Mobility Makes Us Professionals VI

Projekti periood: 1.06.2018 - 31.07.2019
Projekti nr: 2018-1-EE01-KA116-046942EU flag Erasmus vect POS

Modern Study Materials for Car Technicians

logo  logo2

Projekti number: 2017-1-EE01-KA202-034885

Projekti periood: September 2017-Aprill 2019

Koostööprojekti eesmärgiks on tõsta kutsehariduse kvaliteeti autotehnikute erialal Euroopas.  Projekti käigus ehitatakse kuus autoerialade õppestendi ning koostatakse juhend- ja õppematerjalid, mis jäävad avalikult kasutatavaks teistele Eesti ja Euroopa kutsekoolidele, võimaldades teistel kutseõppeasutustel juhendmaterjali abil õppestende oma koolides ehitada. Samuti valmivad e-õppe materjalid nii õppuritele kui õpetajatele - erialase inglise keele õppematerjalid, lihtsustatud õppematerjalid erivajadusega õpilaste jaoks, mitmekeelne minisõnaraamat.

Advancing Graduate Tracking and Alumni Relations in VET Schools (TRACKTION)

Projekti periood: 01.09.2017 - 31.08.2020             mafle logo2
Projekti number: 2017-1-ES01-KA202-038021

TRACKTION projekt keskendus vilistlaste jälgimise süsteemse lähenemise parendamisele institutsioonide tasandil.
Projekti tulemusena töötati välja juhendmaterjal Euroopa kutsekoolidele, kuidas luua, tõhustada ja väärtustada suhteid ning koostööd oma kooli vilistlasvõrgustikuga.

Methods of more attractive foreign language education, excluding English as a medium of instruction for appliciants for job and asylum (MAFLE)

mafle logoEU flag Erasmus vect POSmafle logo2

Projekti number: 2017-1-LV01-KA204-035430

Projekti periood: 01/12/2017 - 30/09/2019

MAFLE projekti peaeesmärgiks on luua juhendmaterjal Euroopa väikeriikides keeli õpetavatele isikutele, kuidas õpetada, tõhustada ja väärtustada riiki sisenenud inimestele väikeriigi keelt, kultuuri ja kombestikku. MAFLE keskendub emakeele õpetamisele ja sellise õppevara loomisele, milles ei kasutata meediumkeelt, vaid luuakse süsteem, mida kasutada esmase keeleõppe läbiviimiseks aktiivõppe meetodeid kasutades mistahes keele keskkonnas viibivale keelt omandada soovivale isikule.
MAFLE projekti tulemusel saadud õppematerjal aitab luua või parendada esmase keeleõppe teostamist, mille sihtgrupiks uus-sisserändajad ja asüülitaotlejad. Kutsekoolide jaoks on ülioluline luua süsteem keeleõppe kiiremaks omandamiseks selle elanikkonna grupi liikmete poolt, kes võiksid tulevikus omandada kutseoskused Eestis töötamiseks. Lisaks sellele on tähtis arendada kutsekooli töötajate valmisolekut sisserändajate ja teist keelt kõnelevate isikute tööturule ettevalmistamiseks ja haridusmaastikul osalemiseks, tuleviku suundadest lähtuvalt võib ilmneda vajadus muuta õppekavade sisu ja õppetöö kvaliteeti rahvusvaheliselt mõistetavamaks. Kaheaastase projekti käigus töötatakse ühiselt välja õppematerjal projektis osalevate partnerorganisatsioonide esindajate poolt. Projekti perioodil käigus töötatakse internetipõhiselt ülesanded ja viiakse läbi koolitused ja koosolekud, milles tegeletakse loodud sisu korrastamisega ja sobivaks töötlemisega, antakse kogemustel põhinevat tagasisidet ja analüüsitakse tulemusi.

Mobility Makes Us Professional IV

EU flag Erasmus vect POS
Projekti periood: 1.06.2017 - 31.07.2018
Projekti nr: 2017-1-EE01-KA116-034832

 

EESMÄRGID:
1. Täiendada, süvendada, kinnistada ja arendada õpirändes osalejate kutse- ja ametialaseid teadmisi, oskuseid ja kompetentse ning tagada nende vastavus Eesti ja Euroopa tööturu vajadustele.
2. Kinnistada osalejate teoreetilised teadmised ja oskused läbi praktiliste tegevuste harjutamise vilumusteks.
3. Toetada projektis osalejate võtmepädevuste, sotsiaalsete oskuste ja hoiakute, isikuomaduste arendamist läbi õpirände.
4. Suurendada õpirändes osalejate õpi-/töömotivatsiooni ja konkurentsivõimelisust.
5. Tõsta õppetöö kvaliteeti koolis läbi õpetajate mobiilsuskogemuse rakendamisele saatvas ja vastuvõtvas organisatsioonis.
6. Aidata kaasa kutseõppe taseme ühtlustamisele Euroopa tasandil läbi ECVET põhimõtete kasutamise.

KOOSTÖÖPARTNERID

htm logo

archimedes logo

harno logo

progetiiger

 

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
SEB: EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor bank EE701700017001577198
Viitenumber (arved): 2800082789
Viitenumber (toetused): 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 442 7871
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 5682 0189
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)