Mobility Makes Us Professionals VI

EU flag Erasmus vect POS

Projekti periood: 1.06.2018 - 31.07.2019
Projekti nr: 2018-1-EE01-KA116-046942

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse rahvusvahelistumise strateegia peaeesmärgiks on arendada rahvusvahelistumise protsessi ja luua tingimused konkurentsivõimelise nüüdisaegse hariduse ning rahvusvahelises keskkonnas töötamise oskuse ja
kogemuse pakkumiseks kõikidele kooli õppijatele ja töötajatele. 2020. aasta eesmärgiks on seatud, et aasta jooksul osaleb välispraktikal vähemalt 10% kooli õpilastest ning rahvusvahelises enesetäienduses vähemalt 30% kooli töötajatest.

KÄESOLEVA PROJEKTI EESMÄRGID OLID:

1. Täiendada, süvendada, kinnistada ja arendada õpirändes osalejate kutse- ja ametialaseid teadmisi,
oskuseid ja kompetentse ning tagada nende vastavus Eesti ja Euroopa tööturu vajadustele.
2. Kinnistada osalejate teoreetilised teadmised ja oskused läbi praktiliste tegevuste harjutamise vilumusteks.
3. Toetada projektis osalejate võtmepädevuste, sotsiaalsete oskuste ja hoiakute, isikuomaduste arendamist läbi rahvusvahelise õpirände.
4. Suurendada õpirändes osalejate õpi- ja töömotivatsiooni ning konkurentsivõimelisust.
5. Tõsta õppetöö kvaliteeti koolis läbi õpetajate mobiilsuskogemuse rakendamise saatvas ja vastuvõtvas organisatsioonis.
6. Aidata kaasa kutseõppe taseme ühtlustamisele Euroopa tasandil läbi ECVET põhimõtete kasutamise.

Projekti eesmärgid lähtusid Pärnumaa Kutsehariduskeskuse arengukavast ja rahvusvahelistumise strateegiast.


TEGEVUSED:
- Haridustöötajate koolitus välisriigis (Staff training abroad);
- Kutseõppurite lühiajaline õpiränne (Short term mobility of VET learners)

TULEMUSED JA MÕJU:
Käesoleva õpirändeprojekti raames toimus kokku 99 õpilase praktika välisriigi ettevõtetes või kooli praktikabaasides/töökodades ning 53 haridustöötajat käis end erialaselt täiendamas (erialane stažeerimine või vaatluspraktika välisriigi ettevõtetes,
töövarjutamine välisriigi kutseharidusasutustes). Seega osales aasta jooksul õpirändes 9% õpilastest (2018/2019 õ.a 1105 õpilast) ja 38% haridustöötajatest (2018/2019 õ.a 139 töötajat).


Õpirände käigus osalejad täiendasid, süvendasid, kinnistasid ja arendasid oma kutse- ja ametialaseid teadmisi, oskuseid, kvalifikatsioone ja kompetentse. Õpirändes osalejad on selle tulemusena konkurentsivõimelisemad Eesti ja Euroopa tööturul,
kutse- ja ametialased teadmised ja oskused on tõusnud vastavalt tööturu vajadustele. Õpirändes osalejad kasutasid kaasaegseid tehnikaid ja tehnoloogiat, uusi innovaatilisi töövõtteid ettevõttes, mis tõstis nende konkurentsivõimekust ning toetas
kohalike ettevõtete arengut läbi tulevase tööjõu uuenenud teadmiste ja oskuste, mida rakendatakse tulevikus töökohal. Välispraktika käigus arendati võtmepädevusi, omandati meeskonnatöö, keelelise ja kultuurilise suhtluse oskuseid ja noored on
võimelised multikultuurses keskkonnas edukalt toimima. Saadud kogemused arendasid osaleja silmaringi, avatust suhtlemisel, paindlikkust ja kohanemisvõimet, suhtlemis- ja sotsiaalseid oskuseid, koostööoskust, iseseisvust, algatusvõimet ja parandas
enesekindlust, muutes nad atraktiivsemaks tööturul. Vähem oluliseks ei saa pidada võõrkeele oskuse paranemist kuna multikultuurne töökeskkond vajab hea võõrkeeleoskusega töötajaid. Õpirändes osalenud suudavad paremini toime tulla
rahvusvahelises töökeskkonnas, on rohkem avatud innovatsioonile ning suudavad paremini kohaneda tööturu uute vajadustega.

Projekt täitis Pärnumaa KHK arengukavast tulenevaid eesmärke, sellest tulenevaid osakondade tegevuskavade eesmärke ning rahvusvahelistumise strateegias püstitatud eesmärke. Projekti tulemusena paranes ja hoogustus rahvusvaheline koostöö
erinevate partnerorganisatsioonidega toetamaks nii organisatsioonide, tööprotsesside kui ka õppekavade arengut. Partnerorganisatsioonid said tagasisidet õpirändes osalejate oskuste ja teadmiste kohta ning ülevaate meie õpetuse tasemest
rahvusvahelises kontekstis. Kutseharidustöötajad said kaasajastada teadmisi töömaailmas toimuvast läbi praktilise õppimiskogemuse, edendati koostööd ja kogemustevahetust nii programmis osalevate riikide kutseharidusasutuste kui töömaailma
esindajate vahel. Rahvusvahelistumine on toodud Eesti hariduse väljakutsena riiklikes haridusstrateegilistes dokumentides, seega aitas projekt kaasa ka Eesti hariduse eesmärkide täitmisele pikemaajaliselt.

 

Kontakt ja lisainfo:

Anu Kukk

Projektide koordinaator/Project Coordinator

+372 5649 5880
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Pärnumaa Vocational Education Centre
www.hariduskeskus.ee