Töötajad õpirändes Itaalias

by Liisi Kruusimägi

Gerli Ollino, Heleri Heinla ja Heli Sakk-Hännikäinen käisid õpirändamas Erasmus+ programmiga Itaalias. Rohkem nende õpirände kohta saad lugeda allpool olevast väga põhjalikust kokkuvõttest.
Koos oma kolleegide (Gerli, Heleri ning Heliga) viibisime 05.05-11.05.2019 Como kutsekoolis Oliwer Twist, mille eesmärgiks oli Erasmus+ projekti raames töövarjuks olemine. Külastasime õmbluseriala ja inglise keele õppetunde ning kohtusime erinevate kooli töötajate/ õpilastega.
Õpirände eesmärk:
1. Täienda, süvendada ja arendada kutse- ja ametialaseid teadmisi ja kompetentse.
2. Toetada võtmepädevuste, sotsiaalsete oskuste ja hoiakute arendamist.
3. Suurendada õpi-/ töömotivatsiooni.
Cometa ajalugu
1987. aastal võtsid kaks peret oma kodudesse kasulapsi ning sellest kasvas välja Cometa kommuun. Alates sellest on kasuperede võrgustik järjest kasvanud ning kommuun ka laienenud. Sellest kasvas välja ka Cometa kool. Cometa on pühendunud hariduse andmisele ja laste ning noorte arengule, et aidata sellega ka nende peresid. Cometa on koht, kus lapsi ja noori julgustatakse, et nad hindaks elu ja sellega kaasnevaid aspekte, mida nad jagaks ka teistega. Cometa kirg hariduse andmise vastu on olnud põhiteguriks kooli arengus ning õpilaskesksele lähenemisele koolis.
1987. aastal avasid kaks paari (Innocente ja Marina ning Erasmo ja Serena) oma südamed ja kodud hädas olevatele lastele- nii see kõik algas. Sellest kujunes välja võõrustavate perede võrgustik, mis hakkas kandma nime Cometa Associazione. Iga päev pärast kooli on Cometas sada last, kus õpetajate meeskond (kaasa arvatud vabatahtlikud) aitavad neil õppida ja teha oma kodutöid, võimalused on loodud ka sportimiseks.
Cometa Education loodi 2003. aastal, et anda neile noortele võimalus, kes on erinevatest koolidest välja langenud ning kellel puuduvad väljavaated töö leidmiseks. 2009 aastal avati Oliver Twist School.
Teise õppekohana on 2012. aastal kooli juurde loodud CRAFTSMENi CONTRADA (käsitöölisest ettevõtjad). Kogenud käsitöölised annavad edasi oma oskusi ka õpilastele. CRAFTSMENi CONTRADA`l on neli õpikoda- puusepatööd, pehme mööbel (polsterdamine), restaureerimine ja disain.
2015. aastal avati puuetega noortele kooli kohvik Cernobbio`s, kus õpilased saavad oma esimesi kogemusi tööellu naasmiseks.
Cometa missioon:
● edendada noorte inimeste kasvu ja arengut
● julgustada iga õpilase individuaalset arengut läbi õppimise, teadmiste ning kogemuste
● pakkuda tugisüsteeme noorte akadeemiliste õpingute jaoks ning et vältida koolist väljalangemist
● kinnistada teadmisi läbi erinevate praktikate
Cometa pakub:
● majutust lastekodulastele (turvakodu)
● õpilastele tugikeskust ning karjäärinõustamist
● õigusabi ning perenõustamist
● kutseharidust (14-17 aastastele) ning tuge õppetööl, et vähendada väljalangevust
● spordi- ja suvelaagreid
● täiskasvanutele suunatud kursuseid (töötavatele isikutele, töötutele ja immigrantidele)
Cometa numbrites:
5 – peret elab Cometa kommuunis koos 14 lapsega ja 24 kasulapsega
105 – last ja noort käib päevakeskuses ning osaleb igapäevaselt peale kooli toimuvates huviringides
1000 – noort on leidnud taas motivatsiooni, et õppida ja aktiivselt täiendada end haridusmaastikul
300 – peret on toetatud Cometa kommuuni poolt
180 – noort on jätkanud ametialastel täiendkoolitustel
600- praktikaettevõtet koolil
2000 – inimest osales kooli avamisel
8000 – inimest külastas Cometa kooli eelmisel aastal
Koolist
Koolis õpib kokku 450 õpilast, õppekavad on 4 aastased. Koolis töötab 40 õpetajat ning 10 tuutorit. Koolis õpetatakse kolmel õppekaval- tekstiil, ehituspuusepp ja toitlustus. Como linna on koondunud piirkonna siidi töötlemise ettevõtted. Comot kutsutakse tekstiilitootmise pealinnaks. Sellest tulenevalt on koolis tekstiilialal integreeritult palju projektiõpet. Koostööd tehakse kõikide õpetatavate erialadega.
