Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe jätkuõpe

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tehnikaalad

Õppekavarühm: elektrienergia ja energeetika

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õppetöö korraldus: auditoorne õppetöö kahel päeval nädalas (täpsustatakse koostöös õpilastega õppeaasta alguses)

Õpingute alustamise tingimus: 3. või 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja põhihariduse olemasolu

Hea õpilaskandidaat.

Kui tunned, et soovid õppekaval õppima asuda, kuid ei oma õpingute alustamiseks vajalikku kvalifikatsiooni, oled oodatud kompetentside hindamiseks 30. augustil 2019 kell 12.00 ruumi C209 (C-korpuse II korrus). Kaasa võta palun isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass) ja haridust tõendavad dokumendid (lõputunnistus, hinneteleht).

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Vastuvõtu tingimused:

 • haridust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne;
 • individuaalne vestlus.

Dokumentide vastuvõtt: õpperühma avamiseks piisava arvu avalduste laekumiseni

Õppekava lühitutvustus:

Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja (tase 4) vastavad kompetentsid eeldavad elektrialaste kutseoskuste olemasolu ja erialast töökogemust. Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsuse, mis võimaldab tal töötada oskustöötajana päikeseelektrisüsteemide paigaldajana. 4. taseme päikeseelektrisüsteemide paigaldaja töö eesmärk on tagada paigaldatud päikeseelektrisüsteemide töökindlus ja projektile vastavus.

Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja paigaldab ja hooldab paneele, kilpe (jaotus- ja juhitmiskeskusi), invertereid vms seadmeid ning süsteeme, millega toodetakse taastuvast energiaallikast (päikesest) elektrit.

Töö eeldab paneelide kinnitus- ja katusekonstruktsioonide montaažitööde ning kõrgtööde oskusi.

Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse päikeseelektrisüsteemide paigaldaja, tase 4 kutse.

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • elektritehnika
 • katuse- ja ehituskonstruktsioonid
 • praktika
 • päikeseelektrisüsteemide paigaldus ja hooldus
 • elektripaigaldustööd

Valikõpingute moodulid:

 • elektroonika alused
 • digitaalelektroonika
 • lukksepatööd
 • elektriohutus
 • masinjoonestamine
 • struktuurprogrammeerimine

Lisainformatsioon: Enno Puidet (kutseõpetaja) enno.puidet[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks õppekava

Tags: