Õppenõustaja Marina seminaril Rumeenias

by Liisi Kruusimägi

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppenõustaja Marina Skljarenko käis SA Archimedese kaasabil õppevisiidil 2.12-6.12.2019 Rumeenias, Brasovis, kus toimus seminar teemal „Attractive VET for preventing school dropouts“. Rohkem infot õppevisiidi ja selle tulemuste kohta saad lugeda aalpool olevast Marina kokkuvõttest.
02.12 saabusime Rumeeniasse ning juba esimese päeva õhtul toimus kohtumine ürituse korraldajatega, kes andsid ülevaate eelseisvast seminarist ning planeeritud tegevustest. Seminaril oli osalejaid nii Rootsist, Serbiast, Horvaatiast, Portugalist, Hispaaniast ja Eestist.
Teine päev algas kohtumisega Brasovi linna kooli inspektoritega. Kohtumisel osalesid ka nende koolide esindajad, kelle koole me seminari raames külastame. Kooliinspektor on kohalikul tasandil riigiteenistuja, kes jälgib, et koolid järgiksid haridusministeeriumi ettekirjutusi ning teevad ka parendusettepanekuid koolitöö tõhustamiseks. Kohalikud inspektorid on koolidega väga tihedas koostöös ja neil oli ka väga põhjalik ülevaade nende tegemistest ning probleemidest. Meile anti ülevaade olukorrast Brasovi linna koolides. Enamasti oli koolide probleemiks õppurite väljalangevus, kas majanduslikel põhjustel või siis motivatsiooni kadumine eriala õppimise vastu. Õpilaste motivatsiooni hoidmiseks on välja töötatud aastate pikkune koostöö suurfirmadega, kes maksavad oma tuleviku töötajale stipendiumi 50e (lisaks veel riiklik toetus õppijatele on 50e, makstakse kõigile kutsekooli õpilastele ühtemoodi) kuus ning heade õpitulemuste korral rohkemgi. Lisaks stipendiumile katavad mõned suurfirmad ka õpilaste söögi- ja majutuskulud. Õpilaste praktika toimub sellisel juhul ainult nendes firmades, kuid samuti on õpilasele tagatud kindel töökoht kooli lõpetades. Juhul, kui õpilane otsustab loobuda õpingutest, siis ei kaasne tema jaoks hiljem kohustust stipendiumi raha tagasi maksta. Firmad, kes sellist toetusvõimalust pakuvad, on enamasti tootmisfirmad, kes teevad alltöövõttu välisriikidesse.
Üheks motivatsioonivahendiks kasutatakse koolides ka välispraktikate võimaldamist. Välispraktikale on võimalik saada õpilastel, kel pole õpivõlgasid ning on eeskujuliku käitumisega. Probleeme koolis käimise ja suhtumisega lahendatakse enamasti kooli ja kodu abil, üldiselt KOVi ei kaasata. Järgnesid ettekanded seminaril osalevate riikide esindajate poolt. Tutvustati oma riiklikku koolisüsteemi. Eriliselt jäid meelde näiteks Hispaaniast Laura esitlus, kes rääkis, kuidas nad erivajadustega õpilastega õpivad näiteks ametit(müüja eriala) ka vaateaknal poseerides erinevates poodides. Kuna erivajadustega õpilastele on raske õpetada selgeks konkreetne amet, millega nad tulevikus leiba teenivad, siis sellised lihtsad tööd võivad pigem sobida ning need on ka lihtsamalt omandatavad. Laura rääkis, et HEV õpilastele on õpiväljundite saavutamine pikaaegne protsess ning võtab rohkem aega, kuid on saavutatavad. Serbia kooli direktor Sreten jagas seda kogemust, kuidas neil on õpilastele, kes toetavad nõrgemaid, olemas stipendium. Aitaja ja toetaja õpilane on meie mõistes nagu mentor või tugiisik.
Huvitav oli kuulda ka erinevatest kutsekoolide erialadest nagu kasvuhoone hooldus, metsandus ja kalandus, jahindus, geodeesia, teetöölise õpe, lihuniku õpe, toidutööstuse töötaja õpe, õendus, loomaarsti abi, loomatalitus.
Seminari käigus külastasime kutsekoole, kellel oli koostöö suurfirmadega õpilaste stipendiumite osas. Huvitav oli ka see, et praktikal ajal käib ka õpetaja asutuses, õppides samuti uusi tänapäeva töövõtteid ning juhendades vajadusel õpilasi ning arendades koostööd ettevõttega. Ettevõte toetab ka kooli erinevate õppevahenditega, et õpilastel oleksid kaasaegsed vahendid õppimiseks.
Samuti külastasime põllumajanduskoolis, kus koolitatakse veterinaari abilisi, pagareid ja tulevasi farmereid. Selleks tehakse koostööd kohaliku hobukasvandusega, kus käivad praktikal selle kooli õpilased. Pagaritooteid valmistatakse ainult enda kooli õpilastele, müügiks need ei lähe. Koolil on koostöösuhteid Portugali, Itaalia, Iirimaaga, kus õpilased käivad välispraktikal. Kool soovib jätkuvalt laiendada koostöövõrgustikku ja juurde saada koostööpartnereid.
Viimasel seminari päeval tegime kokkuvõtte Rumeenia võõrustajatele seminarist. Peale seda külastasime Dracula lossi ning populaarset Bran küla, mis on kuulus oma asukohalt ning loodusvaadetelt. Õppevisiidi lõppedes vahetasime kontakte ning loodame ka edaspidi koostööd teha seminaril osalenud kutsekoolidega.
Õppevisiidilt saadi juhiseid, ideid ja häid näiteid õpilaste edukamaks toetamiseks, õpimotivatsiooni tõstmiseks ning kutsehariduse atraktiivsuse suurendamiseks. Saadud kogemuste põhjal on võimalik rakendada täiendavaid meetmeid ja uusi lähenemisi väljalangevuse ennetamisel. Õppevisiidil osalenud kutsekoolide töötajad soovisid edaspidigi teha koostööd ning tulevikus erinevate projektide abil korraldada näiteks õpetajate/õpilaste õpirändeid ning erinevate koostööprojektide käivitamist, toetamaks õpilaste õpimotivatsiooni.

Sarnased postitused