ÕPILASTE VASTUVÕTT (sügis-talv)

 

Statsionaarne - koolipõhine õpe: avalduse vormistamine e-vastuvõtu keskkonnas (SAIS)

Kutseõpe keskhariduse baasil:

CNC töötlemiskeskuse operaator - dokumentide vastuvõtt 01. november 2018-31. jaanuar 2019, õppetöö algus 04.02.2019

 

Lisainformatsioon:

Leili Ruul (õppekorralduse spetsialist) leili.ruul[at]hariduskeskus.ee, 442 7883 (koolipõhine õpe)

 

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekavadest huvitatutel on võimalik tulla kooli õpilasvarjuks. Registreeri oma soov õpilasvarju vormis. Pärast registreerimisvormi täitmist võtab teiega ühendus õppe- ja karjäärinõustaja Kersti Karu.

 

KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID:

  • vormikohane avaldus (e-vastuvõtu keskkonnas elektrooniliselt või koolis kohapeal vormistatuna);
  • isikut tõendav dokument, kui avaldus vormistatakse Pärnumaa Kutsehariduskeskuses;
  • kutseharidusstandardis või õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi (lõputunnistus, hinneteleht vms) originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia, kui nõutud haridustaset või kutsekvalifikatsiooni tõendavad andmed ei ole koolile elektroonilise teenuse kaudu riiklikest registritest kättesaadavad (v.a põhihariduse nõudeta õppekavadele kandideerimisel);
  • vajadusel teised kooli poolt nõutud dokumendid (vt õpilaste vastuvõtu kord p 3 ap-d 3.1.3, 3.1.3.1-3.1.3.5).

 

Vt lisaks:

Korduma Kippuvad Küsimused KKK

SAISi on võimalik sisse logida kehtiva ID-kaardi või mobiil-ID abil (vajalikud PIN-koodid).

Kandideerimiseks vajalikud andmed kantakse avaldusele riiklikest registritest (Rahvastikuregister, EHIS). Alates 2004 lõpetanute haridusandmed on SAISis kättesaadavad ehk kohustuslike tingimuste täitmisega ei peaks probleeme tekkima, v.a kutseharidusasutuste lõpetanute keskmine hinne.

Veenduda tuleb aga kindlasti, et avaldus ei jääks esitamata staatusesse, sest "Esitamata" avaldusi ei saa vastuvõtukomisjon menetleda.

Avaldusele tuleks lisada foto, mis on sobilik õpilaspileti tarbeks. Sobiv foto on nt ID-kaardi foto, mis on leitav eesti.ee

Kinnitus selle kohta, et kõik esitatud avaldusel on korrektne, on märge (teavitus SAISis ja e-kiri) "Lubatud sisseastumiskatsetele" või "Kandideeriv".

Riiklikes registrites ei leidu informatsiooni välisriigis ja enne 2004. aastat Eestis lõpetatud koolide kohta.

Kui SAISis ei kuvata eelnevalt omandatud hariduse andmeid, peab õpilaskandidaat tulema enne dokumentide vastuvõtu perioodi lõppu (tööpäevadel 11.00-14.00) kooli kantseleisse (ruum A120) ja esitama kohustuslikud dokumendid (ID-kaart, lõputunnistus, hinneteleht), mis on vajalikud haridustaseme tõendamiseks ning lõputunnistuse hinnete aritmeetilise keskmise arvutamiseks.

Nõue ilmuda puuduolevate andmete täiendamiseks Pärnumaa Kutsehariduskeskusesse ei vabasta õpilaskandidaati kohustusest esitada avaldus SAISis ehk ka puudulike andmetega avalduse peab kandidaat ise SAISis vormistama. 

Meeles tuleb pidada, et kui õpilaste vastuvõtu tingimustes on vestlus või test määratud ajal ja kohas (informatsioon SAISis, avaldusel), siis on katse õpilaskandidaadile kohustuslik (v.a eritingimustel - hõbemedal, kiitus, kuldmedal, läbitud kutseõpe vastuvõetuteks osutuvad kandidaadid). Katsele mitte ilmumine tähendab kandideerimise tühistamist.

Kui õpilaskandidaadi avalduse staatus on "Vastuvõetav", ootab Pärnumaa Kutsehariduskeskus sisse saanud õpilaskandidaati õppima. Õppetööle registreerimiseks on õpilaskandidaadil kohustus kinnitada õppima asumine. Õppima asumist saab kinnitada alates nimekirjade avalikustamisest. Õpilaskandidaat peab õppima asumise kinnitamisel arvestama, et erinevates haridusasutustes on õppima asumise kinnitamise aeg erinev. Korraga on võimalik kinnitada vaid üks õppima asumine, s.t kui oled juba mõnel õppekaval valiku teinud, kuid otsustad mõne teise õppekava/kooli kasuks, loobud automaatselt sellest õpilaskohast, mille kinnitasid eelnevalt.

Tähtajaks õppima asumise kinnitamata jätnud õpilaskandidaatide vastuvõtuotsused tühistatakse SAISis automaatselt: "Määratud õppekohast loobunuks". Vabanenud õpilaskohale loetakse sisse saanuks paremusjärjestuses järgmine õpilaskandidaat.

Kui õpilaskandidaat on osalenud 2018/2019 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse korraldatud üritusel (õpi- või töötuba, õpilasvari) või töötab õppekavaga sarnasel erialal ja soovib saada kandideerimiseks lisapunkte, tuleb avaldusele lisada kindlasti tõend ning soovituskiri.

"Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskiri"

kinnitatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu 27.09.2018 protokoll nr 8 otsusega nr 2

lisa 1

"Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste vastuvõtu kord"

 

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1. "Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste vastuvõtu kord" (alus: Riigikogu 12.06.2013 seadus "Kutseõppeasutuse seadus", haridus- ja teadusministri 16.04.2018 määrus nr 14 "Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord", Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 "Kutseharidusstandard", haridus- ja teadusministri 20.12.2013 määrus nr 39 "Töökohapõhise õppe rakendamise kord", haridus- ja teadusministri 09.05.2014 määrus "Erivajadusega isikute kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord") sätestab õpilaste kutseõppe tasemeõppesse vastu võtmise korra, sh õpilaste vastuvõtuga seonduvate komisjonide moodustamise ja töökorralduse alused.

1.2. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi ka "kool") õpilaste vastuvõtt kooli on aastaringne.

1.3. Kooli vastuvõtukomisjoni tegevust õpilaste vastuvõtu korraldamisel toetavad vajadusel kooli direktori käskkirjaga kinnitatud dokumentide vastuvõtukomisjon ja valdkondade vastuvõtukomisjonid.

1.4. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste vastuvõtu korra täitmise ja käesoleva korraga reguleerimata küsimuste lahendamise eest vastutab kooli vastuvõtukomisjon.

 

2. KANDIDEERIMINE ÕPPEKAVADELE JA ÕPILASTE VASTUVÕTT

2.1. Õpilaste suvise vastuvõtu (põhikonkurss) korral on õpilaskandidaadil õigus õpilaste vastuvõtuks avatud õppekavadest kandideerimiseks valida kaks õppekava (esimene ja teine valik):

2.1.1. esmalt kandideerib õpilaskandidaat esimese valiku (eelistuse) õppekavale;

2.1.2. esimese valiku õppekavale mitte sisse saades, on õpilaskandidaadil võimalus kandideerida teisele valitud õppekavale, kuid seda vaid juhul, kui teise valiku õppekaval on olemas vabad õpilaskohad ning õpilaskandidaat on täitnud kõik kohustuslikud vastuvõtu tingimused.

2.2. Õpperühm jäetakse avamata, kui õpilaskandidaatide sooviavaldusi on vähem kui 1/2 vastuvõtuks kavandatud õppekohti (v.a juhtumid, mil kooli juhtkond peab vajalikuks õpperühma avamist kooli strateegilisi huve silmas pidades).

2.3. Kooli võetakse vastu õpilasi nii esma- kui jätkuõppe õppekavade alusel statsionaarses (kooli- või töökohapõhises) ja mittestatsionaarses õppevormis toimuvasse õppesse.

2.4. Teise ja kolmanda taseme kutseõppes õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu.

2.5. Neljanda taseme esmaõppes õpingute alustamise tingimus on põhihariduse olemasolu. Kutsekeskhariduse omandamist võimaldava õppekava alusel õppima asumisel nõutakse põhihariduse olemasolu ning vähemalt 22-aastaselt põhihariduseta isikult põhihariduse tasemele vastavate kompetentside olemasolu, mille olemasolu hindab kool.

2.6. Viienda taseme esmaõppes õpingute alustamise tingimus on keskhariduse olemasolu.

2.7. Ühisõppekavale õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord sätestatakse ühisõppekava koostöölepingus.

2.8. Kool nõustab sisseastujat või tema seaduslikku esindajat potentsiaalile vastava õppekava valikul, hinnates õpilaskandidaadi valmisolekut õppekavas määratud õpiväljundite saavutamiseks.

2.9. Töökohapõhisesse õppesse võetakse õpilasi vastu kooli, õpilase ja praktikakoha koostöös.

 

3. ÕPILASKANDIDAADI ESITATAVAD KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID

3.1.  Kooli kandideerimiseks esitab õpilaskandidaat vormikohase avalduse elektrooniliselt (e-vastuvõtu keskkonnas) või paberkandjal (koolis kohapeal):

3.1.1. Elektroonilise avalduse esitamisel tuvastatakse avalduse esitaja isik digitaalselt. Paberkandjal avaldusele lisatakse õpilaskandidaadi isikut tõendava dokumendi koopia.

3.1.2. Kutseharidusstandardis või õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi (lõputunnistus, hinneteleht vms) originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia, kui nõutud haridustaset või kutsekvalifikatsiooni tõendavad andmed ei ole koolile elektroonilise teenuse kaudu riiklikest registritest kättesaadavad (v.a põhihariduse nõudeta õppekavadele kandideerimisel;

3.1.3. vajadusel teised kooli poolt nõutud dokumendid:

3.1.3.1. nimemuutmise dokument, kui lõputunnistusel ja isikut tõendaval dokumendil olevad andmed ei kattu;

3.1.3.2. ametliku tõlkebüroo poolt kinnitatud eesti keelne tõlkedokument, kui õpilaskandidaat on omandanud hariduse või õpingud läbinud välisriigis (lisa võõrkeelse originaaldokumendi juurde);

3.1.3.3. korrektne digitaalne dokumendifoto e-vastuvõtu keskkonnas või pildistatud koolis;

3.1.3.4. õpitulemuste kaart ja detailne hinneteleht (vajadusel õpiväljundite kirjeldus, õppekava) - nõue kehtiv õpilaskandidaatidele, kes soovivad ületulekut teisest kutseharidusasutusest ja nendele, kes mingil põhjusel Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste nimekirjast välja arvatud, kuid soovivad enda õpinguid jätkata;

3.1.3.5. lapsevanema või eestkostja nõusolek - piiratud teovõimega (sh alaealine) õpilaskandidaadi vanema või eestkostja kinnitus õpilaskandidaadi kooli õppima asumise kohta e-vastuvõtu keskkonnas või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

3.2. Kooli direktoril on õigus kooli vastuvõtukomisjoni otsus õpilaskandidaadi kooli kandideerimise või vastu võtmise osas tühistada juhul, kui õpilaskandidaat on esitanud kooli võltsitud dokumendid.

3.3. Õpilaste suvise dokumentide vastuvõtu (põhikonkurss, vajadusel järelkonkurss) ajakava kehtestatakse kooli vastuvõtukomisjoni otsusega ja kinnitatakse kooli direktori käskkirjaga.

3.4. Õpilaste vastuvõttu puudutav (õppekavad, ajakava, õppetöö korraldus jne) informatsioon avalikustatakse hiljemalt üks kuu enne õpilaste vastuvõtu algust kooli kodulehel http://www.hariduskeskus.ee; informatsioon kooli vastuvõtukomisjoni koosoleku otsusel välja kuulutatud järelkonkursi või täiendava õpilaste vastuvõtu kohta üksikutele vabadele õpilaskohtadele - vajadusel (jooksvalt).

 

4. ÕPILASTE VASTUVÕTU TINGIMUSED JA VASTUVÕTU KORRALDUS

4.1. Õpilaste vastuvõtt on korraldatud kooli direktori käskkirjaga kinnitatud vastuvõtu põhi-, eel- ja eritingimuste ning paremusjärjestuse alusel:

4.1.1. Eeltingimus on eelneva haridustaseme õppeasutuse lõpetamist tõendava dokumendi (lõputunnistuse) teatud hinnete aritmeetiline keskmine vms.
 
4.1.2. Põhingimus on õppekavale kandideerimiseks kohustuslik katse (test, vestlus vms), mis tuleb läbida kooli direktori käskkirjaga õpilaste vastuvõtu ajakavas kinnitatud ajal. Ettenähtud ajal põhitingimuste mitte täitmisel (mõjuva põhjuseta testi või vestluse sooritamata jätmine vms) õpilaskandidaadi kandideerimine kooli õppekavadele tühistatakse.
 
4.1.3. Eritingimus on kooli vastuvõtukomisjoni poolt kehtestatud kriteerium, mille täitmisel võetakse õpilaskandidaat kooli vastu, arvestamata vastavale õppekavale kehtestatud vastuvõtutingimusi.
 
4.1.4. Lisatingimus on kooli vastuvõtukomisjoni poolt kehtestatud kriteerium, mille täitmisel lisatakse õpilaskandidaadi keskmisele hindele ja/või katse tulemusele lisapunktid.
 
4.2. Õpilaskandidaatide paremusjärjestus (pingerida) kujuneb konkreetsele õppekavale kehtestatud vastuvõtu tingimuste täitmisel saadud punktide alusel.
 
4.3. Kõikide sisseastumiskatsete läbimise järel tekkinud võrdsete tulemuste korral, paremusjärjestuses viimastele õpilaskohtadele, otsustab õpilaskandidaadi kooli vastu võtmise kooli vastuvõtukomisjon.
 
4.4. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education, ISCED).
 

