Mobility Makes Us Professionals VI

vet mobility charter logoEU flag Erasmus vect POS

Projekti periood: 1.06.2018 - 31.07.2019
Projekti nr: 2018-1-EE01-KA116-046942

EESMÄRGID:
1. Täiendada, süvendada, kinnistada ja arendada õpirändes osalejate kutse- ja ametialaseid teadmisi, oskuseid ja kompetentse ning tagada nende vastavus Eesti ja Euroopa tööturu vajadustele.
2. Kinnistada osalejate teoreetilised teadmised ja oskused läbi praktiliste tegevuste harjutamise vilumusteks.
3. Toetada projektis osalejate võtmepädevuste, sotsiaalsete oskuste ja hoiakute, isikuomaduste arendamist läbi õpirände.
4. Suurendada õpirändes osalejate õpi-/töömotivatsiooni ja konkurentsivõimelisust.
5. Tõsta õppetöö kvaliteeti koolis läbi õpetajate mobiilsuskogemuse rakendamisele saatvas ja vastuvõtvas organisatsioonis.
6. Aidata kaasa kutseõppe taseme ühtlustamisele Euroopa tasandil läbi ECVET põhimõtete kasutamise.

TEGEVUSED:
- Haridustöötaja erialane enesetäiendamine välisriigis (Staff training abroad);
- Praktika sooritamine välisriigi ettevõtetes (Short term mobility of VET learners).

 

Kontakt ja lisainfo:

Anu Kukk

Projektide koordinaator/Project Coordinator

+372 5649 5880
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Pärnumaa Vocational Education Centre
www.hariduskeskus.ee