Job-shadowing for Professional Development

EU flag Erasmus vect POS

Projekti nimi: Job-shadowing for Professional Development
Projekti nr: 2015-1-EE01-KA101-013379
Projekti periood: 01.06.2015-31.05.2016
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nelja inglise keele õpetaja õpiränne Maltale.
Antud projekti eesmärgiks on inglise keele õpetajate ametialast arengut ning  erialase võõrkeele kompetentsi. Paraneb võõrkeeleoskus, sotsiaalsed oskused, motivatsioon suureneb ning avardub maailmavaade teiste kultuuride, kommete ja rahvuste osas.

Projekt on suunatud peamiselt keelepraktikale - kursus, mille käigus intensiivselt arendatakse nii inglise erialakeele tundmist kui ka suhtluskeelt. Keelepraktika meetoditeks on kokku lepitud CLIL meetod, kursus kokku pandud soovitud nii teemade käsitlemiseks, aktiivse kõne arendamiseks kui võõrkeele õpetamise metoodiliste uute võtete omandamiseks.

Projekti eesmärgid ning projekti elluviimise vajadus lähtub Pärnumaa Kutsehariduskeskuse arengukavast ja prioriteetidest ning inglise keele õpetajate erialase täiendkoolituse vajalikkusest.

Kvaliteedi tagamiseks õppetöös on oluline võrdlus teiste koolide ja ettevõtetega. Õpiränne Pärnumaa Kutsehariduskeskuse töötajatele, annab kogemuste vahetamiseks suurepärase võimaluse. Õpiränne loob võimaluse võrrelda õppetöö korraldust, õppemeetodeid, hindamissüsteemi, kvalifikatsiooni- ja lõpueksamite läbiviimist, koostööd ettevõtetega, mis aitab kaasa sellele, et õppetöö arendamises ja õppekavade väljatöötamises osalevad laia silmaringiga pädevad töötajad. Uued teadmised ja nende rakendamine tõstavad keeleõppe kvaliteeti.