-sotsiaaltoimkonna juhataja Andra-Karolin Schumann.
Kinnitatud koolinõukogu poolt 24.11.2016 protokoll nr 14, otsus nr 1

Muutused vastu võetud 17. 10. 2017 PKHK ÕE XIV üldkoosoleku otsusega. Kinnitatud koolinõukogu poolt 29. 11. 17 protokoll nr 15, otsus nr 1

Muutused vastu võetud 24.10.2019 PKHK ÕE XVI üldkoosoleku otsusega. Kinnitatud koolinõukogu poolt 31.10.2019 protokoll nr 1-2/11,otsus nr 5

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
SEB: EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor bank EE701700017001577198
Viitenumber (arved): 2800082789
Viitenumber (toetused): 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 5695 2568
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 5682 0189
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee
Küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitika

Meie veebileht kasutab parema kasutajakogemuse tagamiseks küpsiseid

Vaata lähemalt