ÕPILASTE VASTUVÕTT (JÄRELKONKURSS)

Dokumentide vastuvõtt dokumentide vastuvõtukomisjonis 09.00-15.00 (A103) üksikute vabade õpilaskohtade täitmiseni.

NB! Vabad õpilaskohad täidetakse avalduste vormistamise ajalises järjestuses. Kui õpperühm on komplekteeritud, vastuvõtt lõpetatakse.

Kutsekeskharidusõpe (põhihariduse baasil):

 

Dokumentide vastuvõtt dokumentide vastuvõtukomisjonis 18. juuni-15. august kell 09.00-15.00 (A103).

Põhihariduse nõudeta kutseõpe:

 

ÕPILASTE VASTUVÕTT - PRÕM (TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE)

E-avalduse vormistamine e-vastuvõtu keskkonnas (ÕIS) 

Põhihariduse nõudeta kutseõpe:

Kutseõpe põhihariduse baasil:

 

KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID:

 • isikut tõendav dokument; välismaalasest õpilaskandidaadi korral dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või -õiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;

 • vormikohane avaldus (vormistatakse dokumentide vastuvõtukomisjonis või e-vastuvõtukeskkonnas);

 • kutseharidusstandardis või õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia (v.a põhihariduse nõudeta õppekavadele kandideerimisel);

 • tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia, kui õpilaskandidaat on alaealine;

 • vanema või eestkostja vormikohane nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;

 • digifoto (tehakse dokumentide vastuvõtukomisjonis);
 • teised vastuvõtukomisjoni nõutavad dokumendid (nt nimemuudatust puudutav dokument juhul, kui haridust ja isikut tõendavatel dokumentidel on erinevad nimed).

 

Lisainformatsioon:

Leili Ruul (õppekorralduse spetsialist) leili.ruul[at]hariduskeskus.ee, 442 7883

 

Vt lisaks:

Õpilaste vastuvõtuks avatavate õppekavade tutvustused (.pdf):

Korduma Kippuvad Küsimused KKK

Kandideerimisavaldus keskhariduse baasil kutseõppe õppekavadele kandideerimiseks esitatakse 18. juuni-15. august 2018 kell 08.00 elektroonselt sisseastumise infosüsteemis (SAIS). SAISi on võimalik sisse logida kehtiva ID-kaardi või mobiil-ID abil (vajalikud PIN-koodid).

Kandideerimiseks vajalikud andmed kantakse avaldusele riiklikest registritest (Rahvastikuregister, EHIS). Alates 2004 lõpetanute haridusandmed on SAISis kättesaadavad ehk kohustuslike tingimuste täitmisega ei peaks probleeme tekkima, v.a kutseharidusasutuste lõpetanute keskmine hinne. Kui kandideerimiseks vajalikud andmed (lõpetatud kool, õppetulemused vms) avaldusele ilmuvad ja avalduse esitamisele eelnevalt veateadet ei ilmu, ei pea õpilaskandidaat dokumentide vastuvõtukomisjoni tulema. Veenduda tuleb aga kindlasti, et avaldus ei jääks esitamata staatusesse, sest "Esitamata" avaldusi ei saa vastuvõtukomisjon menetleda.

Avaldusele tuleks lisada foto, mis on sobilik õpilaspileti tarbeks. Sobiv foto on nt ID-kaardi foto, mis on leitav eesti.ee

Kinnitus selle kohta, et kõik esitatud avaldusel on korrektne, on märge (teavitus SAISis ja e-kiri) "Lubatud sisseastumiskatsetele" või "Kandideeriv".

Riiklikes registrites ei leidu informatsiooni välisriigis ja enne 2004. aastat Eestis lõpetatud koolide kohta. Kui SAISis ei kuvata eelnevalt omandatud hariduse andmeid, peab õpilaskandidaat tulema enne dokumentide vastuvõtu perioodi lõppu (hiljemalt 14.08.2018) dokumentide vastuvõtukomisjoni (ruum A103) ja esitama kohustuslikud dokumendid (ID-kaart, lõputunnistus, hinneteleht), mis on vajalikud haridustaseme tõendamiseks ning lõputunnistuse hinnete aritmeetilise keskmise arvutamiseks.

Nõue ilmuda dokumentide vastuvõtukomisjoni ei vabasta õpilaskandidaati kohustusest esitada avaldus SAISis ehk ka puudulike andmetega avalduse peab kandidaat ise SAISis vormistama. Dokumentide vastuvõtukomisjoni liige saab avaldust paberkandjal dokumentide alusel hiljem muuta ja täiendada.

Meeles tuleb pidada, et kui õpilaste vastuvõtu tingimustes on vestlus või test määratud ajal ja kohas (informatsioon SAISis, avaldusel), siis on katse õpilaskandidaadile kohustuslik (v.a eritingimustel - hõbemedal, kiitus, kuldmedal, läbitud kutseõpe vastuvõetuteks osutuvad kandidaadid). Katsele mitte ilmumine tähendab kandideerimise tühistamist. Kui kandideeritakse kahele õppekavale (I ja II eelistus) ja katsete ajad kattuvad, tasub tekkinud probleemist koheselt teada anda leili.ruul[at]hariduskeskus.ee. Võimalusel üritatakse määratud katse aega muuta. Kui võimalust selleks aga ei ole, tuleb õpilaskandidaadil endal otsustada, millisel õppekaval õppima asumine on prioriteetne (jääda ühe eelistuse juurde).

Kui õpilaskandidaadi avalduse staatus on "Vastuvõetav", ootab Pärnumaa Kutsehariduskeskus sisse saanud õpilaskandidaati õppima. Õppetööle registreerimiseks on õpilaskandidaadil kohustus kinnitada õppima asumine. Õppima asumist saab kinnitada alates nimekirjade avalikustamisest (hiljemalt 21.08.2018 kell 17.00) kuni 26.08.2018 kell 23.59. Õpilaskandidaat peab õppima asumise kinnitamisel arvestama, et erinevates haridusasutustes on õppima asumise kinnitamise aeg erinev. Korraga on võimalik kinnitada vaid üks õppima asumine, s.t kui oled juba mõnel õppekaval valiku teinud, kuid otsustad mõne teise õppekava/kooli kasuks, loobud automaatselt sellest õpilaskohast, mille kinnitasid eelnevalt.

Tähtajaks õppima asumise kinnitamata jätnud õpilaskandidaatide vastuvõtuotsused tühistatakse SAISis automaatselt: "Määratud õppekohast loobunuks". Vabanenud õpilaskohale loetakse sisse saanuks paremusjärjestuses järgmine õpilaskandidaat.

Kui õpilaskandidaat on osalenud 2017/2018 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse korraldatud üritusel (õpi- või töötuba, õpilasvari) või töötab õppekavaga sarnasel erialal ja soovib saada kandideerimiseks lisapunkte, tuleb avaldusele lisada kindlasti tõend ning soovituskiri.

NB! Esitatud avalduste korrektsust kontrollib ja kinnitab vastuvõtuperioodil vaid üks õppekorralduse spetsialist, mis tähendab, et avalduste menetlemine võib võtta aega.

Vastuvõtuks avatavad töökohapõhise õppe õppekavad

põhihariduse nõudeta kutseõpe

 • metsakasvatus - dokumentide vastuvõtt 18. juuni-05. november, õppetöö algus 12.11.2018
 • nooremaednik - dokumentide vastuvõtt 18. juuni-12. november, õppetöö algus 19.11.2018

kutseõpe põhihariduse baasil

 • arborist - dokumentide vastuvõtt 18. juuni-19. november, õppetöö algus 26.11.2018

 

Kandideerimisavalduse saab alates 18. juunist vormistada e-vastuvõtu keskkonnas.

 

Loe rohkem töökohapõhise õppe kohta

Lisainformatsioon:

Anneli Rabbi (avalike suhete juht) anneli.rabbi[at]hariduskeskus.ee, 442 7875, 516 1099

 

Kinnitatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 08.02.2018 käskkirjaga nr 18

 

441 neljanda taseme kutseõpe (kutsekeskharidusõpe)

Ehitusviimistlus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Elektroonikaseadmete tehnik: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

IT-süsteemide nooremspetsialist: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Keevitaja: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Kokk: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Koostelukksepp: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Laotöötaja: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Müüja-klienditeenindaja: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Puitkonstruktsioonide ehitus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Sisetööde elektrik: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Sõiduautotehnik: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Tisler: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Toitlustusteenindus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Turismiettevõtte teenindaja: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

 

431 kolmanda taseme kutseõpe

Abikokk: individuaalne vestlus 16.08.2018.

Hotelliteenindaja: individuaalne vestlus 16.08.2018.

Palkmajaehitaja: individuaalne vestlus 16.08.2018.

Puidupingioperaator: individuaalne vestlus 16.08.2018.

 

452 viienda taseme kutseõpe; 442 neljanda taseme kutseõpe

CNC töötlemiskeskuse operaator:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • individuaalne vestlus.

Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide paigaldaja:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • individuaalne vestlus.

Hooldustöötaja: keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

IT-süsteemide nooremspetsialist: keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Juuksur:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • individuaalne vestlus 16.08.2018.

Kergete rõivaste rätsep:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • individuaalne vestlus 16.08.2018.

Kosmeetik:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • individuaalne vestlus 16.08.2018.

Maaler:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • individuaalne vestlus 16.08.2018.

Majutuskorraldus: keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Müügikorraldaja: keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Raamatupidaja:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • test 16.08.2018.

Sekretär:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • individuaalne vestlus 16.08.2018.

Väikeettevõtja:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • individuaalne vestlus 16.08.2018.

Ärikorralduse spetsialist:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • individuaalne vestlus 16.08.2018.

 

ERI- JA LISATINGIMUSED

1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse korraldatud üritusel (õpituba, töötuba, õpilasvari) osalemine (lisatingimus): 0,3 punkti (rakendub vaid tõendavale dokumendile märgitud õppekavale kandideerimisel; alus: osalemist tõendav Pärnumaa Kutsehariduskeskuse dokument).

2. Soovituskiri (lisatingimus): 0,3 punkti (töötamine, sh suvevaheajal, erialasel ametikohal või sellele lähedasel erialal; alus: tööandja tõend).

3. Põhikooli kiitusega lõpetamine (eritingimus): õpilaskandidaadil on õigus kandideerida ühele põhihariduse nõudeta või põhihariduse baasil õppekavale, millele võetakse ta vastu vastuvõtukatseteta (alus: märge lõputunnistusel).

4. Põhikoolis või gümnaasiumis läbitud kutseõpe (eritingimus): õpilaskandidaat võetakse vastuvõtukatseteta kooli vastu (rakendub sama või lähedase eriala valiku korral; alus: kutseõppe läbimist tõendav dokument).

5. Gümnaasiumi/keskkooli hõbe- või kuldmedaliga või kutsekeskharidusõppe kiitusega lõpetamine (eritingimus): õpilaskandidaadil on õigus kandideerida ühele õppekavale, millele võetakse ta vastu vastuvõtukatseteta (alus: märge lõputunnistusel).

 

 

Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Elektroonika ja automaatika

Ehitus ja tsiviilrajatised

Majutamine ja toitlustamine

Elektrienergia ja energeetika

Hulgi- ja jaekaubandus

Juhtimine ja haldus

Sekretäri- ja kontoritöö

Majandusarvestus ja maksundus

Mehaanika ja metallitöö

Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika

Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Toiduainete töötlemine

Juuksuritöö ja iluteenindus

Metsandus

Transporditeenused

Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine

Sotsiaaltöö ja nõustamine

Aiandus

"Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskiri"

(kinnitatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu 31.08.2015 protokoll nr 35 otsusega nr 1;

muudetud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu 30.08.2016 protokoll nr 9 otsusega nr 1 ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu 30.08.2017 protokoll nr 12 otsusega nr 5)

lisa 1

"Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste vastuvõtu kord"

 

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1. "Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste vastuvõtu kord" (seadusandlik alus: Riigikogu 12.06.2013 seadus "Kutseõppeasutuse seadus", haridus- ja teadusministri 28.08.2013 määrus nr 25 "Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord", Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 "Kutseharidusstandard", haridus- ja teadusministri 20.12.2013 määrus nr 39 "Töökohapõhise õppe rakendamise kord", haridus- ja teadusministri 09.05.2014 määrus "Erivajadusega isikute kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord") sätestab õpilaste kutseõppe tasemeõppesse vastuvõtmise korra, sh õpilaste vastuvõtuga seonduvate komisjonide moodustamise ja töökorralduse alused.

1.2. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi "kool") õpilaste vastuvõtt kooli on aastaringne.

1.3. Kõigil Eesti Vabariigi kodanikel ja Eestis elamisloa alusel elavatel isikutel on õigus esitada avaldus õppima asumiseks.

1.4. KOOLI VASTUVÕTUKOMISJON, mille volitused kehtivad üks aasta, on vähemalt viie liikmeline komisjon õpilaste vastuvõtu korraldamiseks:

1.4.1. Kooli vastuvõtukomisjoni tegevust toetavad direktori käskkirjaga kinnitatud valdkondade ja dokumentide vastuvõtukomisjonid:

1.4.1.1. valdkonna vastuvõtukomisjon - vähemalt kolme liikmeline komisjon, mis korraldab õpilaste vastuvõttu konkreetses õppekavarühmas;

1.4.1.2. dokumentide vastuvõtukomisjon - täidab õpilaskandidaatidelt dokumentide vastu võtmise ja valdkondade vastuvõtukomisjonide tugifunktsioone.

1.5. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste vastuvõtu korra täitmise eest vastutab, õpilaste vastuvõtuga seotud ja käesoleva korraga reguleerimata küsimused lahendab kooli vastuvõtukomisjon.

 

2. KANDIDEERIMINE ÕPPEKAVADELE JA ÕPPIMA ASUMINE

2.1. Õpilaskandidaadil on õigus, õpilaste vastuvõtuks avatud õppekavadest, valida kandideerimiseks kaks õppekava (esimene ja teine valik):*

2.1.1. põhikonkursil kandideerib õpilaskandidaat esmalt esimese valiku õppekavale;

2.1.2. käesoleva õpilaste vastuvõtu korra p 2 ap 2.1.1 märgitud/valitud esimese valiku õppekavale mitte sisse saades, antakse õpilaskandidaadile võimalus kandideerida teisele valitud õppekavale (vaid juhul, kui sellel on olemas põhikonkursi tulemusena vabad õpilaskohad ja on täidetud kõik kohustuslikud vastuvõtu tingimused).

2.2. Õpperühm jäetakse avamata, kui õpilaskandidaatide sooviavaldusi on vähem kui ½ vastuvõtuks kavandatud õpilaskohti.

2.3. Kooli võetakse vastu õpilasi esmaõppe õppekavade alusel statsionaarses (kooli- või töökohapõhises) või mittestatsionaarses õppevormis toimuvasse kutseõppesse, mille puhul õppima asumine ei eelda erialaste kompetentside olemasolu.
2.4. Kutsekeskhariduse omandamist võimaldava õppekava alusel õppima asumisel nõutakse põhihariduse olemasolu ning vähemalt 22-aastaselt põhihariduseta isikult põhihariduse tasemele vastavate kompetentside olemasolu. Nõutavate kompetentside olemasolu hindab kool.
2.5. Teise ja kolmanda taseme kutseõppes õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu.
2.6. Neljanda taseme esmaõppes õpingute alustamise tingimus on põhihariduse olemasolu. Kutsekeskharidusõppes võivad õpinguid alustada ka p 2 ap 2.4 nimetatud isikud.
2.7. Viienda taseme esmaõppes õpingute alustamise tingimus on keskhariduse olemasolu.
2.8. Kool võib põhikooli- või gümnaasiumiõpilastele pakkuda kutseõpet, mis võimaldab õpilastel omandada esmaseid kutse-, eri- ja ametialaseid kompetentse. Nimetatud õpilaste vastuvõtu ja õppe korraldamine toimub koolide vastastikuse lepingu alusel.
2.9. Kutsekeskhariduse õppekava järgi õppiv õpilane, kellel on üldhariduslikes õppeainetes õppevõlgnevusi, võib asuda õppima põhihariduse baasil kutseõppe õppekava järgi nii kooli- kui töökohapõhises õppevormis, kui:
2.9.1. õpilane on tema nõusolekul ja direktori käskkirja alusel üle viidud kutsekeskhariduse õppekavalt põhihariduse baasil õppekavale (mitte varem kui esimese õppeaasta lõpus);
2.9.2. õpilase õppetulemused erialaõpingutes on positiivsed;
2.9.3. õppevõlgnevuste määratlemisel on lähtutud kooli õppekorralduseeskirjast;
2.9.4. kutseõppe õppekavale õppima asumisel arvestatakse õpilase poolt varem läbitud õpinguid.
2.10. Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste vastuvõtt on reguleeritud haridus- ja teadusministri 09.05.2014 määrusega "Erivajadusega isikute kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord":
2.10.1. Kool loob erivajadusega õpilasele tingimused kutseõppeks ja eeldused tööturule sisenemiseks, arvestades ressursside piisavust ja õppekorralduse optimaalsust ning võimaluste piires õpilase soove ja erivajaduse spetsiifikat.
2.10.2. Kool nõustab sisseastujat või tema seaduslikku esindajat potentsiaalile vastava õppekava valikul, hinnates õpilaskandidaadi valmisolekut õppekavas määratud õpiväljundite saavutamiseks.
2.10.3. Isikutel, kes on lõpetanud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel, on võimalus jätkata õpinguid põhihariduse baasil HEV kutseõppe või põhihariduse nõudeta õpilaste vastuvõtuks avatud õppekavadel.
2.11. Töökohapõhisesse õppesse võetakse õpilasi vastu kooli, õpilase ja praktikakoha koostöös. Kooli, õpilase ja praktikakoha suhted töökohapõhise õppe rakendamisel reguleeritakse kutseõppeasutuse seaduse § 30 lg 3 alusel sõlmitavas praktikalepingus, milles lepitakse kokku poolte õigustes, kohustustes ning töökohapõhise õppe täpsemas korralduses.
 

3. ÕPILASKANDIDAADI ESITATAVAD DOKUMENDID

3.1. Kandideerides õppekava(de)le õpilaskandidaadil kohustus esitada:

3.1.1. isikut tõendav dokument, välismaalasest õpilaskandidaadi korral dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise ealmisloa või -õiguse kohta või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;

3.1.2. vormikohane avaldus;

3.1.3. kutseharidusstandardis või õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel kinnitatud koopia (v.a põhihariduse nõudeta õppekavadele kandideerimisel);

3.1.4. tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia, kui õpilaskandidaat on alaealine;

3.1.5. vanema või eestkostja vormikohane nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;**

3.1.6. teised vastuvõtukomisjoni nõutavad dokumendid.

3.2. Õpilaskandidaat, kes kandideerib ESF (PRÕM) töökohapõhise õppe õppekavadele, esitab kandideerimiseks kohustuslikud dokumendid isiklikult isikut tõendava dokumendi alusel ja/või ID-kaardiga autentimisel  e-vastuvõtu keskkonnas.

3.3. Kui dokumendid esitab vastuvõtukomisjonile õpilaskandidaadi esindaja, esitatakse lisaks p 3 ap-d 3.1, 3.1.1-3.1.6 loetletud dokumentidele ka esindaja isikut tõendav dokument ja esindusõigust tõendav dokument (notariaalselt kinnitatud volikiri).

3.4. Võõrkeelsete haridust tõendavate dokumentide korral on õpilaskandidaat kohustatud esitama lisaks originaaldokumentidele ka ametliku tõlkebüroo poolt eesti keelde tõlgitud ja kinnitatud. dokumendid.

3.5. Kooli direktoril on õigus kooli vastuvõtukomisjoni otsus õpilaskandidaadi kooli kandideerimise ja/või vastu võtmise osas tühistada juhul, kui õpilaskandidaat on esitanud kooli võltsitud dokumendid.

3.6. Dokumentide vastuvõtu ajakava kehtestatakse kooli vastuvõtukomisjoni otsusega ja kinnitatakse kooli direktori käskkirjaga.*

3.7. Informatsioon vastuvõtuks avatavatest õppekavadest, ajakavast ja vastuvõtuperioodidest avalikustatakse kooli kodulehel http://www.hariduskeskus.ee/ hiljemalt üks kuu enne õpilaste vastuvõtu algust. 

 

4. ÕPILASTE VASTUVÕTU TINGIMUSED JA VASTUVÕTU KORRALDUS

4.1. Õpilaste vastuvõtt on korraldatud kooli direktori käskkirjaga kinnitatud vastuvõtu põhi-, eel- ja eritingimuste ning paremusjärjestuse alusel:

4.1.1. Eeltingimus on eelneva haridustaseme õppeasutuse lõpetamist tõendava dokumendi (lõputunnistuse) teatud hinnete aritmeetiline keskmine vms.
4.1.2. Põhingimus(ed) on õppekavale kandideerimiseks kohustuslik(ud) katsed (nt test, vestlus vms), mis tuleb läbida kooli direktori käskkirjaga õpilaste vastuvõtu ajakavas kinnitatud ajal. Ettenähtud ajal põhitingimuste mitte täitmisel (nt mõjuva põhjuseta testi ja/või vestluse sooritamata jätmine vms) õpilaskandidaadi kandideerimine kooli õppekavadele tühistatakse.
4.1.3. Eritingimus on kooli vastuvõtukomisjoni poolt kehtestatud kriteerium, mille täitmisel võetakse õpilaskandidaat kooli vastu, arvestamata vastavale õppekavale kehtestatud vastuvõtutingimusi.
4.1.4. Lisatingimus on kooli vastuvõtukomisjoni poolt kehtestatud kriteerium, mille täitmisel lisatakse õpilaskandidaadi keskmisele hindele ja/või katse(te) tulemus(t)ele lisapunktid.
4.2. Õpilaskandidaatide paremusjärjestus (pingerida) kujuneb konkreetsele õppekavale kehtestatud vastuvõtu tingimuste täitmisel saadud punktide alusel.
4.3. Kõikide sisseastumiskatsete läbimise järel tekkinud võrdsete (koond)tulemuste korral (paremusjärjestuses viimastele õpilaskohtadele) otsustab õpilaskandidaadi kooli vastu võtmise kooli vastuvõtukomisjon.
4.4. Kooli vastuvõtukomisjonil on õigus võtta vastu otsus õpilaskandidaadi kooli vastuvõtu küsimuses ka ilma teda katsetele (nt vestlusele) kutsumata (nt juhul, kui õppekavale ei ole konkurssi).
 

5. KOOLI SISSE SAANUD ÕPILASKANDIDAATIDE NIMEKIRJADE AVALIKUSTAMINE JA KOOLI ÕPILASTE NIMEKIRJA KANDMINE

5.1. Kooli vastuvõtukomisjon  kinnitab sisseastumiskatsete tulemused ja kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjad, mis avalikustatakse kodeerituna kooli kodulehel http://www.hariduskeskus.ee/*  
5.2. Kooli vastu võetud õpilaskandidaat kinnitab määratud tähtajaks vormikohaselt kooli õppima asumise (õppetööle registreerimine).*

5.3. Hiljemalt õppetöö alguseks kantakse õpilaskandidaadid kooli direktori käskkirja alusel õpilaste nimekirja lähtudes kooli vastuvõtukomisjoni otsustest ja õpilaskandidaatide kinnitustest kooli õppima asumisest.

5.4. Kahe nädala jooksul (alates õppetöö algusest) mõjuva põhjuseta õppetööle mitte asunud esimese kursuse õpilane arvatakse kooli õpilaste nimekirjast välja.

5.5. 30. oktoobrini saab vabanenud õpilaskohale võimaluse asuda õppima paremusjärjestuselt järgmine õpilaskandidaat.*

 

6. ÕPILASTE VASTUVÕTT ÕPPEAASTA KESTEL

6.1. Õppeaasta kestel võetakse õpilasi vastu õpilaste vastuvõtuks avatud (nn põhivastuvõtud) õppekavadele nende (soovi)avalduste alusel, millele lisatakse p 3 ap-d 3.1, 3.1.1-3.1.6 loetletud dokumendid.

6.2. Teises koolis õppinud õpilane, kes soovib mujal alustatud õpinguid jätkata Pärnumaa Kutsehariduskeskuses, peab esitama vormikohase avalduse ja lisaks p 3 ap-d 3.1, 3.1.1-3.1.6 nimetatud kohustuslikele dokumentidele esitama tõendi (akadeemilise õiendi, väljavõtte õppija kaardist) teises koolis läbitud õpingute (mahtude, õppetulemuste) kohta ning vajadusel sooritama ained, eksamid, arvestused vms, mida eelmise kooli õppekava ei sisaldanud.

6.3. Õppeaasta kestel (v.a nn põhivastuvõtud) võetakse üksikutele vabanenud õpilaskohtadele õpilaskandidaate (k.a Pärnumaa Kutsehariduskeskuses õppetöö katkestanud ja õppetöö jätkamist soovivaid isikuid) vastu nende avalduste, esitatud kohustuslike dokumentide, õppeosakonna juhataja ja kooli direktori nõusoleku (käskkirja) alusel.

 

*õpilaste suvine vastuvõtt

**Lapsevanema või hooldaja/eestkostja vabas vormis kirjutatud avaldus kooli direktori nimele, milles on märge selle kohta, et lapsevanem on teadlik lapse soovist (ja nõustub) õppima asuda Pärnumaa Kutsehariduskeskusesse. Alaealine õpilaskandidaat võib dokumentide vastuvõtukomisjoni ilmuda koos lapsevanema või ametliku hooldaja/eestkostjaga ning ilma eelnevalt 

Õppides kutsekeskhariduse õppekava alusel, ning selle täitmisel täies mahus ja õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Põhihariduse nõudeta kutseõpe on kutseharidusstandardile ja kutse- või eriala riiklikule õppekavale vastava kutseõppe õppekava alusel toimuv õpe.

Põhiharidust eeldav kutseharidus

Kutsekeskharidus keskhariduse baasil, kutseõpe keskhariduse baasil, keskharidust eeldav keskeri- /tehnikumiharidus

Lehekülg 1 / 2