Mobility Makes Us Professional IV

EU flag Erasmus vect POS
Projekti periood: 1.06.2017 - 31.07.2018
Projekti nr: 2017-1-EE01-KA116-034832

EESMÄRGID:
1. Täiendada, süvendada, kinnistada ja arendada õpirändes osalejate kutse- ja ametialaseid teadmisi, oskuseid ja kompetentse ning tagada nende vastavus Eesti ja Euroopa tööturu vajadustele.
2. Kinnistada osalejate teoreetilised teadmised ja oskused läbi praktiliste tegevuste harjutamise vilumusteks.
3. Toetada projektis osalejate võtmepädevuste, sotsiaalsete oskuste ja hoiakute, isikuomaduste arendamist läbi õpirände.
4. Suurendada õpirändes osalejate õpi-/töömotivatsiooni ja konkurentsivõimelisust.
5. Tõsta õppetöö kvaliteeti koolis läbi õpetajate mobiilsuskogemuse rakendamisele saatvas ja vastuvõtvas organisatsioonis.
6. Aidata kaasa kutseõppe taseme ühtlustamisele Euroopa tasandil läbi ECVET põhimõtete kasutamise.

TEGEVUSED:
- Haridustöötaja koolitus välisriigis (Staff training abroad);
- Praktika sooritamine välisriigi ettevõtetes (VET learners traineeships in companies abroad);
- Praktika sooritamine välisriigi haridusasutustes (VET learners traineeships in vocational institutes abroad).

KOKKUVÕTE

Käesoleva mobiilsusprojekti raames toimus 46 haridustöötaja õpiränne ning kokku 89 õpilase praktika välisriigi ettevõtetes või koolide praktikabaasides partnerorganisatsioonide vahendusel ja kaasabil. Projekti käigus arendati rahvusvahelist koostööd ja koostöövõrgustikesse kuulumist.

Õpirände käigus osalejad täiendasid, süvendasid, kinnistasid ja arendasid oma kutseja ametialaseid teadmisi, oskuseid, kvalifikatsioone ja kompetentse. Õpirändes osalejad on selle tulemusena konkurentsivõimelisemad Eesti ja Euroopa tööturul, kutse- ja ametialased teadmised ja oskused on tõusnud vastavalt tööturu vajadustele.

 

Kontakt ja lisainfo:

Anu Kukk

Projektide koordinaator/Project Coordinator

+372 5649 5880
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Pärnumaa Vocational Education Centre
www.hariduskeskus.ee