Kokk

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 

Õppevaldkond: teenindus

Õppesuund: isikuteenindus

Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine

Õppekava lühitutvustus:

Õppekava koostamise alus on haridus- ja teadusministri 19.06.2014 määrus nr 38 (majutuse ja toitlustuse erialade riiklik õppekava). Õpilane valmistab ja serveerib toitu, teenindab toitlustusettevõttes, väärtustab erinevate toidukultuuride mitmekesisust, töötab iseseisvalt, korraldab enda tööd ratsionaalselt, väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed, suhtleb võõrkeeles iseseisva keelekasutajana, mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ning lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest.

Põhiõpingute moodulid:

 • majutamise ja toitlustamise valdkonna alused
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • toitlustamise alused
 • teeninduse alused
 • abikoka praktilise töö alused
 • praktika (abikoka praktika)
 • koka praktilise töö alused
 • toiduvalmistamine
 • toiduvalmistamise alused
 • praktika (kokatöö praktika)
 • koka praktiline töö

Üldõpingute moodulid:

 • matemaatika
 • keel ja kirjandus
 • loodusained
 • võõrkeel (inglise keel)
 • sotsiaalained
 • kunstiained

Valikõpingute moodulid:

 • eritoitlustus
 • catering-teenindus
 • restoranitöö korraldus
 • peoteenindus
 • rahvus- ja rahvuslikud köögid
 • restoranitöö praktika
 • suurköögitöö praktika
 • erialane inglise keel
 • värvusõpetus ja kompositsioon
 • grillimine
 • etikett
 • pagari- ja kondiitritöö
 • joogiõpetus
 • fruktodisain
 • erialane soome keel
 • kutsealane liikumine
 • erialane vene keel

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on tõendanud eriala õppekavas toodud õpiväljundite saavutamise. Moodulite hindamine viiakse läbi kokkuvõtvate komplekshindamistena. Õpingute lõpetamisel demonstreerib õpilane praktilisi oskusi, planeerides, valmistades ja serveerides individuaalselt kolmekäigulise eine. Õppekava õpiväjundite täismahus omandamisel saadakse koka kutse, EKR tase 4.

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga (ca 130 eurot) kokariiete ja väikevahendite ostmiseks.

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist:

Strand SPA ja Konverentsihotell, Scandic Rannahotell, Reval Hotell Olümpia, Taastusravikeskus Estonia, Hotell Legend, OÜ Hansaliin, Ammende Villa, Mõnus Margarita, Postipoiss, Jahisadama restoran, Väike Klaus jt.

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Lisainformatsioon: Taisi Talviste (kutseõpetaja) taisi.talviste[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks õppekava
http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid

Tags: