Loodusained I

You are here: Home > KLIIMAT KUJUNDAVAD TEGURID

KLIIMAT KUJUNDAVAD TEGURID

Ilm on õhu (atmosfääri) hetkeseisund antud ajal antud kohas.

Ilmastik on suhteliselt pika ajavahemiku (nädalad, kuud, aastad) ilmade reøiim.

Kliima ehk ilmastu on teatud piirkonnale omane pikaajaline keskmistatud ilmade reøiim.

Kliima liigitub kliimavöötmeteks. Erinevad kliimavöötmed tekivad tänu Päikese ja Maa asendile teineteise suhtes – päikesekiirgus langeb Maa eri piirkondadesse erineva nurga all ja soojendab neid erinevalt.

Joonis. Kliimavöötmed (http://et.wikipedia.org/wiki/Kliimav%C3%B6%C3%B6tmed)

Kliimat kujundavad tegurid:

Koha geograafiline laius ehk kaugus ekvaatorist, mis määrab Päikeselt saadava kiirguse hulga, mis soojendab Maad. See sõltub: päikese kõrgusest taevavõlvil (päikesekiirte langemisnurgast), päeva pikkusest, aluspinna värvusest

Üldine õhuringlus ehk valitsevate tuulte suund. Tuule suunast sõltub, milliste omadustega õhumass valitseb. Madal- ja kõrgrõhualade paiknemisest kujunevad maakeral välja:

 • külmvöötmes – ida-kirdetuuled; ida-kagutuuled
 • parasvöötmes – läänetuuled
 • palavvöötmes – kirdepassaadid; kagupassaadid

PASSAADID – püsivalt ekvaatori suunas puhuvad tuuled
MUSSOONID – tuuled, millede suund muutub sõltuvalt aastaajast, talvel puhuvad maalt merele, suvel merelt maale

Erinevad rõhkkonnad.

 • Tsüklon ehk madalrõhkkond - sademeterohke, suvel jahedam, talvel pehmem
 • Antitsüklon ehk kõrgrõhkkond - kuiv, suvel palav, talvel väga külm

Kaugus ookeanist ja meredest. Vesi soojeneb ja jahtub aeglasemalt kui maismaa! Mere ääres on kevad jahedam ja sügis soojem kui sisemaal.

 • mereline kliima – pehme talv jahedam suvi, temperatuuri amplituud väiksem, sademeid rohkem
 • mandriline kliima – külm talv soe suvi, temperatuuri amplituud suur, sademeid vähe

Hoovused - suure hulga ookeanivee püsiv liikumine kindlas suunas.

 • soe hoovus – temperatuur kõrgem ümbritsevast veest,  toovad rannikualadele soojemat ja niiskemat ilma (tõusvad õhuvoolud)
 • külm hoovus – temperatuur madalam ümbritsevast veest, toovad rannikualadele külmemat ja kuivemat ilma (laskuvad õhuvoolud)

Pinnamood:

 • mõjutab õhumasside (tuulte) liikumist (mäestik/tasandik)
 • mäestiku või kõrgustiku tuulepealsetel nõlvadel sademeid palju (tõusvad õhuvoolud), tuulealusel vähe (laskuvad õhuvoolud)
 • absoluutse kõrguse kasvades langeb temperatuur  1 km - 6°C
nach oben