Väikeettevõtja

Kutseõppe liik: 5. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: ärindus, haldus ja õigus

Õppesuund: ärindus ja haldus

Õppekavarühm: juhtimine ja haldus

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppe nominaalkestus: 2 a

Õppetöö korraldus: üldjuhul teisipäev-laupäev

Vastuvõtu tingimused:

 

Õppekava lühitutvustus:

Väikeettevõtja õppekava koostamise aluseks on väikeettevõtja, tase 5 kutsestandard ja kutseharidusstandard ning eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks ettevõtjana ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Väikeettevõtja mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist, mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas, kujundab tooteidee ja kavandab müügiprotsessi vastavalt ettevõtte eesmärgile. Väikeettevõtja koostab äriplaani, mõistab ettevõtte asutamisprotsessi loogikat, korraldab äritegevuseks vajalikud ressursid, klienditeeninduse ja kliendisuhted, hindab ettevõtte äritegevust, koostab tootearendusplaani vastavalt tasuvusanalüüsile, töötab välja ettevõtte finantsjuhtimise plaani, mõistab välisturu ärilist potentsiaali ning sinna sisenemise võimalusi jne.

Põhiõpingute moodulid:

Valikõpingute moodulid:

Auditoorsete õppesessioonide ajal on õpilastel võimalik kasutada ööbimiseks kooli õpilaskodu (vabade kohtade olemasolul).

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutse keskhariduse baasil.

 

Vt lisaks õppekava

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid

Tags: