Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus (üldehitus)

Põhiharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: arhitektuur ja ehitus

Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne

 

Õppekava lühitutvustus:

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse (üldehituse) õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsid, mis võimaldavad töötada oskustöölisena ehitus-, remondi- või kinnisvarakorrashoiu valdkonnas.

Õppekava lõpetanu väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest ehituse valdkonnas. Üldehitaja laob erinevatest kivimaterjalidest kandvaid ja mittekandvaid konstruktsioone (müüritisi); ehitab ja valmistab juhendamisel raudbetoonkonstruktsioone; järgib nii töö kavandamisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel kui ka töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

Õpilase kompetentsus kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide ladumisel loetakse tõendatuks, kui ta on iseseisvalt kavandanud ja ladunud välisseina fragmendi, mis sisaldab etteantud materjalist vundamendi sokliosa ladumist, hüdroisolatsiooni paigaldamist, väikeplokist müüritise ladumist, soojusisolatsiooni ja tuuletõkke paigaldamist ning puhasvuuk-kivivoodri ladumist.

Õpilase kompetentsus betoonitöödel loetakse tõendatuks, kui ta on valmistanud iseseisvalt etteantud jooniste järgi ja piiritletud aja jooksul rakise, valmistanud, paigaldanud ja fikseerinud sarruse, valanud (meeskonnatööna) betoonisegu raketisse, iseseisvalt hooldanud betoneeritud pingu, demonteerinud raketise ja teostanud betoonpindade järelhoolduse.

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga (ca 100 eurot) tööriiete, turvajalanõude, isikukaitsevahendite ja esmaste töövahendite ostmiseks.

Põhiõpingute moodulid:

Üldõpingute moodulid:

Valikõpingute moodulid:

Lisainformatsioon: Janek Klaamas (kutseõpetaja) janek.klaamas[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks

õppekava

kutsestandardid

praktikaettevõtted

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid