Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia

Põhiharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tootmine ja töötlemine

Õppekavarühm: toiduainete töötlemine

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne

 

Õppekava lühitutvustus:

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia õppekava aluseks on toiduainetöötluse erialade riiklik õppekava ja pagari ning kondiitri (tase 4) kutsestandardid. Õppekavale võib õppima asuda põhiharidusega või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

Õppekava õpiväljundite kohaselt valmistab õpilane tehnoloogilise juhendi alusel kvaliteetseid pagari- ja kondiitritooteid, korraldab enda tööd ratsionaalselt, töötab iseseisvalt, tulemuslikult ja ressursisäästlikult, analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonna tööd jne. Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekava täitmist ja selles kirjeldatud õpiväljundite saavutamist lävendi tasemel ning kompetentsuse hindamist positiivsele tulemusele vastavalt pagar (tase 4) ja kondiiter (tase 4) hindamisstandardile.

Õpingute osalisel läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:

Põhiõpingute moodulid:

Üldõpingute moodulid:

Valikõpingute moodulid:

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga tööriiete ostmiseks.

 

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist:

Pärnu erinevad pagari- ja kondiitritööstusettevõtted.

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Lisainformatsioon: Terje Jürgens (kutseõpetaja) terje.jyrgens[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks õppekava

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid