Uudised

Pidulik õhtusöök "Eesti 100"

Täna, 21.veebruaril kell 18.00 toimub pidulikul õhtusöök "Eesti 100" Pärnumaa Kutsehariduskeskuse(PKHK) üheõhturestoranis.

Loe edasi...

Pidulik õhtusöök "Eesti 100"

Pidulik õhtusöök "Eesti 100" toimub kolmapäeval, 21.veebruaril kell 18.00-21.00 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse restoranis. Külaliste saabumine alates kell 17.30. NB! Õhtusöök on välja müüdud! Loe edasi...

Tislerieriala õpirändurid Lätist

Pärnumaa Kutsehariduskeskuses (PKHK) viibivad välispraktikal Erasmus+ õpirände raames Loe edasi...

Eesti tantsib

Vabariigi 100. sünnipäeva puhul kutsutakse kõiki kinkima Eestile spetsiaalselt selle sündmuse puhuks valminud tants. Loe edasi...

Vabariigi aastapäeva aktused

Toimuvad neljapäeval, 22. veebruaril kooli aulas.

Loe edasi...

Talvised lõpuaktused

Toimuvad reedel, 16. veebruaril kooli aulas. Loe edasi...

Vastuvõtt töökohapõhisesse õppesse (PRÕM)

Avatud on täiendav vastuvõtt vaba õpilaskoha täitmiseni õppekavale "Metsakasvatus". Loe edasi vastuvõtust töökohapõhisesse õppesse.    

0

Viimati lisatud

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõpe

Õppevaldkond: põllumajandus, metsandus, kalandus

Õppesuund: põllumajandus

Õppekavarühm: metsandus

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhihariduse nõudeta

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Õppetöö korraldus: auditoorne õpe toimub õppesessioonidena

Dokumentide vastuvõtt: lõppenud

 

Õppekava lühitutvustus:

Õppekava annab metsanduslikud teadmised ja praktilised oskused, mis on vajalikud erametsaomanikele, metsauuendamise, metsakasvatuse ja raiega tegelevatele inimestele. Õpitakse metsa uuendamist, kasvatamist, saeõpetust ja raideid, ümarmetsamaterjali kvaliteedi nõudeid, valikainetena nt ohtlike puude langetamist või parkmetsade ja haljastute hooldamist jpm.

Õpe toimub nädalaste sessioonidena, koolis tuleb käia kord kuus.

Õppekava koostamise aluseks on Raietööline, tase 3 kutsestandard. Kolmanda taseme kutseõppes õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu. Õpilase tervislik seisund peab võimaldama tal õppida ja töötada metsakasvatuse erialal.

Metsakasvatuse eriala õpiväljundid:

1. teeb metsakasvatuse ja puidu varumisega seotud töid;

2. juhindub töös püstitatud metsakasvatuslikest eesmärkidest;

3. puidu varumisel juhindub raielangi tehnoloogilisest skeemist ja sortimendi kvaliteedinõuetest, luues optimaalsed töötingimused puidu kokkuveoks ja ladustamiseks;

4. kasutab ja hooldab võsa- ja kettsaagi ning teisi töö- ja turvavahendeid.

Metsakasvatuse õppekava lõpetanu saab hakkama oma metsa majandamisega, võib töötada raietöölisena metsandusettevõtetes, füüsilisest isikust ettevõtjana.

Üldained:

ei ole

Põhiõpingud:

 • metsanduse alused
 • raietöö alused
 • metsakasvatus
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • metsauuendamine
 • metsatööde praktika

Valikõpingud:

 • uuendusraiete praktilised tööd
 • metsauuendamise praktilised tööd
 • puiduvarumistehnoloogia
 • ohtlike puude langetamine
 • parkmetsade ja haljastute hooldamine
 • arvutiõpetus
 • erialane inglise keel
 • erialane vene keel

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist:

Praktiline töö toimub kooli metskonnas. Ettevõttepraktika sooritatakse ja/või võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist on RMK metskonnad ja metsa- ning puidufirmad. 

Võimalus taotleda õppetoetust ja sõidukompensatsiooni.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud metsakasvatuse eriala õppekava õpiväljundid ja sooritanud raietöölise kolmanda taseme koolieksami. Lõpetamisel väljastatakse kooli lõputunnistus ja hinneteleht.

Lisainformatsioon: 

marje.kask[at]hariduskeskus.ee, 5665 5063 (Marje Kask - kutseõpetaja)

Vt lisaks õppekava

http://ametid.rajaleidja.ee/Metsandustootajad

 

Tags: