Põhiväärtused

Põhiväärtused

  • Kvaliteet – õpetamisel, õppimisel, koolikeskkonna arendamisel, eestvedamisel
  • Uuendusmeelsus –avatus uutele ideedele ja muutustele
  • Koostöö – kõikidel tasanditel
  • Õppijakesksus – arvestamine õppija vajadustega
  • Vastutustunne - vastutus oma tööde-tegemiste eest, kohusetunne

Visioon

Hea mainega tunnustatud õpikeskkonnaga konkurentsivõimelisi töötajaid koolitav kutseõppeasutus

Missioon

Koostöös huvigruppidega kaasaegsete kutseoskustega töötajate koolitamine ja aktiivne osalemine võrgustikes ning regionaalses arendustegevuses

Kooli tunnuslause

Kutse heast koolist!