Keevitaja

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tehnikaalad

Õppekavarühm: mehaanika ja metallitöö

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;

Dokumentide vastuvõtt: lõppenud

Õppekava lühitutvustus:

Keevitaja õppekaval õppijal on võimalus omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks kaasaegsetes metallitööga seotud ettevõtetes, sh peenmehaanika-, auto-, masina-, laeva-, lennukitööstuses jne. Pärast õppekava läbimist väärtustab õpilane valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning on teadlik erinevatest tööturu suundumustest mehaanika- ja metallitöötluse valdkonnas, valmistab detaile/kooste, kasutab erinevaid keevitusseadmeid jne.

Põhiõpingute moodulid:

  • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • keevitaja eriala alusteadmised
  • poolautomaatkeevitamine ja detailide järeltöötlemine (MIG/MAG)
  • käsikaarkeevitamine ja detailide järeltöötlemine
  • praktika

Üldõpingute moodulid:

  • keel ja kirjandus
  • kunstiained
  • võõrkeel
  • sotsiaalained
  • matemaatika
  • loodusained

Valikõpingute moodulid:

  • masinjoonestamine
  • erialase vene keele algkursus
  • liiklusõpetus
  • TIG keevitamine ja detailide järeltöötlemine
  • materjalide tükeldustööd
  • lukksepa-, lihvimis- ja viimistlustööd
  • troppimistööd
  • üldkehaline ettevalmistus
  • riigikaitseõpetus
  • erialane soome keel

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga tööriiete, turvajalanõude vms ostmiseks.

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Lisainformatsioon: Lembit Miil (kutseõpetaja) lembit.miil[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks õppekava

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid

Tags: