Loodusained II

You are here: Home > ÖKOLOOGIA > ÖKOSÜSTEEM

ÖKOSÜSTEEM

Ökosüsteem on funktsionaalne süsteem, mille toitumissuhete kaudu seostunud organismid koos keskkonnatingimuste kompleksiga moodustavad isereguleeruva areneva terviku.

Ökosüsteemi põhikomponendid on anorgaanilisest ainest orgaanilist ainet sünteesivad autotroofsed taimed, orgaanilist ainet muundavad taimtoidulised ja loomtoidulised loomad, orgaanilist ainet anorgaaniliseks tagasi lagundavad lagundajad ja eluta keskkond, kust ammutatakse elusaine ehitamiseks vajalik ja kuhu elutegevuse lõppsaadused tagastuvad. Et iga liigi olemasolu ja arvukus olenevad teistest liikidest ja keskkonnatingimustest, ei saa liikide rohkuse korral ükski liigipopulatsioon muutuda väga arvukaks. Ökosüsteemi koosseis stabiliseerub selliseks, et liikide konkurents on minimaalne, koosluse ruumiline struktuur maksimaalselt liigestunud ja aastane bioproduktsioon ligikaudu võrdne kooslusest väljalangeva biomassi sellest kujuneb ökoloogiline tasakaal. Ökoloogilises tasakaalus võivad eksisteerida mitmesuguses suurusjärgus. Väiksemad kuuluvad osadena suuremasse, viimased koos moodustavad biosfääri kui suurima ökosüsteemi. Biosfääri elementaarosa, milles üks biotsönoos koos sellele omase biotoobiga moodustab mingi piiritletaval alal aineringe kaudu reguleeriva süsteemi. Ökosüsteem on näiteks: järv, meri, niit, mets.

 

Joonis. Järv kui ökosüsteem (Foto: Allan Lorents)

Ökosüsteemi omadused:

  • Ökosüsteem on üks eluslooduse organiseerituse tasemeid.
  • Ökosüsteemi kuuluvad liigid koonduvad eri troofilistele tasemetele.
  • Troofilise tasemete kvantitatiivseid erinevusi iseloomustab ökoloogiline püramiid.
  • Ökosüsteemid muutuvad ajas ja evolutsioneeruvad.

Elukooslus ehk biotsönoos on ühesuguste keskkonnatingimustega alal elavate organismide kogum. Biotsönoos organismid sõltuvad nii keskkonnast kui ka üksteisest. Biotsönoosi moodustab toiduahelaist moodustunud keerukas suhete süsteem, mis reguleerib biotsönoosi liigilist kooseisu ning liigirohkuse korral tagab biotsönoosi säilimise ka mõningate keskkonnamuutuste ja mõne liigi välja langemise korral.

Biotsönoosi eristatakse taimekooslusi, seenekooslusi ja loomakooslusi. Näiteks kõrbekooslusse kuuluvad: kõrberebane, stepikilpkonn, maod, sisalikud, ämblikud, putukad, tulbid.

Ökosüsteemis on igal liigil oma roll ehk ökoniØØ, mis on välja kujunenud suhetes teiste loomadega.

nach oben