Õppe-ja karjäärinõustaja Kersti Portugalis töövarjutamas

by Liisi Kruusimägi

23.04-01.05.2018. aastal viibisid Pärnumaa Kutsehariduskeskuse rätsepa eriala õpetajad Heli Sakk-Hännikäinen ja Ene Jaakson ning õppe- ja karjäärinõustaja Kersti Oksaar Lissabonis Portugalis õpirändel „Mobility Makes Us Professional IV“ projekti raames.
Sloveenias võttis rätsepa õpetajad vastu partnerkool Atelier Paraiso ning õppe- ja karjäärinõustaja Kersti Oksaare võttis vastu organisatsioon European Projects Development (EPD), kes organiseeris erinevates koolides töövarjutamise. Oma töövarjuperioodil vältel saime jälgida erinevaid õpetajaid, vaadelda tunde ning kohtuda erinevate koolide töötajatega.
Kersti Oksaar külastas kokku nelja kooli oma töövarjutamise perioodi jooksul: CEPRA – Vocational Training Centre for Automotive sector, Agrupamento Escolas Gil Vicente, Escola Secundária José Gomes Ferreira ja Agrupamento Escolas Eça Queirós.
CEPRA on erakool, mis saab lisarahastust ka riigilt. CEPRA annab kutsekeskharidust autonduse sektoris (sõiduautotehnik, automaaler, auto tehnoülevaatus, auto elektritehnik, mootorrataste remont jne) ning pakub laial hulgal koolitusi täiskasvanutele autonduse valdkonnas. CEPRAS asub ka kvaliteedikeskuses, kus on võimalik omandada kutsekeskharidus oma kompetentside tõestamisel ning puuduolevate ainete sooritamisel. Üllatavaks informatsiooniks oli see, et CEPRA kool ei tee oma erialadele reklaami, kuna nende kooli on tavaliselt 2-aastane ootejärjekord sisse saamiseks. Kooli sisseastumisele eelneb vestlus kooli tugitöötajatega, kes selgitavad välja, kas kandideerival õpilasel on olemas vajalikud võimed autonduse erialal õppimiseks ja töötamiseks. CEPRAs hakkasid silma ka suurel hulgal praktiliste tundide tööruume, mis nägid välja justkui puutumata, kuna olid viimse detailini puhtad ja korras.
Agrupamento Escolas Gil Vicente on avalik kool, mis annab keskharidust ning lisaks pakub ka mõningaid kutsevaldkonna koolitusi (ettekandjad jne) täiskasvanutele. Koolis on umbes 20-30% õpilastest sisse rännanud Portugali Nepalist, Indiast jne, seega koolis toimuvad portugali keele abiõppetunnid. Mul avanes võimalus osaleda ka inglise keele tunnis ning viia läbi ka ise üks tund, mille jooksul rääkisime õpilastega karjäärinõustamise olulisusest. Inglise keele tunnis osalemine andis ka mulle kui „Karjääri planeerimise“ tundide õpetajale häid ideid, kuidas tunde läbi viia, kuna inglise keele õpetaja juhendas selle tunni raames oma praktikanti ning andis talle soovitusi, kuidas tunde läbi viia. Silma hakkas õpetaja väga soe suhtlus õpilastega ning samal ajal õpilaste soov õpetajat pidevalt aidata (materjalide jagamisel jne). Kuna Portugalis peavad õpilased juba keskkooli alguses valima ära suuna, kus nad peale keskkooli jätkata tahavad, siis õpilased teadvustasid, et ka neile oleks karjäärinõustamist vaja.
Escola Secundária José Gomes Ferreira on keskharidust andev kool. Koolis töötab psühholoog, kes teeb tööd ka karjäärikoordinaatorina ning vestleb kõikide õpilastega lähtuvalt nende valitud suunast (tehnoloogiasuund, majandussuund, humanitaarsuund, kunsti suund) ning edasistest õpingutest. Suur osa selle kooli õpilasi lähevad edasi ülikooli, kuid arvestatav hulk õpilasi valivad edasisteks õpinguteks ka kutsekooli. Võtsin osa ka inglise keele tunnist ning vestlesin õpilastega karjäärinõustamise teemadel. Lisaks avaldas muljet kooli aed, kus õpilased kasvatavad erinevaid aiasaadusi bioloogia tunni raames.
Agrupamento Escolas Eça Queirós on avalik kool, mis pakub keskharidust ning mõningaid kutsevaldkonna koolitusi täiskasvanutele. Töövarjutamise käigus vestlesin koolipsühholoogiga, kes on doktorikraadiga ning kes toetab õpilasi ka karjäärinõustamise teemadel. Koolipsühholoogilt jäi kõlama mõte, et väga oluline on koostöö aineõpetaja ja klassijuhataja ning koolipsühholoogi vahel. Kui aineõpetaja märkab tunnis, et õpilasel on raskusi, siis suunatakse ta koolipsühholoogi juurde, kes hakkab põhjusi välja uurima. Lisaks tõstis koolipsühholoog esile mõtet, et väga oluline on koostöö vanematega, et laste probleemidele leevendust või lahendusi leida. Lisaks võtsin osa ka inglise keele tunnist, kus rääkisime õpilastega karjäärinõustamise teemadel. Inglise keele tunnist hakkas jällegi silma õpetaja väga soe läbisaamine õpilastega ning õpilaste pidev soov õpetajat aidata (materjalide jagamisel jne).
Töövarjutamise periood tõi mulle palju kasu. Nägin teise riigi ja teise kooli tundide korraldust, klassiruume ja erinevaid praktiliste tundide tööruume. Töövarjutamise käigus oli mul võimalik vestelda ka erinevate tugistruktuuri töötajate ja direktoritega, kes andsid mulle põhjaliku ülevaate, kuidas on toetatud õpilaste karjäärialane planeerimine ning erivajadustega õpilaste õpetamine.
Kokkuvõtte koostas:
Kersti Oksaar, õppe- ja karjäärinõustaja

Sarnased postitused