Mobility Makes Us Professionals

Projekti nr: 2014-1-EE01-KA102-000157


Projekti periood: 01.08.2014-31.08.2015
Mobiilsusprojekt "Mobility Makes Us Professionals" (taotlus nr 36.3-2/2807) oli suunatud Pärnumaa 

Kutsehariduskeskuse õpilastele ja töötajatele. Projekti raames said võimaluse sooritada praktika välisriigis 69 õpilast kooli erinevatelt õppekavadelt ning erialaseks täienduseks välisriigis loodi võimalus 13 kooli töötajale.

Projekti peaeesmärkideks olid:
1. Täiendada, süvendada, kinnistada ja arendada õpirändes osalejate kutse- ja ametialaseid teadmisi, oskuseid, kvalifikatsioone ja kompetentse ning tagada nende vastavus tööturu vajadustele.
2. Võimaldada praktikale/lähetusele seatud õpiväljundite omandamine multikultuurses keskkonnas.
3. Toetada projektis osalejate võtmepädevuste (suhtlus emakeeles; suhtlus võõrkeeltes; matemaatikapädevus ning teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest; infotehnoloogiline pädevus; õppimisoskus; isiklik, kultuuridevaheline, sotsiaalne ja kodanikupädevus; algatusvõime ja ettevõtlikkus; kultuuriteadlikkus ja kultuuriline eneseväljendus) omandamist läbi õpirände.
4. Suurendada õpirändes osalejate õpi-/töömotivatsiooni ja avardada võimalusi tööturul.

Projekti vastuvõtvaid partnereid on kokku 20 neljateistkümnest erinevast riigist: Soomest, Saksamaalt, Rootsist, Tšehhist, Taanist, Prantsusmaalt, Itaaliast, Islandlilt, Türgist, Hispaaniast, Maltalt, Norrast, Lätist ja Poolast.

Projekti raames on 2014. - 2015. õppeaasta esimeses pooles viidud edukalt läbi mitmeid praktikavahetusi õpilastele ja õppevisiite õpetajatele. Loe projektis osalejate ehedaid muljeid:

Hooldustöötajate praktikast Soomes
Rätsepatöö eriala praktikast Tenerifel  
Juuksuri eriala õpilaste praktikatest Saksamaal Erfurtis 
Kosmeetika eriala õpilaste praktikatest Islandil                                     
Metsamajanduse eriala õpilaste praktikast Norras       
Aianduse eriala praktikast Prantsusmaal
Ärikorralduse eriala praktikast Maltal
Majandusarvestus- ja maksundus eriala praktikast Maltal    
Ärikorralduse eriala praktikast Saksamaal  
Sekretäritöö eriala praktikast Soomes  
Koolitusjuht töövarjutamisest Islandil    
Rätsepatöö õpetaja töövarjutamisest Hispaanias 
Arboristi eriala praktikast Lätis  
Arboristi eriala praktikast Poolas                                        
Ümarpalkehituse praktikast Lätis