Puidupingioperaator

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tootmine ja töötlemine

Õppekavarühm: materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhihariduse nõudeta

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 aasta

Vastuvõtu tingimus: individuaalne vestlus

Dokumentide vastuvõtt: 17. juuni-14. august

Õppekava lühitutvustus:

Puidupingioperaator, tase 3 on oskustöötaja, kes töötab mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes. Tema tööks on puidu või puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine puidutöötlemispinkidel, seadistades neid ja sooritades nendele tööoperatsioone. Puidupingioperaator tunneb puidutöötlemispinkide ja -seadmete ehitust ning tööpõhimõtteid, detailide lõiketöötlemise režiime, kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi, toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid. Puidupingioperaator loeb tööjooniseid, korraldab oma tööd ja planeerib tööaega, täidab ja järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid. Ta töötab meeskonna liikmena, jälgib tööprotsessist kinni pidamist ja tootlikkust ning hoiab toodangu kvaliteeti.

3. taseme puidupingioperaator kasutab oma töös erialast eesti ja inglise keelt, oskab kasutada saag-, frees- höövel-, puur- ja lihvpinke puidu masintöötlemisel. Puidupingioperaator leiab tööd mööbli, palkmajade jt puidutoodete valmistamisega tegelevates ettevõtetes. Erialal õpitakse lisaks joonestamist, puidu töötlemist elektriliste käsitööriistadega ning mööbli- ja puitdetailide pealistamist.

Õppetööks on koolil kaasaegsed klassiruumid ja seadmed. Praktika toimub peamiselt Pärnumaa, aga ka teiste maakondade puiduvaldkonna ettevõtetes.

Õppima võib asuda isik, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal.

Põhiõpingute moodulid:

  • sissejuhatus õpingutesse
  • puidu ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine puidutöötlemispinkidel
  • mööbli ja puittoodete joonestamise alused
  • praktika
  • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

Valikõpingute moodulid:

  • puidu käsitsitöötlemise tehnoloogia
  • arvutiõpetus
  • erialane inglise keel
  • erialane vene keel
  • üldkehaline ettevalmistus

Lisainformatsioon: Janek Suu (kutseõpetaja) janek.suu[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks õppekava

Tags: