SAIS (õpilaskandidaadile)

Kandideerimisavaldus keskhariduse baasil kutseõppe õppekavadele kandideerimiseks esitatakse 18. juuni-15. august 2018 kell 08.00 elektroonselt sisseastumise infosüsteemis (SAIS). SAISi on võimalik sisse logida kehtiva ID-kaardi või mobiil-ID abil (vajalikud PIN-koodid).

Kandideerimiseks vajalikud andmed kantakse avaldusele riiklikest registritest (Rahvastikuregister, EHIS). Alates 2004 lõpetanute haridusandmed on SAISis kättesaadavad ehk kohustuslike tingimuste täitmisega ei peaks probleeme tekkima, v.a kutseharidusasutuste lõpetanute keskmine hinne. Kui kandideerimiseks vajalikud andmed (lõpetatud kool, õppetulemused vms) avaldusele ilmuvad ja avalduse esitamisele eelnevalt veateadet ei ilmu, ei pea õpilaskandidaat dokumentide vastuvõtukomisjoni tulema. Veenduda tuleb aga kindlasti, et avaldus ei jääks esitamata staatusesse, sest "Esitamata" avaldusi ei saa vastuvõtukomisjon menetleda.

Avaldusele tuleks lisada foto, mis on sobilik õpilaspileti tarbeks. Sobiv foto on nt ID-kaardi foto, mis on leitav eesti.ee

Kinnitus selle kohta, et kõik esitatud avaldusel on korrektne, on märge (teavitus SAISis ja e-kiri) "Lubatud sisseastumiskatsetele" või "Kandideeriv".

Riiklikes registrites ei leidu informatsiooni välisriigis ja enne 2004. aastat Eestis lõpetatud koolide kohta. Kui SAISis ei kuvata eelnevalt omandatud hariduse andmeid, peab õpilaskandidaat tulema enne dokumentide vastuvõtu perioodi lõppu (hiljemalt 14.08.2018) dokumentide vastuvõtukomisjoni (ruum A103) ja esitama kohustuslikud dokumendid (ID-kaart, lõputunnistus, hinneteleht), mis on vajalikud haridustaseme tõendamiseks ning lõputunnistuse hinnete aritmeetilise keskmise arvutamiseks.

Nõue ilmuda dokumentide vastuvõtukomisjoni ei vabasta õpilaskandidaati kohustusest esitada avaldus SAISis ehk ka puudulike andmetega avalduse peab kandidaat ise SAISis vormistama. Dokumentide vastuvõtukomisjoni liige saab avaldust paberkandjal dokumentide alusel hiljem muuta ja täiendada.

Meeles tuleb pidada, et kui õpilaste vastuvõtu tingimustes on vestlus või test määratud ajal ja kohas (informatsioon SAISis, avaldusel), siis on katse õpilaskandidaadile kohustuslik (v.a eritingimustel - hõbemedal, kiitus, kuldmedal, läbitud kutseõpe vastuvõetuteks osutuvad kandidaadid). Katsele mitte ilmumine tähendab kandideerimise tühistamist. Kui kandideeritakse kahele õppekavale (I ja II eelistus) ja katsete ajad kattuvad, tasub tekkinud probleemist koheselt teada anda leili.ruul[at]hariduskeskus.ee. Võimalusel üritatakse määratud katse aega muuta. Kui võimalust selleks aga ei ole, tuleb õpilaskandidaadil endal otsustada, millisel õppekaval õppima asumine on prioriteetne (jääda ühe eelistuse juurde).

Kui õpilaskandidaadi avalduse staatus on "Vastuvõetav", ootab Pärnumaa Kutsehariduskeskus sisse saanud õpilaskandidaati õppima. Õppetööle registreerimiseks on õpilaskandidaadil kohustus kinnitada õppima asumine. Õppima asumist saab kinnitada alates nimekirjade avalikustamisest (hiljemalt 21.08.2018 kell 17.00) kuni 26.08.2018 kell 23.59. Õpilaskandidaat peab õppima asumise kinnitamisel arvestama, et erinevates haridusasutustes on õppima asumise kinnitamise aeg erinev. Korraga on võimalik kinnitada vaid üks õppima asumine, s.t kui oled juba mõnel õppekaval valiku teinud, kuid otsustad mõne teise õppekava/kooli kasuks, loobud automaatselt sellest õpilaskohast, mille kinnitasid eelnevalt.

Tähtajaks õppima asumise kinnitamata jätnud õpilaskandidaatide vastuvõtuotsused tühistatakse SAISis automaatselt: "Määratud õppekohast loobunuks". Vabanenud õpilaskohale loetakse sisse saanuks paremusjärjestuses järgmine õpilaskandidaat.

Kui õpilaskandidaat on osalenud 2017/2018 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse korraldatud üritusel (õpi- või töötuba, õpilasvari) või töötab õppekavaga sarnasel erialal ja soovib saada kandideerimiseks lisapunkte, tuleb avaldusele lisada kindlasti tõend ning soovituskiri.

NB! Esitatud avalduste korrektsust kontrollib ja kinnitab vastuvõtuperioodil vaid üks õppekorralduse spetsialist, mis tähendab, et avalduste menetlemine võib võtta aega.