Õpilasvarjutamine Pärnumaa Kutsehariduskeskuses

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse erialadest huvitatutel on võimalik tulla üheks päevaks endale meelepärasele erialale õpilasvarjuks. Registreeri soov õpilasvarju vormis. Pärast registreerimisvormi täitmist võtab teiega ühendus õppe- ja karjäärinõustaja Kersti Oksaar.

 

ÕPILASTE VASTUVÕTT

Vormista kandideerimisavaldus e-vastuvõtu keskkonnas.

Vastuvõtuks avatud töökohapõhise õppe õppekava

 Põhihariduse nõudeta kutseõpe:

  • metsakasvatus - dokumentide täiendav vastuvõtt vabade õpilaskohtade täitmiseni, õppetöö algus 26.02.2018

 

KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID:

  • isikut tõendav dokument; välismaalasest õpilaskandidaadi korral dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või -õiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;

  • vormikohane avaldus (vormistatakse e-vastuvõtukeskkonnas);

  • kutseharidusstandardis või õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia (v.a põhihariduse nõudeta õppekavadele kandideerimisel);

  • tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia, kui õpilaskandidaat on alaealine;

  • vanema või eestkostja vormikohane nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;

  • digifoto;
  • teised vastuvõtukomisjoni nõutavad dokumendid.

Lisainformatsioon:

Leili Ruul (õppekorralduse spetsialist) 442 7883, leili.ruul[at]hariduskeskus.ee

 

Vt lisaks:

Korduma Kippuvad Küsimused KKK

Õppides kutsekeskhariduse õppekava alusel, ning selle täitmisel täies mahus ja õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Põhihariduse nõudeta kutseõpe on kutseharidusstandardile ja kutse- või eriala riiklikule õppekavale vastava kutseõppe õppekava alusel toimuv õpe.

Põhiharidust eeldav kutseharidus

Kutsekeskharidus keskhariduse baasil, kutseõpe keskhariduse baasil, keskharidust eeldav keskeri- /tehnikumiharidus