Kõige rohkem õpilasi õpib toitlustuse õppekavadel. Neli korda nädalas on õpilased koolitunnis (klassis) ning ühel korral nädalas praktikal kooli restoranis või kohvikus. 7 nädalat/ aastas ettevõttepraktika (2,5 kuud). Koolis õpivad 14-17 aastased noored sh. ka erivajadustega õppijad. Õpetaja palk erakoolis 1400€ ning riigikoolis 1600€. Õpetaja koormus 21 tundi/ nädalas. Väljalangevus koolis nulli lähedane, kuna on väga tugev toetussüsteem. Iga 50 õpilase kohta on 1 tuutor. Õppijate arv ühes klassis kuni 25. Ühes klassis on peale õpetaja veel kas üks või kaks tuutorit, kes on koos õpetajaga klassis ja abistavad õppijaid erinevates tegevustes. Tuutori üks ülesannetest oli ka õpilaste kohaloleku kontroll hommikuti, kui õpilane puudus, siis teavitati sellest kohe ka lapsevanemaid ning hakati välja selgitama puudumise põhjust. Tuutoritel oli väga tihe suhtlus ka praktikaettevõtetega- õpilase käekäigu vastu tunti huvi telefoni teel kuni kolm korda nädalas ning kohapeal ettevõttes käidi umbes kord nädalas. Tuutorid aitavad vajadusel õppijaid kodutöödes ja tegelevad jooksvate murede lahendamisega. Mitmed tunnid on ka organiseeritud nii, et mitme aine õpetajad annavad tunde koos (integreeritud õpe), et õpilastele lahti seletada erinevad protsessid, kuidas midagi valmib (kokanduse tunnis osalesid nii inglise keele õpetaja, peakokk, eriala õpetaja, kui ka tuutorid). Klassides on koos ka erivajadusega õppijad (downi sündroom), et anda neile ka võimalus õppida ja tõestada, et nad saavad tööturul hakkama.
Üle 90% toitlustusvaldkonna õppijatest palgatakse kohe peale kooli lõpetamist tööle. Teistes valdkondades on töölesaamise protsent peale kooli lõpetamist veidi üle 70% (erialane töö). Toitlustusvaldkonna õppijatel võimalus õpinguid jätkata ühe aastasel programmil jätkukoolis.
Valdavalt lõppevad õpilaste tunnid kell 12.45, ühe tunni pikkus on 60 minutit. Hindamissüsteem 100-61 on positiivne tulemus, alla selle siis negatiivne. Õpetajad peavad iga päev koolimajas olema kuni kella 17.00 ning õpetaja puhkus on kokku 30 päeva.
30% kooli kuludest saadakse valitsuselt (katab ära vaid õpetajate palgad) ning ülejäänud tulu teenitakse erinevate teenustöödega.
Koolis pakutakse ka immigrantidele keeleõppe võimalust, mida rahastab valitsus. 5 kuulisel kursusel saab omandada puhastusteenindaja oskused ning õpe toimub neli korda nädalas. Lisaks erialastele teadmistele (majapidamistööd ja voodi tegemine) õpitakse ka keelt.
Õppijate koolipäev algab kell 08.30, kuid õpilased saabuvad valdavalt juba kell 08.00. Kogunetakse kooli fuajeesse, kus igal hommikul on õppijaid tervitamas kooli direktor ning võimalusel ka üks kooli asutajatest (kui viibib sel ajal riigis). Kella helina peale lähevad õppijad klassidesse. Mobiiltelefonid asetatakse päeva
alguses spetsiaalsesse karpi, mis viiakse õpetaja poolt kogu päevaks hoiule. Õppijatele ei anta mobiiltelefone tagasi ka vahetundide ajaks. Iga õppija saab mobiiltelefoni ära andes karbist ka lukustatava kapi võtme, kus ta saab hoiustada/ vahetada päeva jooksul vajaminevaid õpikuid/ tarvikuid.