5. KOOLI SISSE SAANUD ÕPILASKANDIDAATIDE NIMEKIRJADE AVALIKUSTAMINE JA KOOLI ÕPILASTE NIMEKIRJA KANDMINE

5.1. Kooli vastuvõtukomisjon  kinnitab õpilaste suvise vastuvõtu sisseastumiskatsete tulemused ja kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjad, mis avalikustatakse kodeerituna kooli kodulehel http://www.hariduskeskus.ee.


5.2. Kooli vastu võetud õpilaskandidaat kinnitab  kooli määratud tähtajaks e-vastuvõtu keskkonnas või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis enda õppima asumise.

5.3. Hiljemalt õppetöö alguseks kantakse õpilaskandidaadid kooli direktori käskkirja alusel kooli õpilaste nimekirja ja registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) lähtudes kooli vastuvõtukomisjoni otsustest ning õpilaskandidaatide kooli õppima asumise kinnitustest.

5.4. Kahe nädala jooksul (õppetöö algusest) mõjuva põhjuseta õppetööle mitte asunud esimese aasta õpilane arvatakse kooli õpilaste nimekirjast välja.

5.5. 30. oktoobrini saab vabanenud õpilaskohale võimaluse asuda õppima paremusjärjestuselt järgmine, põhi- või järelkonkursil kandideerinud ja kõik vastuvõtutingimused täitnud, õpilaskandidaat. Paremusjärjestuse puudumisel - täiendava õpilaste vastuvõtu õpilaskandidaat.

 

6. ÕPILASTE VASTUVÕTT ÕPPEAASTA KESTEL

6.1. Õppeaasta kestel võetakse õpilaskandidaate vastu õpilaste vastuvõtuks avatud õppekavadele nende avalduse alusel, millele lisatakse p 3 ap-d 3.1, 3.1.1-3.1.3.3 ja 3.1.3.5 nimetatud dokumendid.

6.2. Teises kutseharidusasutuses õppinud õpilane, kes soovib mujal alustatud õpinguid jätkata Pärnumaa Kutsehariduskeskuses, peab lisaks vormikohasele avaldusele ja p 6 ap 6.1 viidatud dokumentidele esitama ka p 3 ap-d 3.1, 3.1.3.4 nimetatud dokumendid eelnevalt läbitud õpingute kohta.

6.3. Õppeaasta kestel võetakse vabadele õpilaskohtadele p 6 ap 6.2 nimetatud ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuses eelnevalt õppinud õpilaskandidaate vastu õpilaskandidaatide avalduste, esitatud kohustuslike dokumentide, õppeosakonna juhataja ning kooli direktori nõusoleku (käskkirja) alusel.

Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Elektroonika ja automaatika

Ehitus ja tsiviilrajatised

Majutamine ja toitlustamine

Elektrienergia ja energeetika

Hulgi- ja jaekaubandus

Juhtimine ja haldus

Sekretäri- ja kontoritöö

Majandusarvestus ja maksundus

Mehaanika ja metallitöö

Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika

Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Toiduainete töötlemine

Juuksuritöö ja iluteenindus

Metsandus

Transporditeenused

Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine

Sotsiaaltöö ja nõustamine

Aiandus

 

Kinnitatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 08.11.2018 käskkirjaga nr 116

 

2019. aasta õpilaste vastuvõtu ajakava

 

441 - neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

põhikonkurss: 17. juuni-17. juuli

kooli vastuvõtukomisjoni koosolek: 18. juuli kell 12.00

kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjade avalikustamine: 18. juuli (hiljemalt kell 15.00)

õppetööle registreerimine (kinnitusprotsess): 18. juuli (alates nimekirjade avalikustamisest)-24. juuli kell 23.59

 

431 - kolmanda taseme kutseõppe esmaõpe, 442 - neljanda taseme kutseõppe esmaõpe, 452 - viienda taseme kutseõppe esmaõpe

põhikonkurss: 17. juuni-14. august

valdkondade vastuvõtukomisjonide toimumine: 15. august alates kell 9.00

kooli vastuvõtukomisjoni koosolek: 16. august kell 12.00

kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjade avalikustamine: 19. august (hiljemalt kell 15.00)

õppetööle registreerimine (kinnitusprotsess): 19. august (alates nimekirjade avalikustamisest)-25. august kell 23.59

Õppides kutsekeskhariduse õppekava alusel, ning selle täitmisel täies mahus ja õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Põhihariduse nõudeta kutseõpe on kutseharidusstandardile ja kutse- või eriala riiklikule õppekavale vastava kutseõppe õppekava alusel toimuv õpe.

Põhiharidust eeldav kutseharidus

Kutsekeskharidus keskhariduse baasil, kutseõpe keskhariduse baasil, keskharidust eeldav keskeri- /tehnikumiharidus

Lehekülg 1 / 2