Sisetööde elektrik

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tehnikaalad

Õppekavarühm: elektrienergia ja energeetika

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine

Õppekava lühitutvustus:

Õppekava koostamise alus energeetika ja automaatika erialade riiklik õppekava. Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsuse, mis võimaldab töötada oskustöölisena elektri-, ehitus- ja remonditöödega tegelevates ettevõtetes, paigaldades ja hooldades kuni 1000 V vahelduvpingelisi ja kuni 1500 V alalispingelisi elektrijuhistike süsteeme, masinaid ja seadmeid mitmesugustes elamutes, hoonetes, tehnilistes rajatistes ning kuni 1000 V välisvõrkudes.

Põhiõpingute moodulid:

 • sissejuhatus sisetööde elektriku eriala õpingutesse
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • elektritehnika
 • elektrivarustus
 • hoone elektripaigaldiste ehitamine
 • hoone elektripaigaldiste käit
 • nõrkvoolupaigaldiste ehitamine

Üldõpingute moodulid:

 • matemaatika
 • keel ja kirjandus
 • loodusained
 • võõrkeel (inglise keel)
 • sotsiaalained
 • kunstiained

Valikõpingute moodulid:

 • hoonesisesed automaatikatööd
 • elektrimootorid ja -ajamid
 • lukksepatööd
 • digitaalelektroonika
 • riigikaitseõpetus
 • robottehnika
 • ehituskonstruktsioonide alused
 • elektroonikakomponendid

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Vt lisaks: õppekava

Tags: