Tisler

Põhiharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)  

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tootmine ja töötlemine

Õppekavarühm: materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne

 

Õppekava lühitutvustus:

Õppekava aluseks on puidutehnoloogia erialade riiklik õppekava. Õppekavale võivad õppima asuda isikud, kes on omandanud põhihariduse või vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid ning kelle tervislik seisund võimaldab õppida ning töötada valitud erialal.

Tisler on võimeline töötama põhilistel puidutöötlemismasinatel ja käsitööriistadega. Tisler oskab koostada spooni, liimida, pealistada, lihvida, viimistleda; koostada ja valmistada mööblit; seadistab põhilisi puidutöötlemismasinaid vastavalt töödeldava detaili kujule ja mõõtmetele ning sooritab tööoperatsioone nendel masinatel; oskab lugeda tööjooniseid. Tisler oskab korraldada enda tööd ja tuleb toime tööaja planeerimisega.

Tisler väärtustab valitud kutset ja eriala, töötleb etteantud kvaliteedinõudeid järgides puitu ja puidupõhiseid materjale nii käsitööriistadega kui ka erinevatel puidutöötlemispinkidel, valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest mööbli- ja puittoodete detaile ning koostab, viimistleb ja paigaldab tooteid jne. Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsid, mis võimaldavad töötada oskustöölisena mööblitootmise ja puidutöötlemisega tegelevates ettevõtetes, valmistades puidust ja puidupõhistest materjalidest kvaliteedinõuetele vastavat mööblit (erinevad kapid, riiulid, lauad vms) ja puittooteid (uksed, aknad, trepid vms).

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

Õpilane demonstreerib omandatud kompetentsust õpingute vältel ja tõendab seda järgmiselt:

Põhiõpingute moodulid:

Üldõpingute moodulid:

Valikõpingute moodulid:

 Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist:

Scano Group AS, Taritvo AS, Valmos OÜ, Ecobirch AS, Matek AS jt puidutöötlemisettevõtted

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Lisainformatsioon: Janek Suu (kutseõpetaja) janek.suu[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks

õppekava (2017, 2018)

õppekava (al 2019)

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid