Uudised

PKHK kutsevõistlused ning lahtiste uste päevad koos Pärnu linna tehnoloogiapäevadega

17. ja 18. jaanuaril 2019. aastal toimuvad kahe päeva jooksul koolisisesed kutsevõistlused Pärnumaa Kutsehariduskeskuse erinevatel erialadel. Kutsevõitlused hõlmavad nii individuaalseid kui meeskondlike ülesandeid.

Loe edasi...

Õpilaste vastuvõtt 2018/2019

Hea õpilaskandidaat. Õpilaste vastuvõtuks (sügis-talv) on avatud CNC töötlemiskeskuse operaatori (keskhariduse baasil kutseõpe, statsionaarne - koolipõhine õpe) õppekava. Tule õppima ehk esita juba täna kandideerimisavaldus SAISis. Lisainformatsioon dokumentide vastuvõtu kohta asub SIIN.    

0

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse 2017/2018 õppeaasta eesmärkide seadmisel on aluseks kooli arengukava, õppekavarühmade sisehindamisaruanded ja rahuloluküsitlused.

2017/2018 õppeaasta märksõnaks on KAASAMINE.

Analüüsi tulemusena toodi välja olulisemad tegevused õppeaastaks, milleks on:

 • suurem omatulu teenimine,
 • õpilaste ja tööandjate laiem kaasamine,
 • õppemetoodikate mitmekesistamine,
 • töötajate stažeerimine,
 • ühised koolitusvajadused (moodularvestuse läbiviimine/hindamine, ettevõtlusõppega seonduvad koolitused, digipädevuste tõstmine),
 • väljalangevuse vähendamine,
 • õpioskuste moodulite rakendamine,
 • IT lõiming erialaainetesse,
 • tundide külastus „kolleegilt-kolleegile“,
 • töökohapõhise õppe (PRÕM) laiendamine jpm.

Tulenevalt analüüsi tulemustest, seati sellel õppeaastal fookusesse alljärgnevad alaeesmärgid tulenevalt kooli arengukavast:

 • Õppe- ja kasvatusprotsessi korraldus ja arendus toetab õppekavade eesmärkide saavutamist (punkt 1.2);
 • ÕKR tõhus eestvedamine ja juhtimine, jätkusuutlikkuse tagamine (punkt 2.3);
 • Koostöö määratletud huvigruppidega toetab õppe- ja kasvatusprotsessi eesmärkide saavutamist ning toetab kooli jätkusuutlikkust (punkt 3.1);
 • Digikultuuri integreerimine õppeprotsessi (punkt 4.1);
 • Töökohapõhise õppe arendamine (punkt 5.2).

2017/2018 õppeaasta eesmärgid kinnitati 05.09.2017 juhtkonna koosolekul. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse tegevuse peaeesmärgid on sõnastatud kooli arengukavas.