Masinaelemendid ja koostetööd

You are here: Home > KURSUSE TEEMAD > LAAGERDUSED > Liugelaagrite ehitus, materjalid ja töötamine. Liugelaagrite määrimine ja tihendamine.

Liugelaagrite ehitus, materjalid ja töötamine. Liugelaagrite määrimine ja tihendamine.


Liugelaagrite konstruktsioon 
 
Radiaallaager võib olla kujundatud  terviklaagrina (joon) või  poolitatuna 
(joon). Esimesi saab kasutada vaid juhul, kui on võimalik laagerduse 
koostamine telgsuunas. 


 
Laagrikere poolitamine hõlbustab ka seaduvate laagrite kujundamist (joon. )
ehkki on võimalik ka terviklaagri variant (joon). Viimasel juhul tagavad 
laagri koospüsimise vedrud. 


Laagrikered on kas hallmalmist või terasest, harvem kergsulamist. Vahetult tappi 
kandev osa tehakse antifriktsioonmaterjalist. Terviklaagri kandev osa moodustab 
puksi, poolitatud laagril  liua. Pukside ja liudade konstruktsioon sõltub 
antifriktsioonmaterjali tüübist, aga ka nende suurusest. Liuad on sageli bimetalsed, 
so. terasest alusmaterjalile on kantud sulandi või galvaanilise pinde kiht; neid 
võidakse stantsida (koolutada) bimetalsest teraslindist. Suuregabariitseil laagreil 
valatakse antifriktsioonne osa vastava ettevalmistusega terasest või malmist 
alusosale (joon.). Pukside tüüpkonstruktsioonid on standardiseeritud (näit. DIN 
1850). 
 
Tugilaagerdustes on ka lihtsaimal juhul soovitav otstapi tugiosa kujundada 
seaduvana (joon.). Suuregabariitseid tugilaagreid (näit. hüdroturbiini töövõlli 
toetamiseks) kujundatakse sageli koosnevana tugisegmentidest, mis määrdekiilu 
tekitamiseks omavad kallet (joon.). (1)


Antifriktsioon - laagrimaterjalid 
 
Vahetult võlli (telje) tapiga kokkupuutes olev laagrimaterjal peab tagama 
minimaalsed hõõrdekaod, olema kulumiskindel, piisavalt (väsimus)tugev ja hea 
soojusjuht, erandjuhtudel veel ka kuuma- ja korrosioonikindel. Materjali, mis kõiki 
neid nõudeid ideaalselt rahuldaks, pole  ja sõltuvalt konkreetseist vajadustest 
asetatakse ühele-kahele eelmainitule pearõhk. Ka ei tohi unustada, et iga 
materjalitüübi kasutamine on seotud spetsiifiliste valmistamistehnoloogiliste 
nõuetega. Jagunevad metalseiks ja mittemetalseiks, esimestest on tuntuimad: 

1.   Tinababiidid (DIN 1703) ja  tinavaesed  (<10%Sn) babiidid (DIN 1728), mis 
kantakse 0,1 ...2 mm kihina teras-, malm- või pronksliuale. Tänu pehmusele on 
hästi sissetöötuvad, samuti head soojusjuhid. Nimetus "babiit" tuleneb USA 
leiduri I.Babbitti (1799-1862) nimest, sakslased kasutavad terminit 
"valgemetall". 

2.   Pronksid, neist tinapronks (DIN 1705) ja  pliipronks sobivad hästi löögilise 
koormuse tingimustes. Alumiiniumpronks (DIN 1714) kui tinapronksi asendaja 
vajab suurendatud laagrilõtku ja on  vähem sööbekindel. Pliipronksi saab 
kasutada ka 0,25 ... 3 mm paksuse pealesulandina. 

3.   Hallmalm (DIN 1691) sobib vaid hästimääritavaile aeglasekäigulistele 
laagritele, sööbimise vältimiseks peab tapi pind olema karastatud. 

4.   Raua või vase pulbreist pressitud ja paagutatud poorsed (ca 35% mahust poore) 
materjalid leiavad peamist kasutamist aparaadi- ja kodumasinate ehituses 
hooldusvabade nn. isemäärivate laagritena. Poorid täidetakse õliga 
immutamisega enne montaaøi. 

5.   Pinded vase, plii, hõbeda või indiumi baasil, mis galvaaniliselt õhukese kihina 
terasliuale kantakse;  saavutatakse   eriti hea soojusjuhtivus, aga ka kallite 
materjalide kokkuhoid.  

Üha enam leiavad laagrimaterjalidena kasutamist mittemetallid. 

1.   Tehisvaikudega immutatud ja pressitud tekstiil (tekstoliit) ja puit (lignostoon) on 
juba ammu tuntud ning eelkõige vesimäärimiseks sobivad materjalid. Peapuudus 
- halb soojusjuhtivus. 

2.   Polüamiidid  (nailon, kapron jms.)  võidakse õhukese (<0,5 mm) kihina kanda 
terasliuale, on aga kasutatavad ka paksuseinaliste puksidena. Ei vaja määrimist 
ja sobivad eelkõige keemiliselt agresssiivses keskkonnas töötavais laagreis. 

3.   Polütetrafluoretüleen (lühidalt PTFE, kaubanduslik nimetus tefloon, Venemaal  
fluorplast)   on   ka  kuivalt   madala  (0,01... 0,05) hõõrdeteguriga,   mistõttu  
sobib   kohtadesse,   kus   määre vastunäidustatud (näit. tekstiili ja toiduaineid 
töötlevad masinad) või on ligipääsetavus halb (näit. kopterite ja lennukite 
juhtimisseadmete Øarniirid).  Vajavad  külmvoolavuse  takistamiseks  
sarrustamist (20...30% mahust  ∅ 0,1 mm pronkskuulikesi, tekstiilkiude, 
söetolmu jms.). Eriti häid tulemusi on andnud sarrustamine MoS2 pulbriga. 
Materjali eripära - hõõrdetegur alaneb erisurve suurenedes ja libisemiskiiruse 
vähenedes. Kihi õhedus (1...2 mm) terasest liual  tagab rahuldava 
soojusjuhtivuse.
 
4.   Kummi   (eriti   selle   pehmed   sordid)   sobib   suurepäraselt vesimäärimisega 
laagreiks (pumbad, vesiturbiinid,  laeva sõukruvid jms.); tavaliselt 
vulkaniseeritakse laagriavale 7...20 mm paksune kummikiht. Kummilaager talub 
ka tahkeid osakesi (näit. liiva) sisaldavat vett, eriti kui tööpinnale on 
moodustatud vastavad kogumissooned. 

5.   Grafiit, mis pulbrina segatakse sideainega (vaigud või plii), pressitakse  vormi  
ja  paagutatakse;   isemäärivana  kasutatav temperatuurivahemikus -2000
... +600 °C.
  
6.   Insenerkeraamika  (eriti ZrO2 baasil valmistatu) talub nii kõrgeid temperatuure 
(ka üle +1000  °C) kui ka aluselisi ja  happelisi keskkondi; näiteks 
väävelhappepumba laagrite ja tihenditena kasutades sobib määrdeks 
suurepäraselt pumbatav vedelik ise.  
 
 Hõõrdereøiimid laagreis ja laagrite arvutus 
 
Liugelaagrite     olulisimaks     töövõimelisuskriteeriumiks     on kulumiskindlus, 
mis omakorda on otseses sõltuvuses laagris valitsevast hõõrdereøiimist. Hea 
ülevaate annab neist Stribecki kõver (joon. 30). Kõvera püstteljele kantakse 
logaritmilises mõõtkavas hõõrdetegur  f,  rõhtteljele dimensioonita Sommerfeldi 
arvu So pöördväärtus. 

Masina käivitushetkel (A) tapp ja laagri ava on otseses kokkupuutes (E)  ja 
tegemist   on   kehadevahelise    kuivhõõrdumisega.   Tapi pöörlemissageduse  n 
kasvades  kuivreøiim  läheb  esmalt  üle piirhõõrdumiseks,   mil   kontaktis   on 
pindadele   kinnituvad määrdemolekulide piirkihid ja edasi segahõõrdumiseks, kui 
osaliselt lisandub piirhõõrdumisele  vedelikuline (tsoon II graafikul, olukord  B 
laagris). Nn. üleminekusageduseni  nü jõudmisel tõstab tapi alla tekkinud õlikiil ta 
tugipinnast lahti ja tekib  vedelikuline reøiim, mil takistuse määrab õli 
sisehõõrdumine (so. viskoossus, vt. III tsoon ja seis C laagris). Pöörlemissageduse 
edasisel suurenemisel ligineb tapi tsenter 01 veelgi lähemale ava tsentrile 02 kuni 
nad hüpoteetilisel juhul n = ∞ kokku langeksid (vt. D).


Liugelaagrite määrimine ja tihendamine 
 
Häireteta töö eeldab, et laagri konstruktsioon tagab määrde sisenemise, selle piki 
tappi jaotamise ja väljatuleku vältimise (so. tihendamise). Sõltuvalt   sellest,  kas  
laager  on  ette  nähtud  töötamiseks  hüdro-(ae-ro-)dünaamilisel reøiimil või mitte, 
on võtted eelöeldu saavutamiseks erinevad. Veel mängib rolli koormuse iseloom 
(suunalt püsiv või tsirkuleeriv) ning rakendamine (kas tapile või rummule). 
Hüdrodünaamilise laagri korral:             
„  õli tuleb laagrisse juhtida maksimaalse lõtku tsooni (joon. 31  a ja  b) ja laiali 
jaotada piki moodustajat asetuva kanali abil; 
„  laagripinna survestatud osas, kuhu moodustub õlikiil, ei tohi olla avasid, sooni 
jms., mis kiilu nõrgestavad (joon. 31 c); 
„  õli väljatulekut laagri otstest tihenditega ei takistata. 
(1)


Vaegmäärimisega (piir- ja segahõõrdereøiimil) tööks ettenähtud laagrite puhul võib 
määrde (nii vedela kui ka plastse) kanaleid kujundada vabamalt. Levinud on nn. 
määrdetaskute (joon. 32  b) kasutamine. Taskud mahutavad suurendatud koguse 
määret, millega paraneb jahutus,  samuti saavad nad endasse koguda 
kulumisprodukte.  
Vedelikulist (või gaasilist) hõõrdereøiimi on võimalik saavutada ka hüdro-(aero-
)staatiliselt (joon. 33), juhtides piisavalt suure surve all vedelikku (õhku) tapi 
tugipinna alla. Kasutatakse suhteliselt harva, kuna laagerdus ise ja tema 
ekspluatatsioon on kallid. Liugelaagerduste tihendamisel kehtivad samad 
põhimõtted, mis veerelaagerdustegi juures, kasutatakse samu tihenditüüpe.  nach oben