Pärnumaa Kutsehariduskeskuse 2017/2018 õppeaasta eesmärkide seadmisel on aluseks kooli arengukava, õppekavarühmade sisehindamisaruanded ja rahuloluküsitlused. Uue õppeaasta märksõnaks on KAASAMINE. Analüüsi tulemusena toodi välja olulisemad tegevused õppeaastaks, milleks on: suurem omatulu teenimine, õpilaste ja tööandjate laiem kaasamine, õppemetoodikate mitmekesistamine, töötajate stažeerimine, ühised koolitusvajadused (moodularvestuse läbiviimine/hindamine, ettevõtlusõppega seonduvad koolitused, digipädevuste tõstmine), väljalangevuse vähendamine, õpioskuste moodulite rakendamine, IT lõiming erialaainetesse, tundide külastus „kolleegilt-kolleegile“, töökohapõhise õppe (PRÕM) laiendamine jpm.

Tulenevalt analüüsi tulemustest, seati sellel õppeaastal fookusesse alljärgnevad alaeesmärgid tulenevalt kooli arengukavast:

  • Õppe- ja kasvatusprotsessi korraldus ja arendus toetab õppekavade eesmärkide saavutamist (punkt 1.2);
  • ÕKR tõhus eestvedamine ja juhtimine, jätkusuutlikkuse tagamine (punkt 2.3);
  • Koostöö määratletud huvigruppidega toetab õppe- ja kasvatusprotsessi eesmärkide saavutamist ning toetab kooli jätkusuutlikkust (punkt 3.1);
  • Digikultuuri integreerimine õppeprotsessi (punkt 4.1);
  • Töökohapõhise õppe arendamine (punkt 5.2).

2017/2018 õppeaasta eesmärgid kinnitati 05.09.2017 juhtkonna koosolekul.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse tegevuse peaeesmärgid on sõnastatud kooli arengukavas.

Arengukava dokumendid: 

Pea- ja alaeesmärkideks aastatel 2015 - 2020 on:

I peaeesmärk:  Muutunud õpikäsitus

Eesmärk on iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamine

Alaeesmärgid: 

1.1 Õppekavade (sh täiendusõppe õppekavade) koostamine ja arendamine lähtub huvigruppide vajadusest ja õppekavastrateegiast

1.2 Õppe- ja kasvatusprotsessi korraldus ja arendus toetab õppekavade eesmärkide saavutamist

1.3 Õppe- ja kasvatusprotsessi läbiviimine ja selle arendus toetab õppija arengut kutseharidusstandardis määratletud õpiväljundite saavutamisel

1.4  Tugisüsteem ja selle arendus toetab õppijat

II peaeesmärk: Pädevad ja motiveeritud töötajad

Eesmärk on viia töötaja, õpetaja ja koolijuhi töö hindamine ja tasustamine vastavusse nendele ametikohtadele esitatavate nõuete ja töö tulemuslikkusega.

Alaeesmärgid:

2.1 Personali eestvedamine ja arendamine on tõhus, lähtub hetke- ja arenguvajadustest ning toetab jätkusuutlikkust

2.2 Personali motiveerimine ja motivatsioonisüsteemi arendamine

2.3 ÕKR tõhus eestvedamine ja juhtimine, jätkusuutlikkuse tagamine

2.4 Enesehindamisesüsteemi arendamine ja kvalifikatsiooni tõstmine

III Peaeesmärk: Elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus

Eesmärk on luua kvaliteetsed, paindlikud ja mitmekesiste valikutega ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused ja karjääriteenused, et suurendada erialase kvalifikatsiooniga inimeste arvu erinevates vanuserühmades ja regioonides.

Alaeesmärgid:

3.1 Koostöö määratletud huvigruppidega toetab õppe- ja kasvatusprotsessi eesmärkide saavutamist ning toetab kooli jätkusuutlikkust

3.2 Info- ja nõustamisteenuste ning karjäärisüsteemi arendamine ja populariseerimine

3.3 Praktikakorraldus vastab kaasaja nõuetele

3.4 Õppe- ja kasvatustöö kvaliteedi tagamine

IV peaeesmärk: Digipööre elukestvas õppes

Eesmärk on rakendada õppimisel ja õpetamisel kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt ja tulemuslikumalt, parandada kogu elanikkonna digioskusi ning tagada ligipääs uue põlvkonna digitaristule.

Alaeesmärgid:

4.1 Digikultuuri integreerimine õppeprotsessi

4.2 Digipädevuste arendamine ja hindamine

4.3 Digitaristu ja õppevara arendamine

V peaeesmärk: Võrdsed võimalused elukestvaks õppeks ja õppes osaluse kasv

Eesmärk on kõigile võrdsete võimaluste loomine elukestvaks õppeks.

Alaeesmärgid:

5.1 Kutseõppes katkestajate arvu vähendamine

5.2 Töökohapõhise õppe arendamine

5.3 Nõrgema konkurentsivõimega inimestele õppes osalemiseks tingimuste loomine

5.4 VÕTA arendamine

 

Eelmise perioodi arengukava dokumendid: