Rahulolu kooliga on kasvanud

„See on kool, kus saab ka teadmisi rakendada, mitte lihtsalt tarkust pähe tuupida“, vastas üks meie kooli õpilasi selle õppeaasta rahuloluküsitluses küsimusele „mille poolest eristub meie kool teistest koolidest“.

Kevadel viisime läbi veebipõhise rahuloluküsitluse kooli õpilaste ja lapsevanemate seas ning vastajatel tuli anda oma hinnang 5-palli skaalas erinevatele kooli ja õppetööd puudutavatele väidetele. Kokku vastas 312 õpilast, mis moodustas 29% koolis olevast õpilaskonnast.

Kõik kes soovisid, on nüüdseks oma vastused andnud ja saame öelda, et õpilaste üldine rahulolu kooliga on kõrge – vastuste keskmine tulemus on sellel õppeaastal 4,21 ning see on viimase kolme aasta parim tulemus (võrdluseks 2013/14 õa oli see 4,07 ja 2012/13 õa 4,16).

Kõige kõrgemalt hinnati turvalisust koolist - ei esine koolivägivalda (keskmine hinnang 4,67). Lisaks hinnati kõrgelt õppetöö tingimusi – kooli ruume ja õppematerjalide kättesaadavust (hinnangud  4,49 ja 4,55 vahel). Väga rahul ollakse ka õpilaste tunnustamisega koolis (4,49), õpilaste poolt nimetati näiteks ühe positiivseima kogemusena koolis seda „kui saab kutse üritustele, mis korraldatakse tublidele õpilastele“.

Väga positiivne on näha, et meie õpilased on rahul  oma erialavalikuga (4,46) ja soovitavad ka tuttavatel meie kooli õppima tulla (4,47).

Lisaks uurisime, millised õppemeetodid õpilastele enim meeldivad. Ülekaalukalt eelistasid õpilased, nagu ka kutseõppurile omane, praktilisi töid (72,8%). Edetabeli tipus olid veel rühma-või paaristööd (43,6%) ningdiskussioonid õpetaja ja õpilaste vahel (39,7%). Kui aga küsisime, milliseid õppemeetodeid õpetajad enim kasutavad, erinesid tulemused tunduvalt  õpilaste soovidest. Kõige enam mainiti konspekteerimist (53,2%), sellele järgnesid iseseisev töö (52,2%), loeng (40,7%) ning praktilised tööd (40,7%).

Ka lapsevanemad on meie kooliga väga rahul – keskmine rahulolu 4,32 (eelmisel õppeaastal 4,26). Kokku vastas küsitlusele 43 lapsevanemat ning enim ollakse rahul kooli õpikeskkonnaga (4,83) ning lapsevanemad näevad, et koolis on head tingimused teooriatundide (4,73) ning praktiliste tundide(4,65) läbiviimiseks. Väga rahul ollakse ka rühmajuhatajatega – nad on lapsele vajadusel olemas ning lapsevanemale kättesaadavad (hinnangud 4,49 ja 4,57 vahel).

Lapsevanemad tõid välja, et „koolipere on sõbralik, abivalmis ja vastutulelik, õpilastesse suhtutakse mõistvalt ja paindlikult“. Mitmed lapsevanemad nimetasid, et sooviksid koolieluga paremini kursis olla ja rohkem infot meili teel saada.

Küsisime, miks laps just meie kooli valis ja kokkuvõtvalt vastati:  „Meeldiv eriala kodu lähedal. On võimalik omandada nii keskharidus kui ka kutse ning soovi korral minna edasi õppima ülikooli. Õpikeskkond on kaasaegne ja meeldiv, kool hea mainega ning asub linnas (head bussiühendused).“

Lõpetuseks mõned väljavõtteid õpilaste avatud vastustest:

Mille poolest eristub meie kool teistest koolidest (miks ma valisin õppimiseks just selle kooli)?

  • „Alati, kui sellesse kooli sisenen, tekib tahtmine ikka ja jälle õppida“
  • „Enneolematult toredad, arvestavad ning hoolivad õpetajad.“
  • „Saan õppida eriala ning samuti on kool üle riigi tuntud ja hea tasemega, sest väga tihti saavutatakse häid kohti vabariiklikel võistlustel ja võetakse osa erinevatest programmidest ja üritustest.“

Positiivseim kogemus kooliga seoses?

  • „Sain käia praktikal Soomes ja võit Noormeistril“
  • „Aitasin panna üles uue ''huviringi'' Airsoft koos Härra Talsoniga“
  • „Et selline kool pakub niiii palju häid õppimisvõimalusi“
  • „Meeldiv suhtumine töötajate poolt, ka nende, kellega kokkupuude on esmakordne/ühekordne.“

Johanna Kommer, kvaliteedijuht