Õpilaste maha rahustamiseks algab iga tund harjutusega „Do Now“. Tahvlile kuvatakse ülesanne, mille lahendamiseks/ tegemiseks antakse orienteeruvalt 10 minutit. Ülesanne tuletatud eelkõige eelmise tunni materjalist.
Tundide läbiviimiseks kasutatavad õpetajad väga palju puutetundlikku tahvlit, kuhu tehakse tunni jooksul usinalt märkmeid.
Praktika protsess algab õpimapi koostamisest, seejärel valmib tootest makett sobiliku värvilahenduse ja materjaliga ning lõpuks valmib grupitööna täimõõtmetes valmislahendus. Lõpptoodang jääb koolile, mis hiljem realiseeritakse rahaks.
Koolil on järgmised ruumid:
Digitaalne labor (CAD, tekstiil- ja puit, graafika jne)
Puusepatöökoda
Võimalused sportimiseks: jalgpall, korvpall, võrkpall
Parkla
Kabel
Õppeköök (kondiiter, kokk)
Baar
Õpperestoran
Ruum ürituste, koosolekute ja konverentside korraldamiseks
Raamatukogu
Õppeaed. Õppeaias toimuvad suvelaagrid õpilastele ja kasvatatakse maitserohelist, et kasutada seda ka toidu tegemisel.
Tulemus
Tutvusime kutse- ja täiskasvanuharidusega Comos ning saime ülevaate õppekavadest ning arendustööst eelmainitud kutsekoolis.
Mida üle võtta/ rakendada enda töös?
Kutseõpetaja Heli stažeeris koolis tekstiili valdkonnas. Oma töös saab ta rakendada kogetu põhjal toote disainimiseks plaani koostamist. Integreerida eriala tundide ettevalmistamisel käsitlemist vajavatesse teemadesse sisse prototüübi valmistamise põhimõtteid ja valmistada konkreetne ese kavandite järgi. Praktilise väärtusega mõtteid sai Heli õpimapi vormistamiseks ja tööde esitlemiseks. Rühmajuhatajana märkas Heli mentorite väga sügavat pühendumist ja iga õpilase väärtustamist.
Tugisüsteem ja karjäärinõustamine õpilastele oleks see, mida ka meie kool vajaks. Õpilastel oleks, kuhu tulla, nad teavad, et nad saavad abi ja nendega tegeleda. Eestis peale kooli lõpetamist ei pruugi õppija leida endale kohe tööd või on muud probleemid, siis tal oleks kindel koht, kus teda oodatakse ja julgustatakse. Koolitusjuhtidena peaksime mõistma rohkem oma kursuslasi ja vajadusel neile selgitama ja nõu andma, kuhu edasi pöörduda oma küsimusega. Koolitusjuhti võib võrrelda ka nõustajaga, kes aitab teha koolitusvalikuid ja pakub tuge koolituse ajal, kui tekib õppijal küsimusi.
Digivahendite (smarttahvli kasutamine) oli antud koolis palju kasutusel. Klassis õpetajad kasutasid smarttahvlit igapäevaselt.
Mobiilide karp, kuhu õppijad oma telefonid terveks koolipäevaks ära panid, seda võiksime ka meie koolis rakendada.
Cometa kutsekool teeb praktilistes eriala tundides väga palju tooteid, mida nad maha müüvad või klient tellib, et kooli majandamisega toime tulla. Meie kool võiks ka reklaamida/ müüa sotsiaalmeedia kaudu õpilaste valminud tooteid, et veel paremini kooli ära majandada.

Lõpetuseks soovime öelda, et …
Õpiränne avardab silmaringi, kasvatab enesekindlust ning aitab edasi areneda, et ei tekiks rutiini ja tüdimust igapäevatöös. Soovitame õpirännet välisriigis kõigile, kui rikkaliku kogemuste omandamise viisi, sest sealt saadud uued teadmised ja suhtlemisjulgus tulevad töömaailmas kasuks igaühele.

Sarnased postitused